Veuran reduda en un 15% la quota de la taxa de fem en aquell habitatge que constitusca el domicili habitual de la unitat familiar aquells subjectes passius que presenten la condici de titular de famlia nombrosa.

Requisits:
  • Tenir acreditada la condici de famlia nombrosa.
  • Obtenir una suma d'almenys el 60% corresponent als conceptes de valor cadastral de l'immoble i renda de la unitat familiar en la bonificaci per famlia nombrosa de l'IBI.

Documentaci Requerida:
  • Instncia/sollicitud.
  • Fotocpia compulsada del ttol de famlia nombrosa en vigor a 1 de gener de cada any.
  • Certificat de la declaraci de l'IRPF de cadascun dels membres de la famlia, referit a l'ltim exercici disponible.
  • Resoluci administrativa en qu es reconeix la situaci de dependncia, el grau i nivell, o certificat oficial de minusvalidesa/discapacitat acreditatiu de la necessitat de concurs de 3a persona.

Perode d'aplicaci:
  • Any en curs.

Data lmit de sollicitud:
  • Fins a l'1 de juliol de l'any en curs o, si aquest fra festiu, fins al dia hbil immediatament posterior.