Està en: INICI > Ocupaci Pblica > Processos Selectius > Oposicions (O.E.P.)

Agent de Policia Local
Nmero de convocatria: 12/2019
Oposici per torn lliure

Subgrup: C1.
Categoria: Agent de la Policia Local.
Nmero de llocs: 21.
Oferta d'ocupaci pblica: 2017, 2018 i 2019.
Publicaci de les Bases:
  - B.O.P.: nm. 51, de 20 d'abril.
  - Rectificaci en el B.O.P.: nm. 58, de 4 de maig.
  - D.O.G.V.: nm. 8564, de 6 de juny (en extracte).
Publicaci de la convocatria: B.O.E. nm. 147, de 20 juny.
Termini de presentaci d'instncies: Del 21 de juny al 19 de juliol.
Import a pagar: 33 euros.

>> Anunci del resultat de la revisi de la prova psicotcnica.

>> Anunci de la convocatria per a la revisi final de la prova psicotcnica.

>> Anunci del resultat de la prova psicotcnica.
     Annex: Llistat de les qualificacions

>> Anunci dels horaris per a la realitzaci de l'entrevista.

>> Anunci del resultat del test psicotcnic i convocatria per a l'entrevista.
     Annex: Llistat de les qualificacions

>> Anunci d'apertura pblica de sobres de l'exercici test psicotcnic.

>> Anunci de resoluci de sollicituds de convalidaci de la prova psicotcnica.

>> Anunci de rectificaci per errada aritmtica en la qualificaci de l'exercici de coneiximents del valenci.

>> Anunci de la convocatria per a la realitzaci de l'examen psicotcnic.

>> Anunci de rectificaci per omisi del resultat de l'examen de coneiximent de valenci.
     Annex: Llistat de les qualificacions

>> Anunci del resultat de l'examen de coneiximent de valenci.
     Annex: Llistat de les qualificacions

>> Anunci de l'obertura pblica de sobres de l'exercici de valenci

>> Anunci de resoluci de reclamaci presentada

>> Anunci de l'examen de coneiximent de valenci.
    Annex: Llistat alfabtic d'aspirants

>> Anunci Data examen valenci.

>> Anunci del Resultat Alfabtic test cultura policial.
     Annex: Llistat resultat alfabtic

>> Puntuaci obtinguda examen test cultura policial.

>> Annex puntuaci codificada.

>> Anunci de resoluci de reclamacions a l'examen de qestionari policial.

>> Anunci de canvi en el tribunal qualificador.

>> CIRCULAR relativa a la suspensi de prova selectiva.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci de l'examen del qestionari de cultura policial.
     Annex I: Qestionari
     Annex II: Plantilla de respostes

>> Anunci d'adjudicaci de contracte menor per a la realitzaci de la prova psicotcnica.

>> Instruccions per a respondre a l'examen del qestionari cultura policial.

>> Instruccions plantilla.

>> Convocatria examen qestionari de cultura policial.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci de relaci d'aspirants que han superat les proves fsiques com a aptes.

>> Anunci de resultat d'aspirants aptes en proves d'aptitud fsica.

>> Anunci de resoluci sollicituds i recordatori aportaci original de certificat mdic.

>> Anunci de correcci d'errata en l'anunci de la convocatria per a la realitzaci de les proves d'aptitud fsica.

>> Anunci de la convocatria per a la realitzaci de les proves d'aptitud fsica i aportaci de certificat mdic.

>> Anunci de rectificaci d'un nmero de dni, publicat al resultat de la prova de mesurament d'alada.

>> Anunci del resultat de la prova de mesurament d'alada.
     Annex I: Resultats
     Annex II: Aspirants no presentats

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procs selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i establiment de la data d'inici del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.


<< Tornar