Ajudes Parntesi


Anuncis de la concessi de subvencions

ES RECOMANA:

Es recorda que les persones jurdiques sn subjectes obligats a la presentaci telemtica
UNA NICA SOLLICITUD: Cada persona treballadora autnoma, microempresa, comunitat de bns, societat civil, etc. podr presentar una nica sollicitud, amb independncia del nmero de locals o establiments oberts al municipi.

Qui pot sollicitar-les?

Persones treballadores autnomes i microempreses amb un mxim de 10 persones treballadores, de les activitats ennumerades i que no hagen sollicitat ja aquestes ajudes.

Requisits

 • Alta en IAE abans del 26 de gener de 2021, en el municipi de Castell de la Plana
 • Si estan exents del IAE: alta en el Cens d Empresaris en el municipi de Castell de la Plana
 • Exercir lactivitat en el municipi de Castell de la Plana
 • Si no disposa de local afecte a lactivitat: tenir domicili fiscal a Castell de la Plana
 • Trobar-se al corrent dobligacions tributries amb AEAT, TGSS i lAjuntament de Castell de la Plana
 • Justificar despeses de lactividad des de l1 dabril de 2020 i fins la data de la sollicitut a nom del sollicitant
 • Presentar tota la documentaci obligatria

On presentar la sollicitut?

Quan

Del 25 d'octubre al 15 de novembre (incls).

Quantia subvencionable:

 • Una quantitat fixa de 2.000 per cada persona treballadora autnoma o microempresa amb un mxim de 10 persones traballadores als sectors identificats a lAnnex I del Decret-llei 1/2021, Acord de la JGL de 3/06/21 i Decret Regidor Delegat de 10/08/21.
 • Adicionalment a lapartat anterior, una quantitat fixa de 200 per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 de les esmentades microempresas i persones treballadores autnomes als sectors identificats.

Documents obligatoris:

Altres documents si escau:

 • En el cas dautnoms en rgim de cooperativa de treball associat: Certificat de la Cooperativa, segons base sptima.
 • Cpia del contrat de lloguer a nom del sollicitant actualitzat quan siga despesa a justificar
 • Si simputen persones traballadores, RLC, RNT i models 111 i 190
 • En cas dajornament o fraccionament dHisenda estatal o TGSS: certificat destar al corrent.

FASE II (Acord de la Junta de Govern Local 03/06/2021)

CNAE Actividad Econmica
4321Installacions elctriques
4322Lampisteria, installacions de sistemes de calefacci i aire condicionat
4329Altres installacions en obres de construcci
4332Installaci de fusteria
4333Revestiment de sls i parets
4334Pintura i envidrament
4339Altres acabats d'edificis
4511Venda d'autombils i vehicles de motor lleugers
4519Venda d'altres vehicles de motor
4520Manteniment i reparaci de vehicles de motor
4532Comer al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
4540Venda, manteniment i reparaci de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris
4721Comer al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats
4722Comer al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats
4723Comer al detall de peixos i mariscos en establiments especialitzats
4724Comer al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats
4729Un altre comer al detall de productes alimentosos en establiments especialitzats
4741Comer al detall d'ordinadors, equips perifrics i programes informtics en establiments especialitzats
4742Comer al detall d'equips de telecomunicacions en establiments especialitzats
4743Comer al detall d'equips d'udio i vdeo en establiments especialitzats
4751Comer al detall de txtils en establiments especialitzats
4752Comer al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats
4753Comer al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i sls en establiments especialitzats
4754Comer al detall d'aparells electrodomstics en establiments especialitzats
4759Comer al detall de mobles, aparells d'illuminaci i altres articles d's domstic en establiments especialitzats
4761Comer al detall de llibres en establiments especialitzats
4762Comer al detall de peridics i articles de papereria en establiments especialitzats
4763Comer al detall d'enregistraments de msica i vdeo en establiments especialitzats
4764Comer al detall d'articles esportius en establiments especialitzats
4765Comer al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats
4771Comer al detall de peces de vestir en establiments especialitzats
4772Comer al detall de calat i articles de cuir en establiments especialitzats
4774Comer al detall d'articles mdics i ortopdics en establiments especialitzats
4775Comer al detall de productes cosmtics i higinics en establiments especialitzats
4776Comer al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per als mateixos en establiments especialitzats
4777Comer al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats
4778Un altre comer al detall d'articles nous en establiments especialitzats
4779Comer al detall d'articles de segona m en establiments
4932Transport per taxi
4942Serveis de mudana
6831Agents de la propietat immobiliria
7021Relacions pbliques i Comunicaci
7311Agncies de publicitat
7420Activitats de fotografia
7430Activitats de traducci
8130Activitats de jardineria
8219Activitats de fotocopiat i preparaci de documents i altres activitats especialitzades d'oficina
8510Educaci preprimria
8553Activitats de les escoles de conducci i pilotatge
9511Reparaci d'ordinadors i equips perifrics
9512Reparaci d'equips de comunicaci
9521Reparaci d'aparells electrnics d'udio i vdeo d's domstic
9522Reparaci d'aparells electrodomstics i d'equips per a la llar i el jard
9523Reparaci de calat i articles de cuir
9524Reparaci de mobles i articles de parament
9525Reparaci de rellotges i joieria
9529Reparaci d'altres efectes personals i articles d's domstic
9601Neteja i rentada de peces txtils i de pell
9602Perruqueries i altres tractaments de bellesa


