Bonificacions a unitats familiars

Apliquem criteris de progressivitat fiscal en la percepci de la bonificaci de famlia nombrosa de l'IBI. Per a a, tindrem en compte tant el valor cadastral de l'immoble com els ingressos de la unitat familiar.

Bonificacions a famlies nombroses

D'acord amb el nostre comproms amb la dependncia, tindran dret a la bonificaci mxima del 60% corresponent a l'escala d'ingressos aquelles famlies nombroses amb algun membre en situaci de dependncia, sempre que els ingressos de la unitat familiar no superen 1,5 vegades l'IPREM per membre.

Requisits
 • Tenir acreditada la condici de famlia nombrosa.

Documentaci Requerida:
 • General:
  1. - Instncia/sollicitud.
  2. - Fotocpia compulsada del ttol de famlia nombrosa en vigor a 1 de gener de cada any.
  3. - Certificat de la declaraci de l'IRPF de cadascun dels membres de la famlia, referit a l'ltim exercici disponible.
 • Per a famlies amb algun membre dependent:
  1. - Resoluci administrativa en qu es reconeix la situaci de dependncia, el grau i nivell, o certificat oficial de minusvalidesa/discapacitat acreditatiu de la necessitat de concurs de 3a persona.

Perode d'aplicaci:
 • Any en curs.

Data lmit de sollicitud:
 • Fins al 28 de febrer o, si aquest fra festiu, fins al dia hbil immediatament posterior.