Està en: INICI > Conoce > Pacte per l'Ocupació > Actuacions > Període 2011-2012


Programes d'Ocupació destinats a aturats en risc d'exclusió social.


Després d'una primera fase en la qual s'han captat als participants en el projecte, en una segona fase s'ha desenvolupat l'Itinerari d'Inserció pròpiament dit, el qual comprèn nombroses i variades actuacions, com les següents:
 1. Propiciar l'accés a les noves tecnologies, com a via indispensable per a accedir al món laboral: configuració e-mail, cerca de treball per Internet (inscripció webs ocupació).

 2. Anàlisi de les capacitats necessàries per a desenvolupar una cerca activa d'ocupació.

 3. Potenciació de l'autoestima.

 4. Ajuda puntual amb eines necessàries per a la cerca activa d'ocupació (confecció Currículum vitae, confecció Cartes de Presentació).

 5. Activitats grupals per al desenvolupament de HHSS (habilitats necessàries per a realitzar una entrevista de treball).

 6. Seguiment i facilitació de la cerca activa d'ocupació: facilitació d'ofertes de treball (adreces d'empreses, ofertes aparegudes en premsa, en Internet, ofertes que arriben directament a l'ADL).

 7. Derivació a accions pròpies del Consorci o externes (formació, autoocupació, serveis socials, tràmits per a homologació d'estudis, etc.).

  El següent quadre arreplega les derivacions que s'han dut a terme:

  PERSONES     DERIVACIÓ

      31             Formació
        8             Curs de Poda i Recollida de Taronges
        8             Curs de Monitor d'Horts d'Oci
      15             * Formació Altres Entitats
        7             Assessorament Autocupació
        8             Altres Entitats del Consorci (UGT, CCOO, CEC)
      58             Altres Entitats (Càrites, Creu Roja, Patim)

  * Derivació a formació externa.- Quan el tècnic té coneixement de cursos de formació en altres entitats, a l'usuari no solament se li dóna la informació sinó que es propicia que aquesta tinga lloc duent a terme tasques com la inscripció en cursos mitjançant fax, webs, facilitant així l'accés a la formació mitjançant les noves tecnologies, amb el que la implicació del tècnic no es limita solament a la tasca informativa, sinó a assegurar la participació en formació dels usuaris.


 8. Acompanyament en el procés d'inserció. La labor de l'Itinerari Personalitzat d'Inserció (IPI) no finalitza amb la inserció de l'usuari, sinó que s'ha dut a terme un seguiment tant del treballador/a com de l'empresa. El seguiment ha tingut lloc setmanal o mensualment (depenent de la durada del contracte), i s'ha realitzat fins a la finalització del Programa.

Dins dels PROGRAMES D'OCUPACIÓ, s'han COMPLIT els objectius següents, superiors als previstos:

                                IPI                INSERCIONS LABORALS

PREVISTOS          36                        12
REALITZATS         74                        18


Gráfica 1

Una altra de les activitats desenvolupades ha sigut l'elaboració de protocols i registres comuns basats en criteris de qualitat, entre les quals destaquem la creació d'una eina anomenada “PASSAPORT PER A l'OCUPACIÓ” que propiciarà la coordinació entre les diferents entitats que realitzen orientació laboral, dins de la Província de Castelló, mitjançant l'ús de les noves tecnologies (dropbox).

S'han mantingut reunions periòdiques (mensuals) per a recaptar informació de diferents entitats (UGT, CCOO, CEC, ADL, Pacte per l'Ocupació), programes i tècnics; amb l'objectiu d'identificar aquelles deficiències que existeixen en l'actualitat en les diferents entitats que treballen amb Itineraris d'Inserció i evitar duplicitats propiciant així una millora de la qualitat en el servei.

Per a dur a terme aquesta tasca s'ha ideat un instrument en el qual s'han codificat totes aquelles etapes per les quals passa l'usuari que acudeix a una entitat a realitzar un Itinerari Personalitzat d'Inserció (IPI).

Utilitzant les noves tecnologies, en concret l'eina informàtica dropbox, s'està realitzant en aquests moments una experiència pilot en la qual les diferents entitats poden optimitzar els seus recursos així com aprofitar els recursos d'altres entitats a l'hora de derivar usuaris, evitant així duplicitats i millorant la qualitat del servei.

<< Tornar


Programa de creació d'empreses.


