Està en: INICI > Agència de Desenvolupament Local > Pla Estratègic d'Ocupació 2016-2019 > Pla Estratègic d'Ocupació 2016-2019

El Pla Estratègic d’Ocupació de l’Ajuntament 2016-2019 de Castelló de la Plana, establix les línies d’actuació a desenvolupar en matèria d’Ocupació durant el quadrienni 2016 – 2019.

La definició del Pla Estratègic s’ha abordat per mitjà d’una metodologia participativa que ha fet possible obtindre conclusions legitimades a través del consens entre les entitats participants.

Així, doncs, el mètode de treball ha inclòs diverses fases que s’han iniciat des de la interpretació de la realitat socioeconòmica de Castelló de la Plana per dos vies: la recollida i anàlisi de dades locals sobre el teixit productiu i el mercat de treball d’una banda, i la recollida per mitjà d’entrevista de les opinions i parers d’agents socioeconòmics rellevants a nivell local per un altre costat.

La mirada cap a l’àmbit local que va representar esta primera fase, dóna pas a una mirada cap a l’entorn enfocada a la selecció i investigació d’iniciatives locals d’ocupació desenvolupades en altres parts d’Espanya.

L’objectiu és clar, es tracta d’obtindre una àmplia bateria d’actuacions i ferramentes aplicables a la dinamització i millora dels teixits productius i mercats de treball en l’escenari local.

Coneguda o interpretada la realitat socioeconòmica local i les ferramentes disponibles, el següent pas ha sigut seleccionar i prioritzar les actuacions a desenrotllar en el marc del Pla Estratègic d’Ocupació, per a la qual cosa s’establixen mecanismes participatius en dos nivells, precedits per la difusió de la informació obtinguda en les fases anteriors.

D’una banda, es va realitzar una jornada de treball amb les entitats integrants del Pacte Local per l’Ocupació de Castelló de la Plana en què es van debatre les línies d’actuació a desenrotllar en el Pla Estratègic, les actuacions a incloure en cada línia d’actuació, la seua priorització i el calendari d’execució.

D’altra banda, el Consell Rector del Pacte Local va establir un termini perquè tots els grups polítics amb representació municipal realitzaren les propostes que, segons el seu parer, havien de ser tingudes en compte en el Pla Estratègic.

Esta última fase ha conclòs amb la incorporació de les propostes rebudes, donant lloc al document definitiu que ha de guiar el Pla Estratègic d’Ocupació de Castelló de la Plana.