Està en: INICI > Esports
CONTRACTES DE SERVEIS

Licitació Exp. 3/2017

Servei de bar/cafeteria, inclosa l'explotació de màquines expenedores de sòlids i líquids, en les instal·lacions de bar en la instal·lació esportiva Pavelló Ciutat de Castelló.

Últim dia per a presentar ofertes serà el 12 de juliol de 2017, en horari de Registre d'Entrada.
Licitació Exp. 2/2017

Plec de clàusules administratives particulars para contractar, per procediment obert, el servei de manteniment, acondicionament i regeneració de la zona d'escalfament de la pista d'atletisme i els camps de futbol de gespa artificial. Licitació Exp. 1/2017

Contratació per procediment obert de la prestació del servei de manteniment dels equips e instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària, dels equips i instal·lacions de tractament d'agua, del control de la legionelosis de les piscines gestionades pel Patronat Municipal d'Esports de Castelló de la Plana
 • Número Expedient: 1/2017
 • Òrgan de Contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports
 • Data enviament anunci Boletí Oficial Comunitat Europea: 17 de març de 2017
 • >> Anunci licitació
 • >> Plec Prescripcions Tècnicas
 • >> Plec Clàusules Administratives Particulars
 • DEUC: >> Pdf. >> XML.
 • Informació: A l'objecte de que els interessats en la licitació puguen conèixer les instal·lacions objecte del contracte, s'ha programat una visita a les piscines municipals el dia 18 d'abril de 2017.
  El punt de trobada serà la Piscina Olímpica, sita en el carrer Riu Xúquer s/n, a les 11:00 hores.
  El número de telèfon de l'esmentada instal·lació esportiva és 964 240 743.
 • Mesa de Contratació per a obertura Sobre A (acte no públic): Dimecres 3 de maig de 2017 a partir de les 10:30 hores en el Patronat Municipal d'Esports.
  En el cas de que no existeixquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contratació en la mateixa sessió i en acte públic procedirà a l'obertura del sobre B.
 • Mesa de Contratació per a obertura Sobre B (acte públic): Dimarts 16 de maig de 2017 a partir de les 9:15 hores en el Patronat Municipal d'Esports.
 • Mesa de Contratació per a la lectura del resultat de l'evaluació relativa a les proposicions contenides en el Sobre B i obertura dels Sobres C (acte públic): Dimecres 5 de juliol de 2017 a partir de les 9:00 hores en el Patronat Municipal d'Esports.
 • Mesa de Contratació per a lectura resultat final i proposta d'adjudicació (acte públic): Divendres 11 d'agost de 2017, a partir de las 9:00 hores en el Patronat Municipal d'Esports.
Historial de licitacions

volver