NOUS CNAES (Decret Regidor Delegat d'Innovacin Comercial 10/08/2021)

CNAE Activitat econmica
0311 Pesca marina
1052 Elaboraci de gelats
1053 Fabricaci de formatge
1071 Fabricaci de pa
1082 Fabricaci de cacau, xocolate i productes de confiteria
1105 Fabricaci de cervesa
1391 Fabricaci de teixits de punt
1411 Confecci de peces de vestir de cuir
1412 Confecci de roba de treball
1413 Confecci daltres peces de vestir exteriors
1414 Confecci de roba interior
1419 Confecci daltres peces de vestir i accessoris
1420 Fabricaci de articles de pelleteria
1431 Confecci de calceteria
1439 Confecci daltres peces de vestir de punt
1512 Fabricaci darticles de marroquineria, viatge i dalbarderia i talabarderia
1723 Fabricaci de articles de papereria
1724 Fabricaci de papers pintats
1729 Fabricaci daltres articles de paper i cartr
1811 Arts grfiques i serveis relacionats amb aquestes
1812 Altres activitats dimpressi i arts grfiques
1813 Serveis de preimpressi i preparaci de suports
1814 Enquadernaci i serveis relacionats amb aquesta
2311 Fabricaci de vidre pla
2312 Manipulat i transformaci de vidre pla
2313 Fabricaci de vidrio buit
2319 Fabricaci i manipulaci dun altre vidre, incls el vidre tcnic
2320 Fabricaci de productes cermics refractaris
2341 Fabricaci de productes cermics ds domstic i ornamental
2344 Fabricaci daltres productes cermics ds tcnic
2349 Fabricaci daltres productes cermics
2931 Fabricaci dequips elctrics i electrnics per a vehicles de motor
3092 Fabricaci de bicicletes i de vehicles per a persones amb discapacitat
3020 Fabricaci dinstruments musicals
3230 Fabricaci darticles desport
3240 Fabricaci de jocs i joguines
3250 Fabricaci dinstruments i subministraments mdics i odontolgics
3291 Fabricaci de graneres, brotxes i raspalls
3312 Reparaci de maquinria
3313 Reparaci dequips electrnics i ptics
3314 Reparaci dequips elctrics
6201 Activitats de programaci informtica
6209 Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informaci i la informtica
6311 Processament de dades, allotjament i activitats relacionades
6312 Portals web
7500 Activitats veterinries
8129 Altres activitats de neteja
8292 Activitats denvasament i empaquetatge
0121 Cultiu de vinya
0122 Cultiu de fruits tropicals i subtropicals
0123 Cultiu de ctrics
0124 Cultiu de fruits amb os i llavors
0128 Cultiu despcies, plantes aromtiques, medicinals i farmacutiques
NOUS CNAES (Junta de Govern Local de 21 d'octubre de 2021)

CNAE Activitat Econmica
0113 Cultiu d'hortalisses, arrels i tubrculs
1629 Fabricaci d'altres productes de fusta; articles de suro, cistelleria i esparteria
2512 Fabricaci de tancaments metllics
2920 Fabricaci de carrosseries per a vehicles de motor; fabricaci de remolcs i semiremolcs
4619 Intermediaris del comer de productes diversos
5811 Edici de llibres
5829 Edici d'altres programes informtics
7111 Serveis tcnics d'arquitectura
7112 Serveis tcnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tcnic
7320 Estudis de mercat i realitzaci d'enquestes d'opini pblica
7410 Activitats de disseny especialitzat
7490 Altres activitats professionals, cientfiques i tcniques n.c.o.p.
7711 Lloguer d'autombils i vehicles de motor lleuger
7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius
7722 Lloguer de cintes de vdeo i discs
7731 Lloguer d'una altra maquinria i equip d's agrcola
7732 Lloguer de maquinria i equip per a la construcci i enginyeria civil
7733 Lloguer de maquinria i equipament d'oficina, inclosos ordinadors
8010 Activitats de seguretat privada
8110 Serveis integrals a edificis i installacions
8122 Altres activitats de neteja industrial i d'edificis
8129 Altres activitats de neteja
8299 Activitats d'envasament i empaquetatge
8551 Educaci esportiva i recreativa
8552 Educaci cultural
8559 Una altra educaci n.c.o.p.
8560 Activitats auxiliars a l'educaci
9604 Activitats de manteniment fsic
9609 Altres serveis personals n.c.o.p.