Consell Social de la Ciutat

Per a l’exercici de la seua funció, el Consell Social està dotat dels òrgans següents:
  • Unipersonals: President, Vicepresident i Secretari.
  • Col·legiats: Ple i Comissions de Treball.
El Ple és l'òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell i estarà integrat per la totalitat dels seus consellers, sota l'adreça del President i assistits pel Secretari. En la sessió del Ple, de data 27 de de gener de 2016, es va acordar establir la periodicitat de celebració de les seues sessions ordinàries, que es reunirà: el penúltim dimecres del mes de juliol i el penúltim dimecres del mes de novembre de cada any.

El Ple podrà acordar la creació de Comissions de Treball o assessores, que tindran caràcter permanent i a les quals se'ls encomanarà la preparació dels estudis, informes o propostes que es consideren convenients sobre un tema concret de competència del Consell Social, per un període de temps prèviament determinat. Aquestes Comissions estan compostes per un nombre de consellers que, en cap cas, podrà ser superior a set, triats segons la seua especialització i competència tècnica, en funció de l'estudi encomanat. En la sessió del Ple del Consell Social de la Ciutat, de 27 de gener de 2016, es va crear la Comissió de Treball o Assessora no permanent d’Hisenda i Desenvolupament Econòmic que tindrà com a objecte l’elaboració a la vista del pressupost aprovat de l’exercici actual, de la proposta de criteris i recomanacions per a elaborar el pressupost de l’exercici següent.

El Ple del Consell elaborarà i aprovarà un informe anual d'activitats i del nombre i tipologia dels assumptes tramitats pel mateix, de què es donarà compte al Ple de la Corporació.