ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA, ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I SOBRE EL SERVEI MUNICIPAL D'ARREPLEGA D'ANIMALS.

Ordenança Municipal sobre Tinença d'Animals

Cens Caní Municipal
És deure del propietari inscriure els gossos en el Cens Caní Municipal d'aquest Ajuntament, una vegada que els dits animals porten implantat el microxip i se'ls haja posat la vacuna antiràbica, advertint-li que en cas contrari s'iniciarà el corresponent procediment sancionador.

El tràmit d'inscripció pot omplir-se a través de qualsevol opció de les relacionades a continuació:
 • Opció 1.- Personant-se vosté o representant en el Departament de Salut Pública, en Plaça Major, 1 - 4t, aportant la cartilla de vacunació (amb la vacuna de la ràbia actualitzada) i el número del microxip, en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • Opció 2.- Imprimint l'imprés Cens Caní: Declaració de Tinença de Gossos, omplint-ho amb les dades que se sol·liciten, adjuntar la taxa pagada (pot imprimir-se un model) i presentant-ho en qualsevol Registre de les Tinences d'Alcaldia, ubicades en:

  - Districte Nord: Plaça Primer Molí, núm. 1.
  - Districte Sud: C/ Ricardo Catalá cantonada amb C/ Joaquín Marqués.
  - Districte Est: Avinguda Germans Bou, núm. 27.
  - Districte Oest: Plaça Espanya, núm. 1.
  - Districte Centre: Plaça Major, núm. 1.
  - Districte Marítim: Passeig Buenavista, núm. 28.

  Més informació en el Portal de la Ciutadania.
 • O també enviant-ho per correu ordinari al Departament de Salut Pública, Plaça Major, 1 - 4t, 12001 Castelló.
Indicar-li que una vegada rebut i registrat l'imprés, se li remetrà una còpia justificativa de recepció junt amb la xapa identificativa que haurà de portar el ca en lloc visible quan circule per la via pública.

Qualsevol canvi en les dades (baixa, venda, donació, canvi de direcció o telèfon) hauran de ser notificats al Departament de Salut Pública.

Tinença d'Animals d'Espècie Canina Potencialment Perillosos.
Segons l'article 43 de l'Ordenança Municipal de Tinença d'Animals de Companyia, animals potencialment perillosos i sobre el servei municipal d'arreplega d'animals: La tinença de qualssevol animals classificats com potencialment perillosos requerirà l'obtenció d'una llicència administrativa, amb un període de validesa de cinc anys podent ser renovada per períodes successius de la mateixa duració. L'òrgan competent per a atorgar-la és l'alcalde, podent delegar-la.

Per a l'obtenció de la llicència serà necessari presentar la següent documentació junt amb el Imprés de Sol·licitud:
 1. a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
 2. b) Sol·licitud d'Antecedents Penals (a causa de noves instruccions del Ministeri de Justícia, els antecedents penals seran sol·licitats per l'Administració requirent dels mateixos, l'interessat haurà de firmar la sol·licitud i adjuntar-la amb la resta de documentació a l'Ajuntament, el qual ja s'encarregarà de tramitar l'esmentada sol·licitud).
 3. c) Certificat d'aptitud psicològica i capacitat física (expedit en centres de reconeixement autoritzats de conformitat amb l'article 6 del RD 287/2002, de 22 de març).
 4. d) Còpia de la pòlissa del segur de responsabilitat civil per danys a tercers encara que haja sigut cedit a un tercer per al seu atenció, amb una cobertura no inferior a 120.000 euros).
 5. e) Còpia del rebut acreditatiu del pagament de la referida pòlissa.
 6. f) Fotocòpia de la cartilla de vacunació.
 7. g) Fotocòpia del certificat d'inscripció en el Registre Valencià d'Identificació Animal (RIVIA).
En el moment de presentar la documentació en el Registre de l'Ajuntament, hauran d'aportar-se els originals per a ser compulsats, a excepció del Certificat d'Aptitud Psicològica i Capacitat Física que haurà de ser original.


Altres Serveis
El departament de Salut Pública també posseeix altres serveis com el d'informació sobre:
Per a més informaciói pot personar-se en el Departament de Salut Pública, en Plaça Major, 1- 4t, o sol·licitar-la en sanidad@castello.es.

Pots consultar aquestos tràmits en el Portal de la Ciutadania.


Emplaçament de zones d'esbarjo caní:
 • Parc Pont de Ferro.
 • Zona UJI.
 • Mestre Arrieta.
 • Zona Censal (dividit en dues zones, una pe a gossos de grandària màxima de 8 quilos).
 • Parc Ramón James Boera.
 • Auditori.
 • Zona Primer Molí.
 • Parc Pinar del Grau
 • Parc Litoral.