Està en: INICI > Esports
CONTRACTES DE SERVEIS

Licitació Exp. 2/2017

Plec de clàusules administratives particulars para contractar, per procediment obert, el servei de manteniment, acondicionament i regeneració de la zona d'escalfament de la pista d'atletisme i els camps de futbol de gespa artificial.
 • Número Expedient: 2/2017
 • Òrgan de Contratació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports
 • >> Anunci licitació
 • >> Plec Prescripcions Tècniques
 • >> Plec Clàusules Administratives Particulars
 • >> Plec Prescripcions Tècniques. Criteris d'adjudicació
 • Mesa de contratació per l'obertura dels Sobres A:
  DIMARTS 20 DE JUNY DE 2017, a partir de les 9:30 hores en la seu del Patronat Municipal d'Esport, acte no públic.
  En el cas de que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contratació en la mateixa sessió i en acte públic procedirà a l'obertura del Sobre B.
 • Mesa de contratació per a la lectura del resultat de l'evaluació relativa a les proposicions contingudes en el Sobre B i obertura dels Sobres C:
  DIMARTS 27 DE JUNY DE 2017
  , a partir de les 9:00 hores en la seu del Patronat Municipal d'Esports. Acte públic
Licitació Exp. 1/2017

Contratació per procediment obert de la prestació del servei de manteniment dels equips e instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària, dels equips i instal·lacions de tractament d'agua, del control de la legionelosis de les piscines gestionades pel Patronat Municipal d'Esports de Castelló de la Plana
 • Número Expedient: 1/2017
 • Òrgan de Contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports
 • Data enviament anunci Boletí Oficial Comunitat Europea: 17 de març de 2017
 • >> Anunci licitació
 • >> Plec Prescripcions Tècnicas
 • >> Plec Clàusules Administratives Particulars
 • DEUC: >> Pdf. >> XML.
 • Informació: A l'objecte de que els interessats en la licitació puguen conèixer les instal·lacions objecte del contracte, s'ha programat una visita a les piscines municipals el dia 18 d'abril de 2017.
  El punt de trobada serà la Piscina Olímpica, sita en el carrer Riu Xúquer s/n, a les 11:00 hores.
  El número de telèfon de l'esmentada instal·lació esportiva és 964 240 743.
 • Mesa de Contratació per a obertura Sobre A (acte no públic): Dimecres 3 de maig de 2017 a partir de les 10:30 hores en el Patronat Municipal d'Esports.
  En el cas de que no existeixquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contratació en la mateixa sessió i en acte públic procedirà a l'obertura del sobre B.
 • Mesa de Contratació per a obertura Sobre B (acte públic): Dimarts 16 de maig de 2017 a partir de les 9:15 hores en el Patronat Municipal d'Esports.
Historial de licitacions

volver