Oficina Municipal de la Vivenda

Programa de Captaci de Vivenda Buida, amb destinaci a lloguer social.

Convocatria Permanent

>> Ms informaci en la Seu Electrnica


Documentaci a presentar:


>> Per a inscriure una vivenda en la borsa, ser necessari presentar:
 • Document nacional d'identitat o equivalent de totes les persones titulars de la propietat o usdefruit sobre la vivenda.
 • Ser propietari/ria o usufructuari/ria de la vivenda i aportar nota simple del Registre de la Propietat, amb una antiguitat mxima d'un mes. En el cas de vivendes en rgim de cotitularitat, s'ha d'adjuntar una autoritzaci signada per les altres persones cotitulars de l'immoble i el document que acredite la representaci, si s'actua a travs de representant. Si es tracta de vivendes la titularitat de les quals correspon a persones jurdiques, la persona que en la seua representaci presente la sollicitud d'inclusi en la borsa ha d'aportar ttol o poder que l'acredite com a representant d'aquesta persona jurdica i que est autoritzada per a realitzar aquesta funci.
 • ltims rebuts pagats de consum d'aigua, llum i, si escau, gas.
 • ltim rebut i plissa, en vigor, de l'assegurana de la vivenda.
 • ltim rebut pagat de les despeses de la comunitat de propietaris.
 • ltim rebut pagat del prstec hipotecari, si n'hi haguera.
 • ltim rebut pagat de l'impost sobre bns immobles, aix com ltim rebut pagat de la taxa per prestaci del servei de recollida de residus slids urbans, tractament i eliminaci d'aquests.
 • Certificat d'eficincia energtica de la vivenda.
 • Informe d'avaluaci de l'edifici per a aquells immobles de ms de 50 anys. No obstant aix, s suficient donar inici formal al procediment per a obtindre'l, i s'ha d'aconseguir en un termini mxim d'un any des de la inclusi en la borsa, sense que es puga llogar fins que no s'aconseguisca l'informe esmentat.
La documentaci que antecedeix ha de ser aportada en documents originals o cpies autntiques, per a poder ser acarats


>> Es requerir als sollicitants de vivenda, en el seu moment, quan aquestes existisquen:
 • Document nacional d'identitat, targeta de residncia o passaport de totes les persones membres de la unitat de convivncia que consten en la sollicitud.
 • Llibre de famlia, si escau.
 • Resoluci de la inscripci en el Registre de Demandants de Vivenda de la Generalitat Valenciana. En cas de constituci del registre de demandants de vivenda de l'Ajuntament de Castell de la Plana, la inscripci en aquest es comprovar d'ofici per l'Oficina Municipal de Vivenda.
 • Declaraci responsable que cap membre de la unitat de convivncia disposa de la titularitat de qualsevol dret que els permeta poder disposar del ple s d'una vivenda estable i habitable.
 • Comproms d'un s i conservaci adequat de la vivenda, aix com un comportament de convivncia correcte en la comunitat de vens.
 • Acceptar les condicions de seguiment de l'Oficina Municipal de Vivenda respecte de l's de la vivenda, pagament de rendes, aix com les decisions fruit de la mediaci entre l'arrendatari/ria i el propietari/ria, o amb la comunitat de vens, quan fra necessria.
 • Justificant que indique que la unitat de convivncia no t recursos superiors als establits en l'apartat i) de la base 5a.
 • Justificant, si escau, de les caracterstiques de la unitat de convivncia:
  1. 1) La discapacitat d'algun membre.
  2. 2) Tindre algun menor al seu crrec.
  3. 3) Haver patit violncia de gnere.
  4. 4) Tenir una edat igual o inferior a 35 anys i superior o igual a 60 anys.
  5. 5) Necessitat d'habitatge. S'entn que existeix una necessitat d'habitatge quan en la unitat de convivncia s'haja produt alguna de les condicions segents:
   • Haver perdut l'habitatge habitual com a conseqncia d'un procs judicial o extrajudicial d'execuci hipotecria o per impagament de quotes de lloguer, quan aquest impagament es dega a circumstncies sobrevingudes de menyscapte econmic i la quota del lloguer supose ms del 25% dels ingressos de la unitat de convivncia.
   • Aix mateix, quan l'habitatge que actualment ocupa la unitat de convivncia presente deficincies o barreres arquitectniques no esmenables.
   • Arrendament que supose ms del 25% dels ingressos acreditats de la unitat de convivncia.
 • Certificat d'empadronament en el municipi de Castell de la Plana amb una antiguitat mnima d'un any.
 • Justificants de la unitat de convivncia de l'obtenci d'uns ingressos mnims suficients per al pagament de la renda arrendatria. S'entn a aquests efectes que la persona sollicitant, aix com les persones que formen part de la seua unitat de convivncia, justifiquen uns ingressos mnims suficients per al pagament de la renda arrendatria sempre que puguen destinar, com a mxim, el 25% dels seus ingressos nets al pagament de la renda arrendatria, que inclour tant la renda arrendatria mensual com les despeses assimilades a aquesta. En el cas que la renda arrendatria puga ser bonificada per l'Ajuntament, en aplicaci d'alguna convocatria d'ajudes al lloguer, el percentatge del 25% es calcular sobre la renda arrendatria que resulte de l'aplicaci del tal bonificaci. A l'efecte de justificaci cal aportar:
  • Informe de Vida Laboral
  • Les tres ltimes nmines i el contracte de treball.
  • En cas de ser pensionista, el certificat de la pensi rebuda.
La documentaci que antecedeix ha de ser aportada en documents originals o cpies autntiques, per a poder ser acarats.