Està en: INICI > Comerç

SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ NEGATIVA DE NOM O RAÓ SOCIAL


Consisteix en l'obtenció d'un certificat acreditatiu de la no existència d'una altra societat amb el mateix nom de la que es pretén constituir.

Hi ha un imprés oficial normalitzat, en el qual s'arreplega el nom triat fins a un màxim de tres. La reserva de la denominació té una duració de 15 mesos i la certificació negativa de la dita denominació té una validesa de dos mesos.

Registre Mercantil Central.
C/ Príncep de Vergara, número 94.
28071 - Madrid.
Tel.: 915 631 252.


Autorització prèvia administrativa


Només és obligatori per a la constitució de societats mercantils especials. És sol·licitada per un dels promotors de la societat que es va a crear. Amb este tràmit es qualifica el projecte d'estatuts.

El lloc de registre depén de la societat que es va a crear.

Documentació: Còpia dels Estatuts.


Atorgament de l'escriptura pública


Acte pel qual els socis fundadors procedeixen a la firma de l'escriptura de Constitució de la Societat. Els atorgants de l'escriptura són tots els socis, o bé els seus representants legals o apoderats amb facultats suficients per a això.

Es realitza obligatòriament davant de notari.

Documentació: Certificació negativa de la denominació, acreditant la no existència d'una altra societat amb la mateixa denominació, i els estatuts socials.