Està en: INICI > Ocupaci Pblica > Processos Selectius > Oposicions (O.E.P.)

Agent de Mobilitat urbana
Procs d'estabilitzaci d'ocupaci temporal
Nmero de convocatria: 5/2019
Concurs-oposici, per torn lliure

Subgrup: A.P..
Categoria: Agent de Mobilitat Urbana.
Nmero de places: 45.
Oferta d'ocupaci pblica extraordinria: 2018.
Publicaci de les Bases:
  - B.O.P.: nm. 24, de 23 de febrer.
  - D.O.G.V.: nm. 8500, de 6 de mar (en extracte).
Publicaci de la convocatria: B.O.E. nm. 62, de 13 de mar.
Termini de presentaci d'instncies: Del 14 de mar al 12 d'abril.
Import a pagar: 8,50 euros.

>> Model de declaraci jurada.

>> Autoritzaci d'accs a antecedents penals.

>> Relaci de la documentaci a presentar.

>> Anunci de reanudaci del termini susps.

>> Anunci de subsanaci d'errades en la proposta de nomenament i constituci de borsa de treball.

>> Anunci de la proposta de nomenament i constituci de la borsa de treball.

>> Anunci de la valoraci definitiva pormenoritzada del concurs.

>> Anunci de la resoluci de reclamacions respecte a la valoraci del concurs i la valoraci global definitiva de la fase de concurs.

>> Anunci de la puntuaci de la fase de concurs.

>> Annex valoraci de la fase de concurs.

>> Anunci de la puntuaci, per ordre decreixent, de la fase d'oposici, i crida per a aportar en termini de 10 dies els mrits per a valoraci de la fase de concurs.

>> Anunci de la puntuaci definitiva del segon exercici de la fase d'oposici (prctic), desprs de la revisi dels exmens sollicitada per els/les aspirants.

>> Anunci del resultat de l'apertura dels sobres identificatius del segon exercici de la fase d'oposici.

>> Anunci de les puntuacions del segon exercici i convocatria per a l'apertura dels sobres identificatius.

>> Anunci de la distribuci dels/de les aspirants en les aules de la Facultat de Cincies Jurdiques i Econmiques de la Universitat Jaume I, per a la realitzaci del segon exercici.

>> Anunci de la relaci per ordre de puntuaci de les persones aspirants que han superat el primer exercici tipus test de la fase d'oposici, i convocatria per a la celebraci del segon exercici, prctic.

>> Anunci de les puntuacions de l'exercici tipus test de la fase d'oposici (resultat alfabtic amb correlaci de codi numric).

>> Anunci de les puntuacions de l'exercici tipus test de la fase d'oposici (resultat annim codi numric).

>> Anunci de la resoluci de les impugnacions a preguntes/respostes tipus test (primer exercici) del procs selectiu.

>> Anunci de les respostes correctes del qestionari tipus test.

>> Anunci de la distribuci dels/de les aspirants en les aules de la Facultat de Cincies Jurdiques i Econmiques de la UJI, per a la realitzaci del primer exercici del procs selectiu.

>> Annex al full d'instruccions.

>> Full d'instruccions per als/les opositors/es.

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos i exclosos.

>> Llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i determinaci de la data d'inici del procs selectiu.

>> Bases rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.


<< Tornar