Està en: INICI > Urbanisme
Què és el Pla General?
És un instrument bàsic d’ordenació integral del territori d’uns o diversos municipis, on es classifica el sòl, es determina el règim aplicable a cada tipus de sòl, i es defineixen els elements fonamentals del sistema d’equipaments i serveis del municipi. El Pla General està compost pel Pla General Estructural i pel Pla General Detallat.

El planejament urbanístic, a la Comunitat Valenciana ve regulat per la Llei 5/2015, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

Resum del procés
En desembre de 2013 s’envia l’esborrany del Pla General a Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que contesta en juny de 2014 amb el document d’alçada o referència que es troba publicat a la web de la Generalitat Valenciana, desprès de les consultes prèvies pertinents a totes les administracions adients per part de la Conselleria.

Des de juny de 2014 s’han encomanat diferents estudis parcials sobre temes especials entre els quals es troben el de paisatge; acústic; de mobilitat urbana; el catàleg arqueològic, etnològic i arquitectònic; un informe viabilitat económica, etcètera. Aquestos estudis parcials defineixen el Pla General Estructural, que determina de forma general tipus de sòl, indústries i zones residencials, entre altres aspectes.

Pla General. Castelló, ciutat viva. El futur comença ara. Hi participes?

Pla General. Castelló, ciutat viva. El futur comença ara. Hi participes?