El pressupost municipal és una estimació prèvia sobre els possibles ingressos i possibles gastos que l'Ajuntament pot tindre al llarg de l'any que comença. Són unes xifres que després, al llarg de l'any s'adapten a la realitat en funció de les necessitats de la ciutat però que, a priori han d'estar tancades i prefixades de manera ferma.

El pressupost es compon de dos grans blocs: ingressos i gastos que, perquè tot vaja bé, han d'estar equilibrats, és a dir, ascendir a la mateixa quantitat.

Tant Ingressos com Gastos es componen dels capítols següents:
INGRESSOS

CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES.
Són aquells impostos que revertixen directament en les propietats físiques dels ciutadans: IBI, rústica, impostos de vehicles, IAE de grans empreses, la plusvàlua.

CAPÍTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES.
Són els ingressos pels impostos recaptats per l'Estat i que cedix en part als ajuntaments: impostos sobre l'IVA, alcohol, cervesa, tabac, gasolina, cessió del IRPF, etc. Este capítol inclou també els impostos sobre llicències d'obres en la ciutat.

CAPÍTOL 3: TAXES I ALTRES INGRESSOS.
Són els ingressos pos taxes municipals: fems, ús instal·lacions esportives, guals, ocupació subsòl, marquesines, llicències d'obertura, mercats, etc.

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Són les transferències que ens realitzen altres administracions per a gastos corrents de l'Ajuntament.

CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS.
Són els interessos que l'Ajuntament cobra pels comptes i depòsits bancaris. I també els ingressos per arrendaments de propietats públiques, quasi totes, els pisos socials que com sabeu es lloguen a un preu simbòlic, amb la qual cosa, els ingressos en este concepte són mínims.

CAPÍTOL 6: ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.
Són els ingressos per venda de sòl patrimonial, principalment les parcel·les de les urbanitzacions que l'Ajuntament per llei pot vendre per a crear vivendes de protecció oficial.

CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
Són els ingressos d'altres administracions amb destí a inversions i obres.

CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS.
És l'ingrés de les devolucions que els funcionaris realitzen sobre prestem o avanços que hagen demanat al llarg de l'any.

CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS.
Conté la xifra de préstecs contractats per l'Ajuntament.

GASTOS - INVERSIONS

CAPÍTOL 1: GASTOS DE PERSONAL.
En este apartat on s'inclou tota la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i els salaris dels funcionaris.

CAPÍTOL 2: GASTOS EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS.
Són els gastos del funcionament de la ciutat, enllumenat, aigua, neteja, arreplega fems, mantenint col·legis, atenció de parcs i jardins i un llarguíssim etcètera que Castelló, cada vegada més gran, cada vegada més capital necessita que cuidem amb major cura.

CAPÍTOL 3: GASTOS FINANCERS.
Són els gastos derivats dels préstecs sol·licitats per l'ajuntament, interessos financers principalment.

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Són les ajudes i subvencions que l'Ajuntament concedix a altres institucions i persones: ONGD's, associacions, prestacions socials reglades a famílies amb menys recursos i les aportacions als patronats de turisme, festes i esports.

CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS.
Esta partida són les inversions reals de l'Ajuntament. És ací on s'inclouran els projectes determinats pels pressupostos participatius i els que l'equip de govern determine com a objectius per a enguany.

CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
Són els gastos que l'Ajuntament transferix a altres entitats perquè puguen desenvolupar també inversions, és a dir, projectes d'obres on l'Ajuntament col·labora amb una aportació econòmica.

CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS.
Com ja s'explicava en el capítol d'ingressos, l'Ajuntament possibilita als funcionaris rebre un avanç de les seues nòmines per a necessitats urgents, o xicotets préstecs i açò es contempla en esta partida.

CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS.
Esta partida que es repetix en Ingressos i Gastos es referix als préstecs contractats per l'Ajuntament.