Està en: INICI > Conoce > Pacte per l'Ocupaci > Actuacions > Perode 2010-2011


Programes d'Ocupaci destinats a aturats en risc d'exclusi social.


Les activitats desenvolupades dins del Programa d'ocupaci destinada a aturats/as en risc d'exclusi social, han sigut les previstes en la Memria d'Activitats corresponent a la convocatria 2010/2011 del pacte Local per l'Ocupaci de Castell de la Plana.

Els itineraris d'inserci realitzats han sigut un total de 18 participants. L'Agncia de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Castell ha servit com a recurs de captaci de persones participants en els itineraris, participant els tcnics/ques d'ocupaci d'aquesta Agncia en els processos de captaci i posterior selecci de l'alumnat.

Les tasques executades es descriuen a continuaci, seguint les fases de les quals consta el Projecte. S'han realitzat:
 1. Captaci de participants, a travs d'entrevistes ocupacionals amb recollida de dades personals, laborals i socials.

 2. Elaboraci de Protocols i registres comuns basats en criteris de qualitat.

 3. Entrevista inicial o de diagnstic, detectant les expectatives laborals de l'usuari/a.

 4. Elaboraci de l'itinerari personalitzat d'inserci.

 5. Derivaci a accions formatives prpies del Consorci o externes. Aquesta derivaci s'ha produt una vegada s'han detectat les necessitats formatives.

 6. Formaci en habilitats sociolaborals.

 7. Formaci en tcniques de cerca d'ocupaci, recursos de formaci i funcionament del mercat de treball.

 8. Derivaci a ofertes d'ocupaci i acompanyament en el procs d'inserci.
En les ltimes accions/fases s'ha treballat especialment la informaci sobre recursos generals d'ocupaci, tant pblics com a privats; la realitzaci de currculums i cartes de presentaci adequades al lloc; posada en contacte de l'usuari/a amb ofertes d'ocupaci que s'adequaven al perfil sollicitat i seguiment del procs de selecci; i, acompanyament a l'ocupaci: formaci rebuda per l'empresa, tasques a realitzar, horaris de treball, treball en equip ...

La realitzaci de currculums i cartes de presentaci s'ha efectuat de forma individualitzada, permetent una major adequaci a l'acci i el desenvolupament d'habilitats per a aconseguir un ptim resultat.

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Castell certifiquen la situaci en risc d'exclusi dels/de les participants en els itineraris.

El principal objectiu de les accions dirigides a l'indicat collectiu ha sigut el dotar a les persones de les competncies adequades, amb la finalitat de potenciar la seua autonomia en l'orientaci professional i en la cerca d'ocupaci.

Igualment s'ha tractat d'aconseguir la motivaci i la implicaci dels participants en la seua prpia inserci laboral. Objectiu perseguit amb les accions efectuades en les ltimes fases del projecte.

Finalment han sigut objectius de les accions l'inserir laboralment a un ter de les persones aturats ateses, i inserir en cursos de formaci a les persones en les quals s'haja detectats aquesta necessitat.

La Tcnica d'orientaci ha participat tamb en l'organitzaci i planificaci de la formaci transversal de l'alumnat del curs de manteniment-reparaci d'edificis, en Igualtat de Gnere, Medi ambient i Noves Tecnologies.

En tot el procs de desenvolupament i execuci de les accions previstes en el Pacte 2010/2011, s'ha seguit i complert amb el que es disposa en l'Ordre de 30 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupaci, per la qual es convoquen les ajudes de foment d'ocupaci destinades al Programa de Pactes Territorials per a l'Ocupaci 2010 i 2011, i amb el que es disposa en la Memria d'Activitats dels Projectes a Desenvolupar, continguda en el Pla d'Actuacions del Consorci Pacte local per l'Ocupaci de Castell de la Plana, fins a abril 2011.

Per al desenvolupament d'aquest programa s'ha contractat una Tcnica d'Orientaci Laboral, i ha participat el personal de l'Agncia de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Castell.

<< Tornar


Programa de creaci d'empreses.


Ls activitats desenvolupades en aquest programa han tingut per objecte la creaci d'empreses mitjanant:

A) Seminaris peridics dirigits a sensibilitzar i potenciar la capacitat emprenedora en el territori.

