Criteris de Selecció:

L'estudi de les ofertes presentades, es farà atenent a les més avantatjoses per als interessos municipals basant-se en els següents criteris generals, que seran concretats en la corresponent convocatòria.

  1. a) La/les ofertes econòmicament més avantatjosa/es.
  2. b) Altres aportacions relacionades amb el patrocini.
  3. c) Discreció i qualitat tècnica de la publicitat.
  4. d) Compromís efectiu dels sol·licitants amb accions socials d’interés públic.

Gestió dels expedients:

La gestió i tramitació dels expedients de patrocini que afecten l’Ajuntament es realitzarà per la Secció / Negociat per raó de la matèria a les activitats de la qual vaja destinada l’aportació.