El pressupost municipal s una estimaci prvia sobre els possibles ingressos i possibles despeses que l'Ajuntament pot tenir al llarg de l'any que comena. Sn unes xifres que desprs, al llarg de l'any s'adapten a la realitat en funci de les necessitats de la ciutat per que, a priori han d'estar tancades i prefixades de manera ferma.

El pressupost es compon de dos grans blocs: ingressos i despeses que, perqu tot vagi b, han d'estar equilibrats, s a dir, ascendir a la mateixa quantitat.

Tant Ingressos com Despeses es componen dels segents captols:

INGRESSOS

CAPTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES
Sn aquells impostos que reverteixen directament en les propietats fsiques dels ciutadans: IBI, Rstica, imposats de vehicles, *IAE de grans empreses, la plusvlua.

CAPTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES
Sn els ingressos pels impostos recaptats per l'Estat i que cedeix en part als Ajuntaments: impostos sobre l'IVA, alcohol, cervesa, tabac, gasolina, cessi de l'IRPF, etc. Aquest captol inclou tamb els impostos sobre llicncies d'obres en la ciutat.

CAPTOL 3: TAXES I ALTRES INGRESSOS
Sn els ingressos *pos taxes municipals: escombraries, s installacions esportives, guals, ocupaci subsl, marquesines, llicncies d'obertura, mercats, etc.

CAPTOL 4: TRANSFERNCIES CORRENTS
Sn les transferncies que ens realitzen altres administracions per a despeses corrents de l'Ajuntament.

CAPTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS
Sn els interessos que l'Ajuntament cobra pels comptes i dipsits bancaris. I tamb els ingressos per arrendaments de propietats pbliques, gaireb totes, els pisos socials que com sabeu es lloguen a un preu simblic, amb la qual cosa, els ingressos en aquest concepte sn mnims.

CAPTOL 6: ALIENACI D'INVERSIONS REALS
Sn els ingressos per venda de sl patrimonial, principalment les parcelles de les urbanitzacions que l'Ajuntament per llei pot vendre per a crear habitatges de protecci oficial.

CAPTOL 7: TRANSFERNCIES DE CAPITAL
Sn els ingressos d'altres administracions amb destinaci a inversions i obres.

CAPTOL 8: ACTIUS FINANCERS
s l'ingrs de les devolucions que els funcionaris realitzen sobre vam prestar o avenos que hagin demanat al llarg de l'any.

CAPTOL 9: PASSIUS FINANCERS
Cont la xifra de prstecs contractats per l'Ajuntament.

DESPESES- INVERSIONS

CAPTOL 1: DESPESES DE PERSONAL
En aquest apartat on s'inclou tota la relaci de llocs de treball de l'Ajuntament i els salaris dels funcionaris.

CAPTOL 2: DESPESES EN BNS CORRENTS I SERVEIS
Sn les despeses del funcionament de la ciutat, enllumenat, aigua, neteja, recollida escombraries, mantenint collegis, cuidat de parcs i jardins i un *largusimo etctera que Castell, cada vegada ms gran, cada vegada ms cabdal necessita que cuidem amb major cura.

CAPTOL 3: DESPESES FINANCERES
Sn les despeses derivades dels prstecs sollicitats per l'ajuntament, interessos financers principalment.

CAPTOL 4: TRANSFERNCIES CORRENTS
Sn les ajudes i subvencions que l'Ajuntament concedeix a altres institucions i persones: *ONGDs, associacions, prestacions socials reglades a famlies amb menys recursos i les aportacions als patronats de turisme, festes i esports.

CAPTOL 6: INVERSIONS REALS
Aquesta partida sn les inversions reals de l'Ajuntament. s aqu on s'inclouran els projectes determinats pels pressupostos participatius i els quals l'equip de govern determini com objectius per a aquest any.

CAPTOL 7: TRANSFERNCIES DE CAPITAL
Sn les despeses que l'Ajuntament transfereix a altres entitats perqu puguin desenvolupar tamb inversions, s a dir, projectes d'obres on l'Ajuntament collabora amb una aportaci econmica.

CAPTOL 8: ACTIUS FINANCERS
Com ja s'explicava en el captol d'ingressos, l'Ajuntament possibilita als funcionaris rebre un aven de les seves nmines per a necessitats urgents, o petits prstecs i aix es contempla en aquesta partida.

CAPTOL 9: PASSIUS FINANCERS
Aquesta partida que es repeteix en Ingressos i Despeses es refereix als prstecs contractats per l'Ajuntament.