En aquest programa s'executen DUES ACCIONS perfectament diferenciades i que ambdues han de realitzar-se per a aconseguir la creació d'empresa. Aquestes accions són impartides ajustant-se a la “concreta situació de l'usuari”. Ens referim a:
 1. MOTIVACIÓ A l'AUTOOCUPACIÓ, i
 2. ELEMENTS JURIDICO-ECONÒMICS NECESSARIS PER A CREAR L'EMPRESA.
La MOTIVACIÓ A L'AUTOOCUPACIÓ és la primera fase i consisteix a realitzar un diagnòstic del grau de motivació que té cap a l'autoocupació, detectant, a través de diferents paràmetres, la seua “situació real” i “la seua necessitat”. Els paràmetres als quals acudim són:
 • Què és per a l'usuari l'emprenedurisme.

 • Quines són les seues capacitats i habilitats.

 • Quines necessitats li condueixen a l'autoocupació:
  - Necessitats personals (de realització).
  - Necessitats familiars.
  - Necessitats socials.- característiques directives.

 • Quines barreres troba en la creació d'empresa:
  - Barreres pròpies (personals, familiars).
  - Barreres alienes de caràcter social.- barreres que posen els altres.
  - Barreres alienes de caràcter econòmic.- problemes de finançament.
  • Com genera idees de negoci.- Innovació, creativitat, viabilitat.
  • Autoajuda i implicacions familiars.

Es finalitza aquesta acció amb una enquesta sobre la capacitat emprenedora, confeccionada per un grup de recerca de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID.

La segona acció, ELEMENTS JURIDICO-ECONÒMICS NECESSARIS PER A CREAR L'EMPRESA, comença amb una informació general dels diferents tipus de formes jurídiques de creació d'empresa i seguidament es CONCRETA en la FORMA MES IDÒNIA PER al tipus de negoci i situació de l'USUARI. Seguidament es passa a l'elaboració de l'ESTUDI DE VIABILITAT I PLA d'empresa, AJUSTANT-SE l'acció Al TIPUS de forma jurídica i de NEGOCI TRIAT PER L'USUARI.

Formes jurídiques de creació d'empresa:
 • a) persona física:
  • empresari individual –“autònom”.
  • comunitat de béns.
  • societat civil.

 • b) persona jurídica:
  • societats mercantils.
  • societats mercantils especials.

 • c) altres formes de personalitat jurídica.
  • Associacions.
  • Fundacions.
A l'hora d'assessorar sobre les diferents formes jurídiques de constitució d'empresa, s'efectua un examen de la Responsabilitat de l'empresari en els diferents tipus de forma jurídica.

Una vegada triat la forma jurídica mes adequada, es passa a l'elaboració de l'ESTUDI DE VIABILITAT i PLA d'empresa.

S'analitzen els següents punts clau:
 • determinar el producte/servei a realitzar
 • coneixement del mercat
 • pla comercial o de màrqueting
 • pla de producció.- Mitjans materials i humans
 • anàlisi dels recursos que es van a necessitar (econòmics, materials i humans)
 • planificació de les operacions a realitzar
 • pla economicofinancer.- S'atén a les ofertes financeres del moment “microcrèdits”, “crèdits ICO”; i s'acudeix a la web “*FACILITADOR FINANCER” perquè l'usuari conega aquest producte.
En el Pacte 2011-2012, s'ha treballat a més en “un valor afegit” per a l'usuari: CREACIÓ DE LA PRÒPIA EMPRESA EN ENTORN SIMULAT, com a CURS DE FORMACIÓ.

Es tracta d'utilitzar una eina anomenada SIMULADOR, a través de la qual l'alumne crea la seua pròpia empresa i treballa en la mateixa tots els continguts i situacions de l'empresa normal en el dia a dia. L'experiència s'ha efectuat en un GRUP DE 8 ALUMNES, seleccionats entre els emprenedors atesos i que han manifestat la seua voluntat d'efectuar aquest curs per tenir aclarida la seua possibilitat de negoci.

Aquest projecte, pioner en la nostra Comunitat Autònoma, utilitza una metodologia innovadora: el Programa SEFED, creat per la Fundación Inform, la qual va aplicar aquesta metodologia per primera vegada en el nostre país, metodologia que s'utilitza en països com Alemanya des de fa diverses dècades.

La metodologia de la simulació d'empreses té com a eina fonamental, des del punt de vista pedagògic, una empresa simulada, on es reprodueix l'escenari d'una oficina administrativa d'una empresa fictícia amb l'objectiu fonamental de formar persones en l'àrea d'administració i gestió d'empreses.

Per a aconseguir aquest fi, en l'empresa simulada es reproduiran els processos i circuits administratius que genera l'activitat comercial del mercat d'empreses simulades i que normalment es donen en l'empresa real. D'aquesta forma els alumnes aprendran en un context on es respira un ambient de treball i es desenvolupen les condicions d'una relació laboral normal, la qual cosa facilita l'aprenentatge molt més real de les situacions i funcions que en el futur el treballador/a trobarà.

