Bonificacions a unitats familiars

Apliquem criteris de progressivitat fiscal en la percepció de la bonificació de família nombrosa de l'IBI. Per a açò, tindrem en compte tant el valor cadastral de l'immoble com els ingressos de la unitat familiar.

Bonificacions a famílies nombroses

D'acord amb el nostre compromís amb la dependència, tindran dret a la bonificació màxima del 60% corresponent a l'escala d'ingressos aquelles famílies nombroses amb algun membre en situació de dependència, sempre que els ingressos de la unitat familiar no superen 1,5 vegades l'IPREM per membre.

Requisits
 • Tenir acreditada la condició de família nombrosa.

Documentació Requerida:
 • General:
  1. - Instància/sol·licitud.
  2. - Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa en vigor a 1 de gener de cada any.
  3. - Certificat de la declaració de l'IRPF de cadascun dels membres de la família, referit a l'últim exercici disponible.
 • Per a famílies amb algun membre dependent:
  1. - Resolució administrativa en què es reconeix la situació de dependència, el grau i nivell, o certificat oficial de minusvalidesa/discapacitat acreditatiu de la necessitat de concurs de 3a persona.

Període d'aplicació:
 • Any en curs.

Data límit de sol·licitud:
 • Fins al 28 de febrer o, si aquest fóra festiu, fins al dia hàbil immediatament posterior.