Està en: INICI > Conoce > Pacte per l'Ocupació > Actuacions > Període 2010-2011


Programes d'Ocupació destinats a aturats en risc d'exclusió social.


Les activitats desenvolupades dins del Programa d'ocupació destinada a aturats/as en risc d'exclusió social, han sigut les previstes en la Memòria d'Activitats corresponent a la convocatòria 2010/2011 del pacte Local per l'Ocupació de Castelló de la Plana.

Els itineraris d'inserció realitzats han sigut un total de 18 participants. L'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Castelló ha servit com a recurs de captació de persones participants en els itineraris, participant els tècnics/ques d'ocupació d'aquesta Agència en els processos de captació i posterior selecció de l'alumnat.

Les tasques executades es descriuen a continuació, seguint les fases de les quals consta el Projecte. S'han realitzat:
 1. Captació de participants, a través d'entrevistes ocupacionals amb recollida de dades personals, laborals i socials.

 2. Elaboració de Protocols i registres comuns basats en criteris de qualitat.

 3. Entrevista inicial o de diagnòstic, detectant les expectatives laborals de l'usuari/a.

 4. Elaboració de l'itinerari personalitzat d'inserció.

 5. Derivació a accions formatives pròpies del Consorci o externes. Aquesta derivació s'ha produït una vegada s'han detectat les necessitats formatives.

 6. Formació en habilitats sociolaborals.

 7. Formació en tècniques de cerca d'ocupació, recursos de formació i funcionament del mercat de treball.

 8. Derivació a ofertes d'ocupació i acompanyament en el procés d'inserció.
En les últimes accions/fases s'ha treballat especialment la informació sobre recursos generals d'ocupació, tant públics com a privats; la realització de currículums i cartes de presentació adequades al lloc; posada en contacte de l'usuari/a amb ofertes d'ocupació que s'adequaven al perfil sol·licitat i seguiment del procés de selecció; i, acompanyament a l'ocupació: formació rebuda per l'empresa, tasques a realitzar, horaris de treball, treball en equip ...

La realització de currículums i cartes de presentació s'ha efectuat de forma individualitzada, permetent una major adequació a l'acció i el desenvolupament d'habilitats per a aconseguir un òptim resultat.

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Castelló certifiquen la situació “en risc d'exclusió” dels/de les participants en els itineraris.

El principal objectiu de les accions dirigides a l'indicat col·lectiu ha sigut el dotar a les persones de les competències adequades, amb la finalitat de potenciar la seua autonomia en l'orientació professional i en la cerca d'ocupació.

Igualment s'ha tractat d'aconseguir la motivació i la implicació dels participants en la seua pròpia inserció laboral. Objectiu perseguit amb les accions efectuades en les últimes fases del projecte.

Finalment han sigut objectius de les accions l'inserir laboralment a un terç de les persones aturats ateses, i inserir en cursos de formació a les persones en les quals s'haja detectats aquesta necessitat.

La Tècnica d'orientació ha participat també en l'organització i planificació de la formació transversal de l'alumnat del curs de manteniment-reparació d'edificis, en Igualtat de Gènere, Medi ambient i Noves Tecnologies.

En tot el procés de desenvolupament i execució de les accions previstes en el Pacte 2010/2011, s'ha seguit i complert amb el que es disposa en l'Ordre de 30 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes de foment d'ocupació destinades al Programa de Pactes Territorials per a l'Ocupació 2010 i 2011, i amb el que es disposa en la Memòria d'Activitats dels Projectes a Desenvolupar, continguda en el Pla d'Actuacions del Consorci Pacte local per l'Ocupació de Castelló de la Plana, fins a abril 2011.

Per al desenvolupament d'aquest programa s'ha contractat una Tècnica d'Orientació Laboral, i ha participat el personal de l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Castelló.

<< Tornar


Programa de creació d'empreses.


Ls activitats desenvolupades en aquest programa han tingut per objecte la creació d'empreses mitjançant:

A) Seminaris periòdics dirigits a sensibilitzar i potenciar la capacitat emprenedora en el territori.