B) Accions de assessorament personalitzat per a la creaci, anlisi de viabilitat, avaluaci de projectes emprenedors, recolze en la tramitaci i alta de la nova empresa.

C) Constituci d'empreses.
 • Los seminaris peridics.- S'han impartit en dues fases i dirigit a un collectiu de VUIT alumnes/as de l'Escola Taller que han rebut preparaci tcnica concreta per a manteniment d'edificis i han mostrat actitud receptiva i activa cap a la motivaci emprenedora.

  Primera fase del seminari: Dirigida a detectar el grau d'iniciativa a l'autoocupaci i conscienciar de la seua importncia com a mitj de creaci d'ocupaci. Executada a travs d'una acci grupal, dinmica i participativa, en la qual s'ha informat de les diferents vestidures jurdiques i analitzat com s el ms adequat a adoptar en cada cas per a la creaci de l'empresa, incidint en aquells que resulten ms adequats al perfil del demandant d'ocupaci. En tractar-se de participants amb coneixements i experincia en oficis concrets (lampisteria, electricitat, manteniment general), s'ha optat per les frmules de empresari individual i societat limitada unipersonal.

  Segona fase del seminari: Centrada a informar i assessorar en els passos previs i necessaris a la constituci de l'empresa. S'aprofundeix en l'elaboraci i contingut de l'informe de viabilitat i de la memria economicofinancera, analitzant els punts clau per a aconseguir un balan positiu i un ptim resultat de l'activitat empresarial triada, concretament en la Determinaci del producte, Coneixement del mercat, Pla comercial o de Mrqueting i Pla de producci.


 • Les accions d'assessorament personalitzat per a la creaci, anlisi de viabilitat, avaluaci de projectes emprenedors, recolzament en la tramitaci i alta de la nova empresa. Han consistit en atenci personal i individualitzada a CINC emprenedors/es, cadascun d'ells/elles amb intenci de negoci clara i concreta, en sectors d'activitat diferents i amb expectatives de materialitzaci prximes en el temps i en diferents activitats dins de el sector serveis, i sota la vestidura jurdica de empresari/ria individual-persona fsica.

  El contingut de les accions executades s'ha circumscrit al camp d'assessorament en Anlisi de la Responsabilitat econmica i patrimonial de l'empresariat individual persona fsica, Elaboraci del Pla d'empresa, Anlisi de les diferents fonts de finanament, Pla de Mrqueting, Gesti empresarial, i Assessorament i conscienciaci en matria de Responsabilitat Social de l'empresa, seguint un dels objectius del Pacte Local per l'Ocupaci de Castell de la Plana, i recollits en el Programa ACTIVA d'aquest Pacte.


 • Constituci d'empresa: Les accions d'assessorament i tutoritzaci dutes a terme amb un total de TRETZE emprenedors/as i seguint els continguts exposats en els apartats anteriors, ha culminat amb la CONSTITUCI DE DUES EMPRESES, sota la forma jurdica d'empresari individual-persona fsica.

  Ats que ambdues empreses han sollicitat tutoritzaci i assessorament en diverses accions previstes per a l'assessorament a empreses de nova creaci, les accions de foment de la cultura emprenedora han tingut continutat amb la formaci en matria de Responsabilitat Social de l'Empresa. En el moment de decidir la seua vestidura jurdica, tots dos van ser assessorats de la problemtica que comporta la responsabilitat personal per l'exercici de l'activitat empresarial individual.

  Aquest programa ha sigut dut a terme per la Tcnica d'Autoocupaci contractada pel Consorci per al desenvolupament de les accions d'assessorament i acompanyament personalitzat per a la creaci d'empreses, tramitaci de l'empresa i tramitaci de les ajudes.


<< Tornar


Programa d'Assessorament i Tutoritzaci d'Empreses de nova creaci.


Per al desenvolupament d'aquest programa s'ha comptat amb la Tcnica d'Autoocupaci contractada pel Consorci, per l'empresari individual Santiago Lesmes, i per l'empresa Creas I+d social, S.L., subcontractats a aquest efecte. Encara que la contractaci de la Tcnica estava prevista per a quatre mesos, nicament ha pogut ser efectuada per un mes, aconseguint no obstant els objectius plantejats dins d'aqueix perode.

