El pressupost municipal és una estimació prèvia sobre els possibles ingressos i possibles despeses que l'Ajuntament pot tenir al llarg de l'any que comença. Són unes xifres que després, al llarg de l'any s'adapten a la realitat en funció de les necessitats de la ciutat però que, a priori han d'estar tancades i prefixades de manera ferma.

El pressupost es compon de dos grans blocs: ingressos i despeses que, perquè tot vagi bé, han d'estar equilibrats, és a dir, ascendir a la mateixa quantitat.

Tant Ingressos com Despeses es componen dels següents capítols:

INGRESSOS

CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES
Són aquells impostos que reverteixen directament en les propietats físiques dels ciutadans: IBI, Rústica, imposats de vehicles, *IAE de grans empreses, la plusvàlua.

CAPÍTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES
Són els ingressos pels impostos recaptats per l'Estat i que cedeix en part als Ajuntaments: impostos sobre l'IVA, alcohol, cervesa, tabac, gasolina, cessió de l'IRPF, etc. Aquest capítol inclou també els impostos sobre llicències d'obres en la ciutat.

CAPÍTOL 3: TAXES I ALTRES INGRESSOS
Són els ingressos *pos taxes municipals: escombraries, ús instal·lacions esportives, guals, ocupació subsòl, marquesines, llicències d'obertura, mercats, etc.

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Són les transferències que ens realitzen altres administracions per a despeses corrents de l'Ajuntament.

CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS
Són els interessos que l'Ajuntament cobra pels comptes i dipòsits bancaris. I també els ingressos per arrendaments de propietats públiques, gairebé totes, els pisos socials que com sabeu es lloguen a un preu simbòlic, amb la qual cosa, els ingressos en aquest concepte són mínims.

CAPÍTOL 6: ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
Són els ingressos per venda de sòl patrimonial, principalment les parcel·les de les urbanitzacions que l'Ajuntament per llei pot vendre per a crear habitatges de protecció oficial.

CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Són els ingressos d'altres administracions amb destinació a inversions i obres.

CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS
És l'ingrés de les devolucions que els funcionaris realitzen sobre vam prestar o avenços que hagin demanat al llarg de l'any.

CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS
Conté la xifra de préstecs contractats per l'Ajuntament.

DESPESES- INVERSIONS

CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL
En aquest apartat on s'inclou tota la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i els salaris dels funcionaris.

CAPÍTOL 2: DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Són les despeses del funcionament de la ciutat, enllumenat, aigua, neteja, recollida escombraries, mantenint col·legis, cuidat de parcs i jardins i un *larguísimo etcètera que Castelló, cada vegada més gran, cada vegada més cabdal necessita que cuidem amb major cura.

CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES
Són les despeses derivades dels préstecs sol·licitats per l'ajuntament, interessos financers principalment.

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Són les ajudes i subvencions que l'Ajuntament concedeix a altres institucions i persones: *ONGD’s, associacions, prestacions socials reglades a famílies amb menys recursos i les aportacions als patronats de turisme, festes i esports.

CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS
Aquesta partida són les inversions reals de l'Ajuntament. És aquí on s'inclouran els projectes determinats pels pressupostos participatius i els quals l'equip de govern determini com objectius per a aquest any.

CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Són les despeses que l'Ajuntament transfereix a altres entitats perquè puguin desenvolupar també inversions, és a dir, projectes d'obres on l'Ajuntament col·labora amb una aportació econòmica.

CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS
Com ja s'explicava en el capítol d'ingressos, l'Ajuntament possibilita als funcionaris rebre un avenç de les seves nòmines per a necessitats urgents, o petits préstecs i això es contempla en aquesta partida.

CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS
Aquesta partida que es repeteix en Ingressos i Despeses es refereix als préstecs contractats per l'Ajuntament.