Està en: INICI > Activitats
Projecte Emprende en 3

Per a facilitar la formulació del model de Declaració Responsable, aprovada per Resolució de 31 de maig de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableixen les condicions d'ús de la Plataforma Electrònica d'intercanvi d'informació denominada Emprende en 3, es concreten les normes de caràcter urbanístic, ambiental i econòmic que han de tenir-se en compte.

Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL

NORMATIVA MEDIAMBIENTAL MUNICIPAL
  • Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica, publicada en el B.O.P. de Castelló , nº 146 de 7 de desembre de 2010.
  • Ordenança Municipal reguladora de Abocaments Líquids Residuals, publicada en el B.O.P. de Castelló , nº 9 de 21 de gener de 1995.

NORMATIVA MUNICIAL EN MATÈRIA ECONÒMICA

>> Per Obres:
  • Ordenança Municipal de caràcter fiscal que regula l'impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, publicada en el B.O.P. de Castelló , nº 154 de 25 de desembre de 1997.
  • Ordenança Municipal de caràcter fiscal reguladora de la Taxa per Prestació de Serveis Urbanístics, publicada en el B.O.P.de Castelló , nº 138 de 17 de novembre de 1998.
>> Per Apertura d'Activitats:
  • Ordenança Municipal de caràcter fiscal que regula la Taxa per Prestació de Serveis per Instruments Ambientals, publicada en el B.O.P. de Castelló , nº 74 de 21 de juny de 2012.
>> Per Ocupació de Domini Públic:
  • Ordenança Municipal de caràcter fiscal, reguladora de les Taxes per Utilització Privativa del Domini Públic Local per Ocupació del Subsòl, Sòl de Via Pública, Terrenys d'Ús Públic i Vol de la Via Púiblica amb Determinats Aprofitaments, publicada en el B.O.P.de Castelló , nº 152 de 19 de desembre de 1998.