B) Accions de assessorament personalitzat per a la creació, anàlisi de viabilitat, avaluació de projectes emprenedors, recolze en la tramitació i alta de la nova empresa.

C) Constitució d'empreses.
 • Los seminaris periòdics.- S'han impartit en dues fases i dirigit a un col·lectiu de VUIT alumnes/as de l'Escola Taller que han rebut preparació tècnica concreta per a “manteniment d'edificis” i han mostrat actitud receptiva i activa cap a la motivació emprenedora.

  Primera fase del seminari: Dirigida a detectar el grau d'iniciativa a l'autoocupació i conscienciar de la seua importància com a mitjà de creació d'ocupació. Executada a través d'una acció grupal, dinàmica i participativa, en la qual s'ha informat de les diferents vestidures jurídiques i analitzat com és el “més adequat a adoptar en cada cas” per a la creació de l'empresa, incidint en aquells que resulten més adequats al perfil del demandant d'ocupació. En tractar-se de participants amb coneixements i experiència en oficis concrets (lampisteria, electricitat, manteniment general), s'ha optat per les fórmules de “empresari individual” i “societat limitada unipersonal”.

  Segona fase del seminari: Centrada a informar i assessorar en els passos previs i necessaris a la constitució de l'empresa. S'aprofundeix en l'elaboració i contingut de “l'informe de viabilitat” i de la “memòria economicofinancera”, analitzant els punts clau per a aconseguir un balanç positiu i un òptim resultat de l'activitat empresarial triada, concretament en la Determinació del producte, Coneixement del mercat, Pla comercial o de Màrqueting i Pla de producció.


 • Les accions d'assessorament personalitzat per a la creació, anàlisi de viabilitat, avaluació de projectes emprenedors, recolzament en la tramitació i alta de la nova empresa. Han consistit en atenció personal i individualitzada a CINC emprenedors/es, cadascun d'ells/elles amb intenció de negoci clara i concreta, en sectors d'activitat diferents i amb expectatives de materialització pròximes en el temps i en diferents activitats dins de el “sector serveis”, i sota la vestidura jurídica de “empresari/ària individual-persona física”.

  El contingut de les accions executades s'ha circumscrit al camp d'assessorament en Anàlisi de la Responsabilitat econòmica i patrimonial de l'empresariat individual persona física, Elaboració del Pla d'empresa, Anàlisi de les diferents fonts de finançament, Pla de Màrqueting, Gestió empresarial, i Assessorament i conscienciació en matèria de “Responsabilitat Social” de l'empresa, seguint un dels objectius del Pacte Local per l'Ocupació de Castelló de la Plana, i recollits en el Programa ACTIVA d'aquest Pacte.


 • Constitució d'empresa: Les accions d'assessorament i tutorització dutes a terme amb un total de TRETZE emprenedors/as i seguint els continguts exposats en els apartats anteriors, ha culminat amb la CONSTITUCIÓ DE DUES EMPRESES, sota la forma jurídica d'empresari individual-persona física.

  Atès que ambdues empreses han sol·licitat tutorització i assessorament en diverses accions previstes per a “l'assessorament a empreses de nova creació”, les accions de foment de la cultura emprenedora han tingut continuïtat amb la formació en matèria de Responsabilitat Social de l'Empresa. En el moment de decidir la seua vestidura jurídica, tots dos van ser assessorats de la problemàtica que comporta la responsabilitat personal per l'exercici de l'activitat empresarial individual.

  Aquest programa ha sigut dut a terme per la Tècnica d'Autoocupació contractada pel Consorci per al desenvolupament de les accions d'assessorament i acompanyament personalitzat per a la creació d'empreses, tramitació de l'empresa i tramitació de les ajudes.


<< Tornar


Programa d'Assessorament i Tutorització d'Empreses de nova creació.


Per al desenvolupament d'aquest programa s'ha comptat amb la Tècnica d'Autoocupació contractada pel Consorci, per l'empresari individual Santiago Lesmes, i per l'empresa Creas I+d social, S.L., subcontractats a aquest efecte. Encara que la contractació de la Tècnica estava prevista per a quatre mesos, únicament ha pogut ser efectuada per un mes, aconseguint no obstant els objectius plantejats dins d'aqueix període.