Les activitats desenvolupades han tingut per objecte complir la finalitat de les exigncies previstes en el punt IV- Art. 4d) de la Memria d'Activitats dels Projectes a desenvolupar pel Pacte en la convocatria 2010/2011.

Donat el principal obstacle -el redut temps material d'execuci de les accions-, s'ha suplit l'absncia material de quantitat de temps per intensitat de l'acci d'assessorament i tutoritzaci. En aquest sentit s'ha transms a totes i cadascuna de les empreses assessorades la sensibilitzaci i voluntat d'aquest Pacte per la seua consolidaci en el mercat, a travs de la formaci en poltiques d'assessorament en processos de qualitat i de formaci fomentant, al temps, la cooperaci empresarial.

En compliment dels objectius previstos, les fases d'execuci de les accions han sigut les segents:
 1. Anlisi del perfil d'empresa requerida per a ser beneficiria de l'acci.
 2. Entrevista inicial o de diagnstic amb l'empresa seleccionada.-Captaci de necessitats.
 3. Desenvolupament de l'actuaci d'assessorament personalitzat. Partint de les accions generals previstes, s'adapten a la situaci particular i concreta de l'empresa tutoritzada.

Les accions d'assessorament previstes i executades per a totes les empreses han sigut:
 1. Anlisi del mercat.- Xarxes de cooperaci empresarial.
 2. Processos de millora en la gesti empresarial.
 3. Responsabilitat Social de l'Empresa i Clusules Socials.

Les accions d'assessorament executades amb carcter individualitzat i personalitzat a cada empresa seleccionada, han sigut arreplegades en la fitxa confeccionada per a cadascuna d'elles. En lnies generals les accions d'assessorament individualitzat han comenat per la captaci de necessitat formativa i informativa de cada empresa, i en funci d'aqueixes necessitats i de l'objecte social de la mateixa, s'han desenvolupat les accions generals previstes i detallades en el pargraf anterior.

La intensitat de l'actuaci es plasma i justifica en atenci personalitzada, a travs d'entrevista personal de la Tcnica d'Autoocupaci amb el/la representant de l'empresa assessorada, desenvolupada, algunes d'elles en el domicili social de l'empresa, amb la finalitat d'optimitzar el temps dedicat per l'empresa a l'acci de tutoritzaci i assessorament.

La primera part de la entrevista ha consistit en presa de contacte, presentaci del projecte i captaci de la situaci i anlisi de les necessitats reals de l'empresa tutoritzada.

La segona part de l'entrevista ha consistit en l'assessorament concret sobre les accions detallades i en la forma especificada en els pargrafs anteriors.

Les accions s'han executat de forma individualitzada i adaptant-se a cada empresa en particular.

Dins de la segona fase d'aquest programa s'han realitzat activitats d'assessorament i informaci en l'aplicaci de Clusules Socials en els processos de contractaci pblica. S'ha elaborat un dossier amb informaci en matria de clusules socials i RSE per a bolcar el seu contingut en la web municipal.

S'ha creat un grup de treball en el qual s'ha treballat en l'elaboraci d'una instrucci sobre contractaci pblica responsable. En aquest grup de treball han estat representats els diferents departaments i/o negociats administratius, jurdics i comptables municipals que intervenen en els processos de contractaci pblica. S'ha aconseguit l'elaboraci d'una proposta i emissi d'informes jurdics que han concls amb un document final.

Ha tingut lloc tamb una acci formativa, dirigida a crrecs pblics i tcnics, sobre la instrucci consensuada impartida pel tcnic expert contractat per a aquesta acci.

Tamb en aquest programa s'ha recopilat material d'inters i s'ha elaborat un dossier informatiu i de sensibilitzaci en matria de RSE dirigit a l'empresariat i a entitats del Consorci, en el qual es facilita informaci sobre responsabilitat social de l'empresa, mbits d'aplicaci de la RSE, eines d's en RSE, aix com altres documents que faciliten l'aplicaci de criteris de responsabilitat social en la gesti empresarial.

Per a facilitar la difusi d'aquesta acci es disposar de la informaci elaborada en la web site del Consorci.

<< Tornar


Accions formatives dirigides a aturats/ades.


