Està en: INICI > Esports


El Consell Rector assumirà el govern i gestió superior del Patronat Municipal d´Esports de Castelló, i estarà integrat pels membres següents:

a) L’Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, com a Presidenta nata del Patronat.

b) El Regidor d’Esports de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, com a President del Consell Rector.

c) Sis vocals en representació de la Corporació Municipal, triats pel Ple de l’Ajuntament i que podran ser o no ser Regidors de l’Ajuntament. Aquests vocals es triaran d’acord amb les normes següents:

  • 1a. Es designarà un vocal per cada grup polític que integre la Corporació.
  • 2a.Si el nombre de grups polítics que formen la Corporació excedira de sis, tindran preferència per a formar part del Consell Rector aquells grups polítics que més components tinguen i, en cas d’empat, els que més gran nombre de vots hagueren obtingut en les eleccions municipals.
  • 3a. Si el nombre de grups polítics fóra inferior a sis, els llocs de vocal restants després d’haver designat un vocal per cada grup polític, es distribuiran als grups de nombre més gran de components, segons el principi de proporcionalitat.
d) Sis vocals en representació dels Clubs i Entitats Esportives de la Ciutat que estiguen degudament constituïts i inscrits en el Registre de Clubs, Federacions i Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana i en el Registre Municipal corresponent, designats pel Ple de l’Excm. Ajuntament de Castelló a proposta de l’Assemblea.

e) Una persona representant de les AMPAS, designat pel Ple de l’Excm. Ajuntament de Castelló a proposta de l’Assemblea.

f) Gerent del Patronat.

g) Representant dels Serveis Territorials de la Conselleria competent en matèria esportiva.

h) Representant de la Diputació Provincial.

i) Representant de l’esport universitari.

j) Director d’Activitats Esportives.

k) Director d’Instal·lacions Esportives.

l) Secretària del Patronat.

ll) Interventor del Patronat.

>> Estatuts de l´Organisme Autònom Local "Patronat Municipal d´Esports de Castelló de la Plana" Pàgines 5682 a 5693

  • 1. Sessions
    ms informacin