Està en: INICI > Medi Ambient
L'objecte és el desenvolupament del Mapa Acústic de Castelló de la Plana, constituït pel conjunt d'estudis i anàlisi que sintetitzen l'estat de la qualitat acústica del terme municipal, així com les previsions futures i l'elaboració de propostes que servisquen de base per a l'elaboració del programa d'actuació.

El mapa acústic té com a objectius primaris els següents:
  • Desenvolupar per mitjà dels processos de mesura i de modelització adequats el mapa acústic.
  • Elaborar el Pla Acústic Municipal que tinga com a objectiu la reducció del soroll urbà d'acord amb allò que s'ha especificat en la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica de la Comunitat Valenciana.
  • Establir els paràmetres de qualitat acústica per al Municipi de Castelló de la Plana, i zonificar el territori urbà d'acord amb allò que s'ha especificat per la legislació.
Este document constituïx l'informe final de l'adjudicació del contracte de "Elaboració de mapes de soroll i diagnòstic sobre la contaminació acústica generada en el terme municipal de Castelló" realitzat per la UTE de les empreses Acústica i telecomunicacions, S.L. i IDOM, Enginyeria i Arquitectura, S.A.

Per a complir tots els objectius s'ha tingut en compte la següent legislació i normativa:

- Directiva 2002/49/CE - Sobre avaluació i gestió del Soroll Ambiental de 25 juny 2002.

- Directiva 2003/4/CE - Relativa a l'Accés del Públic a la Informació Mediambiental de 28 de gener del 2003.

- Llei 37/2003, de 17 novembre, del Soroll (B.O.E. núm. 276 amb data 18/11/2003).

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental (B.O.E. núm. 301 amb data 17/12/05).

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques(B.O.E. núm. 254 amb data 23/10/07).

- Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica. (D.O.G.V 09/12/2002).

- Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica (D.O.G.V 18/7/2006).

- Normes ISO 1996-1:2003, ISO 1996-2:1987/1998, ISO 1996-3:1987 de Descripció i Mesurament del Soroll Ambiental.