Les activitats desenvolupades han tingut per objecte complir la finalitat de les exigències previstes en el punt IV- Art. 4d) de la Memòria d'Activitats dels Projectes a desenvolupar pel Pacte en la convocatòria 2010/2011.

Donat el principal obstacle -el reduït temps material d'execució de les accions-, s'ha suplit l'absència material de “quantitat” de temps per “intensitat” de l'acció d'assessorament i tutorització. En aquest sentit s'ha transmès a totes i cadascuna de les empreses assessorades la sensibilització i voluntat d'aquest Pacte per la seua consolidació en el mercat, a través de la formació en “polítiques d'assessorament en processos de qualitat i de formació fomentant, al temps, la cooperació empresarial”.

En compliment dels objectius previstos, les fases d'execució de les accions han sigut les següents:
 1. Anàlisi del perfil d'empresa requerida per a ser beneficiària de l'acció.
 2. Entrevista inicial o de diagnòstic amb l'empresa seleccionada.-Captació de necessitats.
 3. Desenvolupament de l'actuació d'assessorament personalitzat. Partint de les accions generals previstes, s'adapten a la situació particular i concreta de l'empresa tutoritzada.

Les accions d'assessorament previstes i executades per a totes les empreses han sigut:
 1. Anàlisi del mercat.- Xarxes de cooperació empresarial.
 2. Processos de millora en la gestió empresarial.
 3. Responsabilitat Social de l'Empresa i Clàusules Socials.

Les accions d'assessorament executades amb caràcter individualitzat i personalitzat a cada empresa seleccionada, han sigut arreplegades en la fitxa confeccionada per a cadascuna d'elles. En línies generals les accions d'assessorament individualitzat han començat per la “captació de necessitat” formativa i informativa de cada empresa, i en funció d'aqueixes necessitats i de l'objecte social de la mateixa, s'han desenvolupat les accions generals previstes i detallades en el paràgraf anterior.

La “intensitat” de l'actuació es plasma i justifica en atenció personalitzada, a través d'entrevista personal de la Tècnica d'Autoocupació amb el/la representant de l'empresa assessorada, desenvolupada, algunes d'elles en el “domicili social de l'empresa”, amb la finalitat d'optimitzar el “temps dedicat” per l'empresa a l'acció de tutorització i assessorament.

La primera part de la “entrevista” ha consistit en “presa de contacte”, “presentació del projecte” i “captació de la situació i anàlisi de les necessitats reals de l'empresa tutoritzada”.

La segona part de l'entrevista ha consistit en l'assessorament concret sobre les accions detallades i en la forma especificada en els paràgrafs anteriors.

Les accions s'han executat de forma individualitzada i adaptant-se a cada empresa en particular.

Dins de la segona fase d'aquest programa s'han realitzat activitats d'assessorament i informació en l'aplicació de Clàusules Socials en els processos de contractació pública. S'ha elaborat un dossier amb informació en matèria de clàusules socials i RSE per a bolcar el seu contingut en la web municipal.

S'ha creat un grup de treball en el qual s'ha treballat en l'elaboració d'una instrucció sobre contractació pública responsable. En aquest grup de treball han estat representats els diferents departaments i/o negociats administratius, jurídics i comptables municipals que intervenen en els processos de contractació pública. S'ha aconseguit l'elaboració d'una proposta i emissió d'informes jurídics que han conclòs amb un document final.

Ha tingut lloc també una acció formativa, dirigida a càrrecs públics i tècnics, sobre la instrucció consensuada impartida pel tècnic expert contractat per a aquesta acció.

També en aquest programa s'ha recopilat material d'interès i s'ha elaborat un dossier informatiu i de sensibilització en matèria de RSE dirigit a l'empresariat i a entitats del Consorci, en el qual es facilita informació sobre responsabilitat social de l'empresa, àmbits d'aplicació de la RSE, eines d'ús en RSE, així com altres documents que faciliten l'aplicació de criteris de responsabilitat social en la gestió empresarial.

Per a facilitar la difusió d'aquesta acció es disposarà de la informació elaborada en la web site del Consorci.

