Està en: INICI > Comerç
Les funcions de l'AFIC, son les següents:
 • Realitzar informes tècnics sobre aspectes amb repercussió en el sector del comerç local, amb la finalitat d'aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva dins del territori municipal.
 • Emetre informes tècnis a incloure en totes les soli-cituds d'ajudes, subvencions i projectes de col-laboració que les seues entitats tramiten davant de la direcció general competent en matèria de comerç.
 • Potenciar els centres comerciales d'àrea urbana en què es basa l'articulació del territori de la localitat i afavorir-ne la consolidació com a funció de centralitat urbana.
 • Facilitar l'accés a la informació especialitzada als operadors del sector de la distribució comercial, mitjançant la utilització i el manteniment de les aplicacions informàtiques desenvolupades a este efecte, i mantenir i actualitzar els contiguts de les respectives versions locales de la web de la xarxa AFIC.
 • Participar en la confecció, mantiniment i seguiment dels plans d'acció comercial dels seus àmbits territorials, concretar les seues recomanacions i realitzar propostes d'actuació sobre les estratègies i inversions a desenvolupar en matèria de promoció i urbanisme comercial.
 • Dissenyar, planificar, executar i supervisar campanyes i accions de promoció que dinamitzen el comerç de la ciutat, i donar a conéixer la seua oferta comercial i els servicis oferits per l'AFIC.
 • Assessorar els empresaris del sector comercial, i les entitats que els agrupen, sobre ajudes i subvencions, normativa aplicable, fórmules de gestió i qualsevol altre aspecte que puga millorar la gestió dels seus establiments i la vitalitat del comerç de la ciutat, utilitzant els mitjans establits per la direcció general competent en matèria de comerç.
 • Col-laborar en els projectes comuns plantejats per la conselleria competent en matèria de comerç, amb vista a l'obtenció de dades, elaboració de documents tècnics i l'intercanvi d'experiencies que coadjuven a la definició d'estratègies i actuacions de millora del teixit comercial de la Comunitat Valenciana.
 • Fer propostes i informes tècnics sobre els sistemes de gestió als mercats municipals i mercats de venda no sedentária, i participar en la planificació d'actuacions de promoció, millora o remodelació física en aquells municipis que disposen d'aquets tipus d'equipaments.
 • Gestionar el Registre d'Activitats Comercials (RAC) en el seu àmbit territorial respectiu, i facilitar a la Direcció General competent en matéria de comerç les dades que es requerisquen per a l'anàlisi i l'estudi.
 • Desenvolupar, a través de l'AFIC, plans de formació en matèria comercial en col-laboració amb aquelles entitats que duguen a terme activitats d'aquesta indole.
 • Suport i foment de l'associacionisme comercial.
 • Qualsevol altres actuacions i projectes que coadjuven a l'efectiva racionalització i modernització de l'estructura comercial, així com la creació o captació d'oportunitats de negoci dins del municipi, que redunden en la millora de la qualitat de vida i en el foment de l'atractiu de la ciutat.

Horari d'atenció al públic:
 • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
 • A l'estiu i períodes vacacionals de Nadal, Magdalena i Pasqua, de 9 a 13 hores.