Està en: INICI > Organització Política > Codi de Bon Govern > Codi de Bon Govern

Codi de Bon Govern dels membres corporatius de l’Ajuntament de Castelló.


A fi de salvaguardar els principis democràtics que inspiren la nostra Constitució, l'actuació dels polítics en les institucions democràtiques haurà de sotmetre's en tot moment a un conjunt de principis ètics que salvaguarden rigorosament els legítims drets dels ciutadans i garantisquen l'ús adequat de les facultats i prerrogatives que disposen, en tant representants polítics per a l'acompliment de les seues funcions.

El Ple de l'Ajuntament de Castelló de la Plana en sessió de data 30 d'abril de 2015 va aprovar per unanimitat l'informe elaborat per la Comissió plenària no permanent especial per a l'impuls de mesures de Transparència, Bon Govern i Aprofundiment Democràtic.

Amb este acord va finalitzar el treball encomanat pel ple de l'Ajuntament per acord de data 19 de desembre de 2013 que va aprovar la creació d'esta comissió plenària.

L'informe comprén, entre altres aspectes, els acords aconseguits en les matèries l'estudi de les quals es va encomanar a la comissió, que han sigut els següents:

1.- Actualització i modificació del Codi de Bon Govern dels membres corporatius de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, aprovat per acord del Ple en sessió de data 25 de maig de 2006.

2.- Mesures a adoptar en els casos d'imputacions formals a membres de la Corporació Municipal.

3.- Línies generals per al desenrotllament de la Democràcia Participativa en l'àmbit local.

4.- Política salarial dels membres de la Corporació Municipal i del personal eventual.

5.- Mesures per a aprofundir en la Transparència i Informació.


Codi de Bon Govern dels membres corporatius de l'Ajuntament de Castelló.

Informe de la Comissió plenària no permanent especial per a l'impuls de les mesures de transparència, bon govern i aprofundiment democràtic.