<< Tornar


Accions formatives dirigides a aturats/ades.


S'ha dut a terme una única acció formativa amb l'especialitat “Mantenidor-Reparador d'edificis”. La durada del mateix ha sigut de 150h, impartint-se en les instal·lacions formatives municipals situades en la Ciutat de la Solidaritat. Aquest centre ha prestat la seua infraestructura per al normal desenvolupament del mateix.

El nombre d'alumnes/as ha sigut de 8 persones i han obtingut formació sobre lampisteria, electricitat i obra de paleta. A més la Tècnica d'Orientació contractada pel Consorci ha impartit la formació transversal complementària i en habilitats socials i cerca d'ocupació.

L'alumnat va ser seleccionat per tècnics/as d'ocupació de l'Agència de Desenvolupament Local d'entre els itineraris realitzats pels tècnic/as municipals.

Totes les persones participants pertanyen al col·lectiu en situació d'exclusió, certificat així pels Serveis Socials Municipals.

L'acció formativa va finalitzar el 18 d'abril i el programa el 31 del mateix pel que el temps va ser en aquest cas una dificultat per a aconseguir la inserció de les persones formades, no aconseguint-se en aquest cas cap contractació en empresa normalitzada.

També en aquest programa s'ha realitzat una avaluació respecte als protocols utilitzats en tot el procés formatiu i també s'ha avaluat l'acció formativa. D'ambdues accions s'ha elaborat documentació explicativa.

El Consorci, per al desenvolupament d'aquesta acció va contractar a un Monitor per a impartir els continguts de mantenidor-reparador d'edificis i s'ha explicat també amb la Tècnica d'Orientació del Consorci i dels/as tècnics/as d'ocupació de l'Agència de Desenvolupament Local.

Per al correcte funcionament del programa es va habilitar un espai en la Ciutat de la Solidaritat, instal·lació on es realitzen diferents accions formatives-ocupacionals.

També s'ha subcontractat a l'empresa CREAS i+d social que va participar en el disseny i avaluació d'accions formatives i disseny d'enquestes de satisfacció, avaluant en finalitzar el període formatiu l'acció formativa desenvolupada.

<< Tornar


Accions de seguiment real del mercat de treball.


Per al desenvolupament d'aquest programa s'han dut a terme accions de dinamització i de comunicació de l'Observatori així com un estudi d'oportunitats de comunicació per a la difusió d'activitats del Pacte.

També s'ha elaborant un Pla de Comunicació que permet utilitzar les vies més adequades per a poder disposar i difondre d'una banda de la informació rellevant sobre la realitat socioeconòmica del nostre territori.

S'ha desenvolupat una acció de formació en l'Agència de Desenvolupament Local amb personal expert en comunicació dirigit a personal tècnic d'ocupació i del Consorci.

D'altra banda, en aquest programa s'ha treballat amb el desenvolupament d'una “marca” (ACTIVAS) i la imatge corporativa del Pacte, dissenyant al costat de la imatge corporativa: tipografia, logotip, cromatismes i elements coordinats amb aplicacions bàsiques.

També s'ha aconseguit dissenyar una web site d'acord amb la imatge corporativa i s'ha obert un domini propi disponible en castellà i valencià ( http://pactoxempleo.castello.es, http://pactexocupacio.castello.es) per a la web site del pacte, on s'incorporaran els continguts de les diferents activitats desenvolupades des del Pacte i que tinguen caràcter per a ser difosos. Les seccions incloses en la web són: presentació, empreses, estudis-observatori, formació i ocupació, RSE i clàusules socials i comunicació.

Destacar també l'elaboració i impressió d'un fullet de difusió tant de la imatge corporativa com dels propis objectius del Pacte, components i entitats finançadores.

<< Tornar


Actuacions d'informació i publicitat.


En tot el material elaborat es fa referència explícita a les fonts de finançament del projecte. Cartelleria informativa del projecte, díptics, incloent els logotips del SERVEF, FSE, i Fons Regionals.

A més en la documentació lliurada en les accions formatives, instruments i registres utilitzats en cada acció s'ha inclòs perquè en prengueu coneixement tots els logos corresponents.

<< Tornar