Està en: INICI > Organitzaci Poltica > El Ple > Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus, s un rgan deliberant i consultiu presidit pel la President/a del Ple o el/la regidor/a en qui delegue integrada pels i les portaveus i portaveus adjunts/as dels grups municipals i actua com a Secretari/a el/la que ho siga del Ple.

Les funcions de la Junta de Portaveus sn determinar els assumptes inclosos en lorde del dia del Ple en qu es va a mantindre debat, establir lorde dintervenci dels grups i fixar els temps de debat. Tamb podr tractar-se per la Junta de Portaveus qualsevol qesti relacionada amb el funcionament de les sessions del Ple, les que lAlcaldessa decidisca sotmetre a la seua consideraci i les que els grups poltics o els regidors solliciten dacord amb el procediment establit en el Reglament Orgnic del Ple i de les seues Comissions.

La Junta de Portaveus es reuneix, amb carcter general, els dilluns de la setmana de celebraci de la sessi ordinria del Ple a les 13:00 hores en la Sala de Juntes de l'Ajuntament.

La Junta de Portaveus est constituda pels membres segents:

Presidenta

Amparo Marco Gual Alcaldesa


Vocals

David Donate Castiblanque , portaveu del grup municipal Socialista

Omar Braina Bou, portaveu adjunt del grup municipal Socialista

Begoa Carrasco Garca, portaveu del grup municipal Popular

Sergio Toledo Llorens, portaveu adjunt del grupo municipal Popular

Alejandro Marn-Buck Gmez, portaveu del grup municipal Ciudadanos

Vicente Manuel Vidal Safont, portaveu adjunt del grup municipal Ciudadano

Ignasi Josep Garcia Felip, portaveu del grup municipal Comproms per Castell

Vernica Ruiz Escrig, portaveu adjunt del grup municipal Comproms per Castell

Fernando Navarro Cueva, portaveu del grup municipal Podem-Esquerra Unida

M. Jess Garrido Moya, portaveu adjunta del grup municipal Podem-Esquerra Unida

Luciano Ferrer Pons, portaveu del grup municipal Vox Castelln de la Plana