Està en: INICI > Esports
CONTRACTES DE SERVEIS
Nou Plec de prescripcions tècniques.
Enviat al DOUE anunci de rectificació d'errors en data 26 de febrer de 2018.
Data fi de presentació de proposicions: 6 d'abril de 2018, en horari de Registre d'Entrada.
Obertura SOBRE A: Dimecres 11 d'abril de 2018, a partir de les 9:00 hores.
Obertura SOBRE B: Dijous 12 d'abril de 2018, a partir de les 9:00 hores.
Lectura informe tècnic de valoració documentació sobre B, i Obertura sobre C: Dimecres 13 de juny de 2018, a partir de les 9:00 hores, en les oficines del Patronat d´Esports Castelló.
Lectura informe tècnic de valoració documentació sobre C, i resultat final: Dimecres 20 de juny de 2018, a partir de les 8:45 hores, en les oficines del Patronat d´Esports Castelló.
>> Anunci d'adjudicació
>> Anunci de formalització

Licitació Exp. 5/2017

Contractació del Servei de neteja de les instal·lacions esportives gestionades pel Patronat d´Esports de Castelló
 • Procediment: obert
 • Número Expedient: 5/2017
 • Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2017
 • Data d'enviament al DOUE: 4 de gener de 2018
 • Data fi de presentació de proposicions: 12 de febrer de 2018, en horari de Registre d'Entrada
 • Data de publicació en el Perfil del Contratant (Data de difusió): 16 gener de 2018
 • Condicions especials d'execució: vore clàusula 18ena del PCAP
 • >> Plec Prescripcions Tècniques ( ANULAT )
 • >> Plec Clàusules Administratives Particulars
 • DEUC:   >> PDF   >> XML
 • S'ha programat una visita a les instal·lacions esportives gestionades pel Patronat Municipal d´Esports, que es troben relacionades en l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques, per al dia 25 de gener de 2018, dijous.
  Es convoca a les empreses interessades a les 10:00 hores en les oficines del Patronat Municipal d´Esports, situat en el carrer Columbretes, número 22, de Castelló de la Plana.
 • Es comunica que el Dilluns 29 de Gener de 2018 es continuarà amb la visita a les instal·lacions esportives programada en el seu dia. La convocatòria serà a les 9:00 hores en les oficines del Patronat Municipal d´Esports, situat en el carrer Columbretes, número 22, de Castelló de la Plana.
 • Es comunica que, detectat un error material en el plec de Prescripcions Tècniques (Annex 1, relació d'instal·lacions esportives: falta Parc Esportiu Sindical), s'han iniciat els tràmits per a la seua rectificació, prèvia aprovació per l'òrgan competent, per la qual cosa se suspendrà el procediment de licitació.
  Una vegada aprovada la rectificació i incorporat el nou plec de Prescripcions Tècniques a l'expedient, s'iniciarà un nou procediment d'adjudicació.
  Data publicació: Dilluns, 5 de febrer de 2018
 • Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2018, s'acorda suspendre la licitació en curs, rectificar l'error material recollit en l'Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques regulador de la referida contractació aprovada per la Junta de Govern Local de data 29/12/2017, havent d'afegir la instal·lació esportiva "Parc Esportiu Sindical" en la relació d'instal·lacions que apareix en aquest annex, no suposant cap alteració al contingut dels plecs aprovats. Aprovar i incorporar a a l'expedient el nou plec de prescripcions tècniques de data 31/01/2018, que juntament amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29/12/2017 regiran la contractació. Iniciar de nou el procediment d'adjudicació seguint els tràmits legals. Enviat al DOUE anunci de rectificació d'errors en data 26 de febrer de 2018. Data fi de presentació de proposicions: 6 d'abril de 2018, en horari de Registre d'Entrada
 • >> Plec Prescripcions Tècniques ( RECTIFICAT )
 • Es comunica que el Dilluns 26 de Març de 2018 es realitzarà visita a les instal·lacions esportives. La convocatòria serà a les 8:30 hores en les oficines del Patronat Municipal d´Esports, situat en el carrer Columbretes, número 22, de Castelló de la Plana.
Licitació Exp. 4/2017

Servei de bar/cafeteria, situat en l'interior de la instal·lació esportiva Camp de Futbol Sant Agustí i Sant Marc.

Data límit per a presentar ofertes serà el 13 de Novembre de 2017, en horari de Registre de 9:00 a 14:00 hores.
 • Número Expedient: 4/2017
 • Òrgan de Contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports
 • >> Anunci licitació
 • >> Plec Prescripcions Tècniques
 • >> Plec Clàusules Administratives Particulars
 • Mesa de contractació per a obertura SOBRE A: a les 9:00 hores del dia 28 de novembre de 2017, en les oficines del Patronat d'Esports.
  En cas de no existir defectes o omissions, es procedirà en la mateixa sessió i en acte públic a l'obertura del SOBRE B.
 • Mesa de contractació per a obertura SOBRE C: A les 9:45 hores del dia 28 de novembre de 2017.
Licitació Exp. 3/2017

Servei de bar/cafeteria, inclosa l'explotació de màquines expenedores de sòlids i líquids, en les instal·lacions de bar en la instal·lació esportiva Pavelló Ciutat de Castelló.

Últim dia per a presentar ofertes serà el 12 de juliol de 2017, en horari de Registre d'Entrada.
Licitació Exp. 2/2017

Plec de clàusules administratives particulars para contractar, per procediment obert, el servei de manteniment, acondicionament i regeneració de la zona d'escalfament de la pista d'atletisme i els camps de futbol de gespa artificial. Licitació Exp. 1/2017

Contratació per procediment obert de la prestació del servei de manteniment dels equips e instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària, dels equips i instal·lacions de tractament d'agua, del control de la legionelosis de les piscines gestionades pel Patronat Municipal d'Esports de Castelló de la Plana
 • Número Expedient: 1/2017
 • Òrgan de Contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports
 • Data enviament anunci Boletí Oficial Comunitat Europea: 17 de març de 2017
 • >> Anunci licitació
 • >> Plec Prescripcions Tècnicas
 • >> Plec Clàusules Administratives Particulars
 • DEUC: >> Pdf. >> XML.
 • Informació: A l'objecte de que els interessats en la licitació puguen conèixer les instal·lacions objecte del contracte, s'ha programat una visita a les piscines municipals el dia 18 d'abril de 2017.
  El punt de trobada serà la Piscina Olímpica, sita en el carrer Riu Xúquer s/n, a les 11:00 hores.
  El número de telèfon de l'esmentada instal·lació esportiva és 964 240 743.
 • Mesa de Contratació per a obertura Sobre A (acte no públic): Dimecres 3 de maig de 2017 a partir de les 10:30 hores en el Patronat Municipal d'Esports.
  En el cas de que no existeixquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contratació en la mateixa sessió i en acte públic procedirà a l'obertura del sobre B.
 • Mesa de Contratació per a obertura Sobre B (acte públic): Dimarts 16 de maig de 2017 a partir de les 9:15 hores en el Patronat Municipal d'Esports.
 • Mesa de Contratació per a la lectura del resultat de l'evaluació relativa a les proposicions contenides en el Sobre B i obertura dels Sobres C (acte públic): Dimecres 5 de juliol de 2017 a partir de les 9:00 hores en el Patronat Municipal d'Esports.
 • Mesa de Contratació per a lectura resultat final i proposta d'adjudicació (acte públic): Divendres 11 d'agost de 2017, a partir de las 9:00 hores en el Patronat Municipal d'Esports.
Historial de licitacions

volver