Està en: INICI > Organitzaci Poltica > El Ple > Comissions Permanents del Ple

El Ple disposa d’unes Comissions, formades pels membres que designen els grups poltics municipals en proporci al nombre de regidors que tinguen en el Ple.

Li correspon a les comissions les funcions segents: l’estudi informe o consulta dels assumptes de la seua competncia que hagen de ser sotmesos a la decisi del Ple; el seguiment de la gesti de l’Alcaldessa i del seu equip de govern, sense perju del superior control i fiscalitzaci que correspon al Ple; aquelles que el Ple els delegue, d’acord amb el que disposa la Llei, aix com l’estudi, consulta, informe o dictamen d’aquells assumptes de la competncia de la Junta de Govern Local, de l’Alcaldessa o dels seus delegats, que siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisi d’estos.

El secretari de les Comissions del Ple s la Secretria General del Ple o el funcionari/a en qui delegue.

Les Comissions de Ple a ms d’aquelles que sn preceptives per la Llei, les comissions plenries permanents han d’estar d’acord amb l’estructura i organitzaci de l’Administraci Municipal, actualment establida per rees de Govern per mitj de Decret 2019/5384, de data 27 de juny.

Per acord plenari de 4 de juliol de 2019 es van crear amb carcter permanent; sent la periodicitat de les seues sessions ordinries mensual , sense perju de les sessions extraordinries i urgents que puguen celebrar-se.

Les Comissions Permanents del Ple, sn les segents:

COMISSIONS DEL PLE

A ms de les estes Comissions permanents del Ple, el Reglament Orgnic del Ple i de les seues Comissions de l’Ajuntament de Castell de la Plana, preveu que per acord plenari podran constituir-se Comissions de Ple No Permanents per a un assumpte concret, amb fins d’estudi, elaboraci de propostes i altres de naturalesa anloga sense carcter resolutori. Estes comissions es regiran pel que estableix l’acord de constituci i s’extingiran automticament una vegada finalitzat la seua comesa.