Consell Social de la Ciutat

Composició del Consell Social de la Ciutat 2015-2019

Composició del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana 2015-2019


El primer Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana es va crear per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de maig de 2009, donant així compliment a l'article 131 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local que establix que als municipis de gran població, com és el cas del municipi de Castelló de la Plana, existirà un Consell Social de la Ciutat, integrat per representants de les organitzacions econòmiques, socials i professionals i de veïns/nes més representatives. A aquest òrgan li correspondrá a més de les funcions que determine el Ple, l'emissió d'estudis, informes i propostes en matèria de desenvolupament econòmic local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans.

El Social de la Ciutat de Castelló es va constituir per primera vegada en la sessió extraordinària de 22 de maig de 2010.

Constituïda la nova Corporació Municipal 2015-2019 en la sessió constitutiva del dia 13 de juny de 2015 en la que va ser elegida també l'Alcaldessa de la Ciutat, de conformitat amb l'article 6 del Reglament Orgànic del dit Consell procedia renovar la composició d'este Consell Social durant el mandat d'esta nova Corporació Municipal.

L'actual Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana, una vegada renovat es va constituir en la sessió extraordinària constitutiva del Ple del Consell, celebrada el dia 27 de gener de 2016.

La composició actual del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana 2015-2019 és la següent:

PLE DEL CONSELL SOCIAL

A.- PRESIDENTA DEL CONSELL, QUE ÉS L'ALCALDESSA DE CASTELLÓ

1. Presidenta: María Amparo Marco Gual, Alcaldessa de Castelló.

B.- VICEPRESIDENTA TINENTA D'ALCALDE, QUE TÉ DELEGADES LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ EL DELEGAT DE L'ÀREA DE GOVERN OBERT I PARTICIPACIÓ

2. Vicepresidenta: Alicia Brancal Más, Vicealcaldessa de Castelló.

C.- CONSELLERS NATS, PERSONES QUE HAGEN OSTENTAT EL CÀRREC D'ALCALDE DE LA CIUTAT I ACCEPTEN DE FORMA EXPRESSA FORMAR PART D'ESTE CONSELL

3. Exalcalde: Antonio José Tirado Jiménez.
4. Exalcalde: Daniel Gozalbo Bellés.
5. Exalcalde: José Luis Gimeno Ferrer.
6. Exalcalde: Alberto Fabra Part.
7. Exalcalde: Alfonso Bataller Vicent.

D.- UN REPRESENTANT, REGIDOR O NO, DESIGNAT PER CADA GRUP POLITIC MUNICIPAL QUE INTEGRE LA CORPORACIÓ

8. Grup Municipal Partido Popular: Begoña Carrasco García.
9. Grup Municipal Socialista: Antonio Lorenzo Górriz.
10. Grup Municipal Compromís: Tomás Escuder Palau.
11. Grup Municipal Ciudadanos de Castellón: Cristina Gabarda Ortín.
12. Grup Municipal Castelló en Moviment: Francesc Artola Peris.

E.- CONSELLERES Y CONSELLERS DESIGNATS PER CADA UNA DE LES ORGANITZACIONS SEGÜENTS:

13. Unió General de Treballadors PV: Constantino Calero Vaquerizo.
14. C.S. Comissions Obreres PV - Comarques del Nord: Manel Nieto Morcillo.
15. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló: María Dolores Guillamón Fajardo.
16. Confederació d'Empresaris Castellonencs (C.E.C.): José Roca Valles.
17. Confederació Castellonenca de la PIME: Cristóbal Bellés Gimeno.
18. Fundació Caixa Castelló (BANCAIXA): Àlvar Monferrer Monfort.
19. Confraria de Peixcadors: Aberto Ballester Fuster.
20. Unió Professional de Col·legis de Castelló: José A. Herranz Martínez.
21. Unió Professional de Col·legis de Castelló: Antonio Esteban Estevan.
22. Federació d'Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castelló: Amalio Palacios Cano.
23. Federació Provincial Coordinadora d'Entitats Ciutadanes de Castelló: Francisco Cabañero Catalán.
24. Federació Provincial d'Associacions de Veïns de Castelló: Vicky Amores Heredia.
25. Patronat d'Esports: José Miguel Varella Segarra (Club Voley Grau CS).
26. Consell Social de Benestar Social: Francisco López Segarra (Asoc. PATIM).
27. Consell Municipal de Cultura: Remei Sánchez Belenguer (Grup Teatre Baladre).
28. Consell Sectorial de Comerç: Ana Isabel Ramos Sanchís (A.C. Raval Sant Fèlis i Clavé).
29. Junta Arbritral de Consum: José Pascual Broch Almela (Ass. Val. Consumidors i Usuaris).
30. Consell Federació Local de Gent Major de Castelló: Andrés Palazón Banegas.
31. Consell de la Joventut: Carlos Cortés Fabregat.
32. Consell Escolar Municipal: Ester Pardo Bellés (FAPA Penyagolosa).
33. Associacions Ecologistes: Juan Andrés de la Torre Gómez (Amics del Ribalta).
34. Universitat Jaume I: Miguel Ángel Moliner Tena.
35. Autoritat Portuària de Castelló: Francisco Toledo Lobo.
36. Subdelegació del Govern en Castelló: David Barelles Adsuara.
37. Diputació Provincial: Javier Moliner Gargallo.
38. Federació d'Associacions Ciutat de Castelló (FEDASCICA): Emilio Agulleiro Moreno.

F.- FINS A UN MÀXIM DE TRES VEÏNS/ES DE RECONEGUT PRESTIGI PERSONAL O PROFESSIONAL, DESIGNATS PER L'ALCALDESSA

39. Veïna de reconegut prestigi: Inmaculada Nieto Aldea.
40. Veí de reconegut prestigi: Francisco Javier Sanahuja Sanchís.

G.- FINS A TRES VEÏNS TRIATS PER SORTEIG D'ENTRE ELS QUE FIGUREN EN EL CENS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS

41. Veïna triada del Cens: Salomé Pradas Ten.

Nota: Queden pendents d’incorporar-se al Consell Social quan els designen els Consellers i Conselleres del Patronat Municipal de Festes, del Patronat Municipal de Turisme, Consell Agrari Municipal, de l’Entitat CultuArts, Delegació del Consell, dos veïns/es del cens electoral.