S'ha dut a terme una nica acci formativa amb l'especialitat Mantenidor-Reparador d'edificis. La durada del mateix ha sigut de 150h, impartint-se en les installacions formatives municipals situades en la Ciutat de la Solidaritat. Aquest centre ha prestat la seua infraestructura per al normal desenvolupament del mateix.

El nombre d'alumnes/as ha sigut de 8 persones i han obtingut formaci sobre lampisteria, electricitat i obra de paleta. A ms la Tcnica d'Orientaci contractada pel Consorci ha impartit la formaci transversal complementria i en habilitats socials i cerca d'ocupaci.

L'alumnat va ser seleccionat per tcnics/as d'ocupaci de l'Agncia de Desenvolupament Local d'entre els itineraris realitzats pels tcnic/as municipals.

Totes les persones participants pertanyen al collectiu en situaci d'exclusi, certificat aix pels Serveis Socials Municipals.

L'acci formativa va finalitzar el 18 d'abril i el programa el 31 del mateix pel que el temps va ser en aquest cas una dificultat per a aconseguir la inserci de les persones formades, no aconseguint-se en aquest cas cap contractaci en empresa normalitzada.

Tamb en aquest programa s'ha realitzat una avaluaci respecte als protocols utilitzats en tot el procs formatiu i tamb s'ha avaluat l'acci formativa. D'ambdues accions s'ha elaborat documentaci explicativa.

El Consorci, per al desenvolupament d'aquesta acci va contractar a un Monitor per a impartir els continguts de mantenidor-reparador d'edificis i s'ha explicat tamb amb la Tcnica d'Orientaci del Consorci i dels/as tcnics/as d'ocupaci de l'Agncia de Desenvolupament Local.

Per al correcte funcionament del programa es va habilitar un espai en la Ciutat de la Solidaritat, installaci on es realitzen diferents accions formatives-ocupacionals.

Tamb s'ha subcontractat a l'empresa CREAS i+d social que va participar en el disseny i avaluaci d'accions formatives i disseny d'enquestes de satisfacci, avaluant en finalitzar el perode formatiu l'acci formativa desenvolupada.

<< Tornar


Accions de seguiment real del mercat de treball.


Per al desenvolupament d'aquest programa s'han dut a terme accions de dinamitzaci i de comunicaci de l'Observatori aix com un estudi d'oportunitats de comunicaci per a la difusi d'activitats del Pacte.

Tamb s'ha elaborant un Pla de Comunicaci que permet utilitzar les vies ms adequades per a poder disposar i difondre d'una banda de la informaci rellevant sobre la realitat socioeconmica del nostre territori.

S'ha desenvolupat una acci de formaci en l'Agncia de Desenvolupament Local amb personal expert en comunicaci dirigit a personal tcnic d'ocupaci i del Consorci.

D'altra banda, en aquest programa s'ha treballat amb el desenvolupament d'una marca (ACTIVAS) i la imatge corporativa del Pacte, dissenyant al costat de la imatge corporativa: tipografia, logotip, cromatismes i elements coordinats amb aplicacions bsiques.

Tamb s'ha aconseguit dissenyar una web site d'acord amb la imatge corporativa i s'ha obert un domini propi disponible en castell i valenci ( http://pactoxempleo.castello.es, http://pactexocupacio.castello.es) per a la web site del pacte, on s'incorporaran els continguts de les diferents activitats desenvolupades des del Pacte i que tinguen carcter per a ser difosos. Les seccions incloses en la web sn: presentaci, empreses, estudis-observatori, formaci i ocupaci, RSE i clusules socials i comunicaci.

Destacar tamb l'elaboraci i impressi d'un fullet de difusi tant de la imatge corporativa com dels propis objectius del Pacte, components i entitats finanadores.

<< Tornar


Actuacions d'informaci i publicitat.


En tot el material elaborat es fa referncia explcita a les fonts de finanament del projecte. Cartelleria informativa del projecte, dptics, incloent els logotips del SERVEF, FSE, i Fons Regionals.

A ms en la documentaci lliurada en les accions formatives, instruments i registres utilitzats en cada acci s'ha incls perqu en prengueu coneixement tots els logos corresponents.

<< Tornar