Està en: INICI > Esports
XV Torneig de Basquet local. Temporada 2020-2021
Informació general

>>Regles oficials FIBA 2010

Normes específiques establertes pel Patronat D´Esports
Jugadors
En la nostra lliga local, en cada equip es permetrà jugar com a mínim amb 4 jugadors en el terreny de joc durant el temps de joc, ja que la finalitat de la nostra lliga és poder jugar .
Organització
El plantejament inicial per a 2020-2021 és organitzar 2 competicions. El realitzar competicions més curtes pretén evitar el que hi haja equips que a l´anar perdent jugadors arriben a no disputar partits i inclús retirar-se de la competició, amb els trastorns que això comporta per a la resta. En qualsevol cas es podran modificar el sistema de competició per a ajustar-ho, en funció del núm. d´equips d´un grup, al núm. de jornades establit, per mitjà de programació de play offs, encreuaments, etc. La primera competició (amb consideració de fase prèvia), amb fins a 14 equips, en format lliga a una volta en un únic grup. La segona lliga té consideració de fase final, agrupant-se en dos grups a doble volta i si fóra necessari encreuaments, segons la classificació de la primera lliga, a fi d´igualar el nivell competitiu dels equips i evitar diferències excessives en esta segona competició. El dret a jugar en el grup a es perd una vegada passat el termini de renovació per a esta 2a lliga, cobrint-se la seua plaça per mitjà d´algun equip repescat del grup B o un altre equip nou que no estiguera jugant anteriorment. Tindran trofeu al finalitzar la competició (al juny) els 3 primers del grup a d´esta 2a fase.

El Patronat d´Esports entregarà un únic baló (per a tota la temporada 2020-2021) a cada equip participant en la pròpia instal·lació esportiva en el seu primer partit (principis de novembre). Cada equip haurà d´aportar un baló als partits.

Partits
Duració dels partits: 4 temps de 12 minuts a rellotge corregut. Els últims 3 minuts de l´última part seran a crono (parant el temps) si la diferència és igual o menor de 5 punts (una vegada dins dels últims 3 minuts no varia la forma de portar el temps). Es tindran 2 minuts de descans entre cada un dels 4 períodes. Al finalitzar el segon període (mitja part, igualment amb 2 minuts de descans), es canviarà de camp. Es disposarà d´un màxim de 2 temps morts, u per part (en el 1r o 2n / o en el 3r o 4t període) que seran a crono parat.
 
El calfament previ a l´hora del partit es pot fa exteriorment a la pista de joc en funció de la seua ocupació en el moment. S´assignarà el camp per a cada trobada durant 1 hora i quart (excepcionalment 1 hora i mitja), de tal manera que el partit no ha de començar més tard de l´hora d´inici més 10 minuts. Estos 10 minuts ja comptabilitzats són el marge màxim d´espera per a la presentació d´un equip. El partit finalitzarà al complir-se el temps de joc o en qualsevol cas no més tard de l´hora en punt en què finalitza la reserva de camp, independentment que no haja conclòs el temps de joc, amb el resultat que haguera en el dit moment, per a procedir a deixar-ho lliure per als següents usuaris o al tancament de la instal·lació a l´hora corresponent. És molt important ser escrupolosos amb les hores d´inici del partit i d´abandonar la pista de joc. Els equips tenen dret a utilitzar l´hora i quart de camp en els casos en què es produïsca una incompareixença o una altra incidència que impedisca el desenvolupament normal del partit.

El delegat de l´equip, amb la documentació (relació de jugadors i fitxes) ha d´estar en el camp, almenys, 10 minuts abans de l´hora d´inici per a la seua comprovació si procedix i omplir l´acta de jugadors editada a este efecte (en cada partit es podran inscriure i jugar un màxim de 12 jugadors)

Trofeus
Com s´ha indicat, excepte canvis en el sistema de competició, els trofeus correspondran als 3 primers classificats del grup a de la 2a fase de Lliga.

Notes
Tota la informació de la competició: reglaments, calendaris, resultats, sancions, es podrà consultar o arreplegar en les pròpies instal·lacions esportives, en les oficines del Patronat d´Esports, per correu electrònic o a través de la web del Patronat.

No hi ha compromís a poder variar el sorteig aleatori i, en la mesura que es puga, equitatiu de dies de joc, encara que si hi ha alguna petició de prioritat o dificultat en este sentit es procurarà tindre-la en compte parcialment, en la mesura que es puga. Respecte a ajornaments, donada l´ocupació completa dels camps i la nostra experiència prèvia en l´excés de peticions per les més variades raons, la gran dificultat moltes vegades per a posar d´acord amb els equips per a la seua recuperació i les poques dates disponibles per a això, no s´admetran. Un partit, en principi, només podrà suspendre´s i per tant de quedar ajornat per a nova designació per incompareixença de l´àrbitre (llevat que un àrbitre present en la instal·lació ho substituïsca -no podent ser rebutjat pels equips-, o que estos arriben a un acord previ, comunicant-ho al zelador de la instal·lació abans de l´inici, per a jugar la trobada sense arbitratge o amb arbitratge "alternatiu").

Si per a algun col·lectiu hi ha algun dia complicat a priori (setmana prèvia a Magdalena o Nadal segons data, ...) s´ha d´indicar abans de la data prevista per a la publicació de calendaris, a fi de preveure-ho en la programació de partits o estudiar una data alternativa per a la trobada.

Els calendaris es procuraren publicar amb almenys una setmana d´antelació a l´inici de cada fase. Els equips, coneixedors de les dates i terminis tenen la responsabilitat d´informar-se.

En cas excepcional d´haver de recuperar algun partit s´aprofitaran les setmanes en què no es programa competició per haver-hi algun dia festiu o la setmana que es deixa entre l´una i l´altra competicions o, en el cas de la 2a fase de lliga, després d´acabar les jornades programades.

Tots els participants han de tindre el seu pròpia assegurança mèdica (Seguretat Social,...), no subscrivint-se una pòlissa específica per a esta competició d´esport oci i manteniment físic al no ser preceptiu. En cas de lesió han d´acudir al seu propi servei mèdic d´urgències o d´atenció sanitària habitual.

volver