Està en: INICI > Seguretat Pblica > Policia > Objectes Perduts > He perdut un objecte

En cas de perdre un objecte:
  • Pot personar-se a l'Oficina d'Objectes Perduts (Plaa Espanya, 1. Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores).
  • Cal contactar per telfon amb l'Oficina d'Objectes Perduts (telfon 964 256 096).

Arreplegada d'objectes depositats a l'Oficina d'Objectes Perduts.


Per a poder retirar un objecte depositat en l'Oficina d'Objectes Trobats caldr:
  • Aportar dades de la prdua: lloc, data i hora.
  • Descriure el ms precs possible l'objecte.
  • Portar factura (si nhi ha).
  • En cas de telfons mbils portar factura d'aquest on conste el codi IMEI i/o el codi PIN.
  • Si sn joies portar fotos de la joia, la seua parella en cas d'arracades, factura d'aquesta o qualsevol altra dada que li identifique com a propietari.
  • Portar sempre el DNI o document que acredite la identitat i firmar justificant d'entrega.
  • En cas de localitzar-ho en la web, anotar el nmero de referncia.
  • Els menors d'edat han d'acudir acompanyats de pares, tutors o representants legals.