Perquè aquesta “posada en escena” siga palpable, ha sigut molt important la imatge de l'oficina, hem reproduït físicament una oficina administrativa com a tal, l'espai físic ha sigut un reflex fidedigne d'una oficina real quant a distribució de llocs de treball, despatxos, recursos informàtics, material d'oficina, fax, telèfon, ….etc.

Dins d'aquesta simulació, l'alumne ha realitzat rotacions per diferents llocs de treball dels departaments en els quals s'ha distribuït l'empresa simulada. Aquesta rotació ha sigut flexible, prevalent sempre la formació de les persones enfront de les necessitats tècniques de l'empresa simulada, ja que en definitiva l'empresa simulada no deixa de ser una eina pedagògica i una excusa per a formar.

Així doncs, la metodologia SEFED promou la formació per mitjà de l'experiència: “aprendre fent, aprendre treballant”, és a dir, els alumnes han après a mesura que han realitzat les diferents tasques, gaudint d'autonomia en el seu treball per a decidir què tasques realitzar, com fer-les, fomentant la seua iniciativa i permetent-li aprendre dels seus errors.

La simulació activa les capacitats d'aprenentatge en un entorn més en concordança amb el món laboral i plena de significat tots els continguts teòrics rebuts. Tot açò mitjançant una formació activa, globalitzadora i pràctica.


RELACIÓ DELS CONTINGUTS D'EMPRESA EN L'AULA I APLICACIÓ EN EMPRESA SEFED.

 • CONTINGUT: Característiques del Projecte.
  APLICACIÓ:
  • Elecció d'activitat: PLANAPHARMA.
  • Estructuració de l'empresa en departaments.
  • Definició dels llocs de treball per departament.
  • Establiment dels circuits dels processos administratius.
 • CONTINGUT: Transmissió de la informació.
  APLICACIÓ:
  Establiment de comunicació amb altres empreses SEFED clients i/o proveïdores a través de:
  1. comunicacions escrites.
  2. telèfon.
  3. correu electrònic.
  4. reunions per a la negociació presencial.
  5. organitzar la comunicació entre departaments.
 • CONTINGUT: Organització de la informació.
  APLICACIÓ:
  • Gestió de tràmits corresponents a l'activitat de l'empresa (venda parafarmàcia), mitjançant programes informàtics adequats.
  • Establiment d'un sistema d'arxiu per a la documentació pròpia.
  • Gestió de la informació rebuda de les altres empreses o organismes.
 • CONTINGUT: Elaboració de la documentació administrativa.
  APLICACIÓ:
  • Elaboració de documentació comercial corresponent a les operacions realitzades amb les empreses SEFED i/o empreses de la Central.
  • Comptabilització de la documentació.
  • Gestió de la tresoreria mitjançant mitjançant una banca electrònica (quaderns bancaris, transferències, xecs, productes financers, ...).
  • Liquidació d'impostos a través de l'Agència Tributària Simulada.
  • Tramitació de contractació de treballadors en el Sistema XARXA Simulat i el programa Contrata Simulado.
  • Utilització d'un sistema informàtic per a la gestió de la documentació.
 • CONTINGUT: Activitats de política comercial.
  APLICACIÓ:
  • Elaboració de catàlegs i llista de preus.
  • Realització d'ofertes i promocions en la xarxa d'empreses SEFED.
  • Organització de cartera de clients SEFED.
  • Compra-venda a través de pàgines web de les empreses SEFED.
 • CONTINGUT: Atenció d'incidències i resolució de problemes.
  APLICACIÓ:
  • Establiment de sistema per a resolució d'incidències derivades de les operacions comercials de la xarxa SEFED.
  • Presa de decisions adequades per a solucionar problemes.
  • Seguiment de postvenda.
 • CONTINGUT: Treball en equip.
  APLICACIÓ:
  • Presa de consciència de la importància de constituir un equip per a la gestió de l'empresa.
  • Establiment de reunions per al seguiment de l'empresa.
  • Actuar correctament davant superiors i companys.
Tota aquesta metodologia ha sigut complementada amb continguts específics treballats en l'aula, i comprensius dels següents extrems:
 • Introducció a l'empresa simulada:

  • definició de productes i llistat d'articles.

