Cost de Promoció Institucional. Ajuntament de Castelló de la Plana

Cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional.
Pagaments.

En compliment de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'indica el cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional, desglossant els mitjans de comunicació empleats, l'import destinat a cada mitjà i el cost dels diferents conceptes.

Les següents quantitats es correspon a despeses aprovades a l'any indicat, per la qual cosa en alguns casos poden correspondre a campanyes de publicitat de l'any anterior.

GUADALMEDIA PUBLICIDAD SA

Diverses insercions publicitàries.

2019: 1.210,00 €