Està en: INICI > Medi Ambient
El soroll és considerat com una forma important de contaminació i una clara manifestació d'una baixa qualitat de vida pel que precisa de mesures per al seu control. L'entrada en vigor de diferent legislació de rang estatal i autonòmic en matèria de soroll exigix l'adopció de mesures de planificació acústica per a evitar l'existència de nuclis amb excessiu impacte acústic.

En este sentit la Llei 7/2002 de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica., establix l'obligatorietat d'elaborar Plans Acústics Municipals (P.A.M.) als municipis de més de 20.000 habitants. Els P.A.M. tenen com a objecte la identificació de les àrees acústiques existents en el municipi en funció de l'ús que sobre les mateixes existisca o este previst i les seues condicions acústiques, així com l'adopció de mesures que permeten la progressiva reducció dels seus nivells sonors.

Els Plans Acústics municipals estan integrats per un Mapa Acústic, que té com a objecte analitzar els nivells de soroll existents i proporcionar informació acosta de les fonts sonores causants de la contaminació acústica, i un Programa d'Actuació en què s'establisquen les mesures a adoptar per a millorar la qualitat acústica.