Està en: INICI > Comerç
VENDA NO SEDENTÀRIA.
CONCEPTE
Es considera venda no sedentària aquella realitzada per comerciant fora d’un establiment comercial permanent, siga quina siga la seua periodicitat, en els perímetres o llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables.

MODALITATS.
Constituïxen modalitats de venda no sedentària, entre d'altres, les següents:
 1. 1) La venda realitzada en una ubicació determinada, entenent com a tal la que es realitza en el mateix lloc al llarg de tota la seua duració. La venda no sedentària, amb una ubicació determinada, pot revestir al seu torn diferents modalitats:
  1. a) La realitzada en mercats de venda no sedentària habituals, de periodicitat coneguda, setmanal o inferior a la setmanal, estacional o anual, i en emplaçament prèviament determinat.
  2. b) La realitzada en mercats de venda no sedentària ocasionals, celebrats esporàdicament sense una periodicitat concreta i en l’emplaçament assenyalat en l’autorització.
 2. 2) La venda realitzada en ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir la seua mercaderia de forma itinerant, detenint-se en diferents llocs successivament i pel temps necessari per efectuar la venda.
No tindrà la consideració de venda no sedentària:
 1. a) La venda domiciliària.
 2. b) La venda per mitjà d’aparells automàtics de distribució.
 3. c) La venda de loteries o altres participacions en jocs d’atzar autoritzats.
 4. d) La venda pel comerciant sedentari a la porta del seu establiment.
 5. e) La venda realitzada per l’Administració o els seus agents, o com a conseqüència de mandats d’aquella.

MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA.
A Castelló de la Plana hi han dues mercats de venda no sedentària:
 • Mercat de venda no sedentària habitual del Dilluns.
  Recinte de Fires i Mercats de Castelló de la Plana, en la Avinguda de la Mar.
  Tots els dilluns no festius.
  Pot comptar amb un màxim de 650 llocs de venda.
  Es regeix pel seu Reglament de funcionamient intern en tot el que no contradiga lo dispossat en l'Ordenança Municipal vigent.
  Gestionat per la mercantil Mercaplaya, S.L.
  Telf.: 964 236 062.
 • Mercat de venda no sedentària habitual del Divendres o del Grau.
  Plaça Verge del Carme, Carrer Juan Sebastián Elcano i Avinguda Sant Pere, del Grau.
  Tots els divendres no festius.
  Pot comptar amb un màxim de 220 llocs de venda.
  Gestionat per la Unitat de Mercats.
  4ª Planta de l'Ajuntament de Castelló, Plaça Major, 1 (12001-CASTELLÓ).
  Telf.: 964 230 329.