Està en: INICI > Participació Ciutadana > Pressupostos Participatius > Què són el pressupostos municipals?

El Pressupost Participatiu està circumscrit al capítol d'inversió de l'ajuntament, i s'inclouen projectes d'infraestructures i obres, tant noves com de manteniment de les ja existents. També es contemplen adquisicions de béns permanents de l'ajuntament. Per a 2017, l'ajuntament de Castelló de la Plana ha destinat la quantitat d'1.650.000 euros.

Per primera vegada en 2017 i amb caràcter experimental, des de l'ajuntament s'ha engegat un procés de participació per al pressupost participatiu mitjançant la plataforma web decidim.castello.es, que és un instrument de participació promogut per les regidories de Transparència, Modernització i Participació Ciutadana.

Amb aquesta plataforma s'ha possibilitat per primera vegada la participació individual en el procés de pressupostos participatius, que s'implementa amb la participació de la societat organitzada com per exemple els diversos col·lectius, associacions i entitats. Malgrat ser una plataforma digital, l'ajuntament també ha possibilitat la participació presencial de veïns i veïnes en els diferents punts de votació instal·lats a les diferents Tinences d'Alcaldia i al mateix edifici municipal.

Aquest procés de participació comporta diferents fases en les quals s'avalen i es voten els projectes presentats per la ciutadania en general. En la primera fase o de suport, cada persona pot avalar tres propostes com a màxim, i es requereix un mínim de 25 avals perquè el projecte d'inversió pot passar a la següent fase o de votació entre l'1 i el 15 de maig. Es podran votar totes les propostes que estime convenient mentre es tinga pressupost disponible, encara que no farà mancada gastar-ho tot, ja que es pot votar fins i tot una única proposta.

El resultat del procés consultiu s'obtindrà, una vegada finalitzada la votació, ordenant les propostes de major a menor votació, sempre que el cost total de les propostes no supere la quantitat d'1.650.000 euros.