  • gestió d'empresa:
   - màrqueting.- elaboració i actualització de les fitxes de clients, confecció llesta de preus, estudie presentació del producte, llançament d'ofertes, confecció de catàlegs.
   - compres.- emissió de comandes i control de lliuraments, control de documentació, control d'estocs i recerca de mercat.
   - vendes.- recepció de comandes i emissió d'albarans i facturació. Fitxes de magatzem.
   - comptabilitat.- gestió comptable: PGC, seients comptables, comprovació de saldos; tresoreria (cobraments, previsió de cobraments i pagaments i remeses). Liquidació trimestral d'IVA.

 • fonts de finançament.

 • seminaris de l'emprenedor:

  - Microcrèdits i altres productes de finançament. Imparteix personal tècnic de l'entitat La Caixa.

  - Experiència professional d'un empresari de Castelló.- D. José Mora.

  - 2 Taules redones moderades per empresari i en el qual els alumnes del curs de simulador amb experiència empresarial presenten la seua experiència en aquest camp.

Aquest projecte pilot ha acabat amb èxit com pot comprovar-se amb l'enquesta de satisfacció dels 8 alumnes participants.

En les accions executades dins del programa de CREACIÓ D'empresa, s'han atès, fins al 28 de març de 2012, un total de 55 emprenedors; s'han creat 2 empreses i realitzat formació especialitzada en 8 alumnes.
 • Atencions: 58 EMPRENEDORS.
  Derivacions:
  • 23 d'Escola Taller.
  • 10 d'IPI.
  • 18 Altres accions formatives (Curs Poda i Monitor hort d'oci).

 • Creació empresa: 2 EMPRESES.

 • Accions formatives:
  • CURS SIMULADOR EMPRESA
  • 8 alumnes (emprenedors assessorats prèviament i derivats a aquesta acció formativa).

Gráfica 2


<< Tornar


Programa d'Assessorament i Tutorització d'empreses de nova creació.


Les empreses a assessorar són seleccionades, d'entre mes de 300 entitats, per la seua recent creació (5 anys d'antiguitat), o per estar enclavada la seua activitat en els denominats “sectors en crisis” segons CNAE (sector restauració, sector de la construcció i immobiliari, activitats relacionades amb la construcció).

Seleccionada l'empresa, ens posem en contacte amb el responsable de la mateixa i sol·licitem PRIMERA ENTREVISTA. En ella realitzem un DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ I NECESSITATS, a través de qüestionari confeccionat a aquest efecte. A través del mateix es concreten aspectes relacionats amb:
 1. Evolució del volum del negoci en 2011 pel que fa a l'any anterior.

 2. Previsió de l'evolució en els pròxims anys.

 3. Mercat al que es dirigeix el seu producte o servei.

 4. Estratègies aplicades per a augmentar la clientela i/o accedir a nous mercats.

 5. Estratègies relacionades amb la innovació.

 6. Coneixement d'institucions de Castelló de la Plana que presten serveis a les empreses (IMPIVA, CEEI, Cambra de comerç, CEC, PYMEC, SGR, ESPAITEC, ASCER i Obra Social Bancaixa, altres).

 7. Utilització d'internet en la gestió de l'empresa.

 8. Coneixement de recursos d'internet per a empreses.

 9. Participació en xarxes de cooperació empresarial.

 10. Incorporació d'element/acció de qualitat.

 11. Aspectes crítics de la gestió empresarial en aquests moments (finançament, fer front a impagaments, recursos humans, formació).

Aquest diagnòstic s'acompanya amb assessorament en matèria de “Accés a Nous Mercats”, que comprèn mapa de recursos per a l'empresari de Castelló de la Plana.

Una vegada realitzat el diagnòstic individualitzat, es prepara estratègia d'intervenció en funció de les necessitats detectades en cada empresa. Els punts claus d'assessorament han sigut:
 1. Assessorament en matèria de millora de la qualitat.

 2. Formació en aspectes crítics de la gestió empresarial.

 3. Participació en xarxes de cooperació empresarial.

 4. Assessorament en matèria d'accés a nous mercats.

 5. Realització de diagnòstics d'innovació en les empreses.

 6. Informació i sensibilització de la necessitat de ser empresa socialment responsable (clàusules socials).
Dins d'aquesta acció, s'ha comptat amb l'assessorament i formació d'En Santiago Lesmes Zabalegui, expert en clàusules socials, qui ha assessorat i format als membres del Consell Rector i Tècnics del Consorci pel Pacte Local per l'Ocupació de Castelló de la Plana. Igualment En Santiago Lesmes ha assessorat en l'elaboració una Instrucció sobre contractació pública responsable, i ha participat en dues jornades amb personal tècnic de l'Ajuntament.

L'assessorament és completat amb un seguiment via email, en el qual l'usuari manifesta el seu interès per alguna de les àrees abans esmentades, l'assessorament de les quals es realitza de manera presencial (concertant nova cita) o ben remetent dossier, confeccionat expressament a aquest efecte, el qual els és remès.

Objectius assolits fins avui: 44 empreses assessorades.

<< Tornar


Accions formatives dirigides a aturats/ades.


La formació que s'ha dut a terme ha sigut la següent:

Denominació curs        Alumnes        Hores      Insercions

Poda i recolecció taronja       8                300                   3
Monitor d'Horts d'Oci             7                200
Total                                   15                500


CURS DE PODA I RECOL·LECCIÓ DE TARONGES.

L'objectiu general del curs ha sigut oferir a l'alumne una formació teòric-pràctica específica en la poda i recol·lecció de taronja, ja que és un sector tradicional de la nostra Ciutat i en el qual, no obstant açò, no existeix professionalització. Amb açò es pretén, d'una banda, dotar a alumnes sense cap formació de capacitats i coneixements que els habiliten per a desenvolupar un ofici, i d'altra banda, reciclar a aquells treballadors de sectors afectats per la crisi.

Les classes s'han desenvolupat en la Ciutat de la Solidaritat, on han tingut lloc les classes presencials tant d'ofici com la majoria de transversals, així com parteix de les pràctiques. Els continguts han sigut els següents:

Pràctiques no laborals: Part de les pràctiques s'han realitzat en el recinte de la Ciutat de la Solidaritat, així com també s'han realitzat pràctiques no laborals en una empresa, en concret en parcel·les de cítrics de la Cooperativa CASI 3 del 31 d'octubre al 14 de novembre de 2011, per a açò se signa un conveni de Col·laboració entre el Consorci i la Cooperativa. Les pràctiques en l'empresa van consistir en la recol·lecció de cítrics al costat d'una experimentada quadrilla de collidors de la cooperativa.


CURS DE MONITOR D'HORTS D'OCI.

Aquest curs sorgeix una doble necessitat. D'una banda, la capacitació per al desenvolupament d'un tipus d'agricultura que es practica de forma tradicional i ecològica, estant expressament prohibit l'ús de productes fitosanitaris i abonaments químics de síntesis no autoritzats per la legislació vigent en matèria d'agricultura ecològica. Els alumnes estaran capacitats per a realitzar una horticultura sostenible, així com l'assessorament a altres ciutadans en matèria d'horticultura ecològica.

D'altra banda, es proporciona una alternativa per a aquells ciutadans residents en la ciutat de Castelló, que vulguen desenvolupar activitats d'horticultura ecològica, augmentant el compromís personal davant els problemes mediambientals.

En concret han sigut set els alumnes que formen part del curs, els quals provenen de sectors especialment afectats per la crisi (construcció, serveis). tots ells han realitzat el *IPI, i tenen especial interès a desenvolupar la seua carrera professional en l'àmbit de l'agricultura ecològica.

Els continguts del curs han sigut els següents:

Els continguts transversals han versat sobre les següent temàtiques: desenvolupament d'habilitats socials per a la cerca d'ocupació, desenvolupament d'habilitats socials per a l'autoocupació, sensibilització mediambiental i reciclatge (visita Ecoparc de Castelló), coneixement d'energies renobables (visita a Fira a València).

La realització de les pràctiques s'ha realitzat en el propi recinte de la Ciutat de la Solidaritat així com en la Cooperativa San Isidre on han prestat assessorament en matèria d'agricultura ecològica als diferents clients i han completat la seua formació en aquest àmbit.

Accions de seguiment real del mercat de treball.

Objectius previstos:

 1. Generació d'indicadors de caràcter territorial.

 2. Sistematització de la informació.

 3. Anàlisi de dades.

 4. Difusió dels resultats.

Objectius complits:
 • Activitats de dinamització i comunicació de l'observatori i tasques de difusió:

  1. Estudi d'oportunitats de comunicació per a la difusió de les activitats del Pacte i de l'observatori.

  2. 2. Eixos de comunicació i plantejament de l'estratègia de difusió.

Accions de publicitat del cofinançament *FSE. A partir de l'entrada en vigor del pressupost 2011.

Objectius previstos:
 1. Creació de la imatge corporativa del Pacte.

 2. Campanya de comunicació i difusió.

 3. Realització de fullets, material publicitari.

Objectius complits:
 • Disseny d'imatge corporativa (tipografia, logotip, cromatisme, elements coordinats, variacions, composicions i aplicacions bàsiques) del projecte Consorci del Pacte i impressió de material publicitari.

 • Observatori: treballs de disseny corresponents al Pacte en la web.


<< Tornar