Està en: INICI > Sobre la Web
Mapa Sección Ayuntamiento

Alcaldessa
- Salutació
- Contacte
- Castelló Avança
- Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic

Organització Política
- Alcaldía
- Equip de Govern
- Grups Polítics
-
- Codi de Bon Govern
- El Ple
- Naturalesa i Composició
- Organització: Comissions
- Funcionament
- Sessions
- Vídeos Últims Plens
- Junta Govern Local
- Naturalesa i Composició
- Organització: Comissions d'Estudi
- Funcionament
- Sessions
- Innovación, Empleo y Creatividad Ciudadana
- Sesiones
- Comisión de Derechos y Servicios
- Sesiones
- Comisión de Gobierno Abierto y Participación y Especial de Cuentas
- Sesiones
- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
- Sesiones

Normativa Municipal
- Reglaments
- Estatuts
- Ordenances Generals
- Decrets i Acords
- Convenis Administració Electrònica
- Ordenances Fiscals i de Preus Públics
- Impostos
- Taxes Prestació de Serveis
- Taxes Domini Públic
- Contribucions Especials
- Preus Públics
- Normativa en Tramitació
- Consulta de Normatives en Tramitació
- Consulta Pública Prèvia

Tinències d'Alcaldia

Dependències Municipals
- Directori de dependències
- El Palau Municipal
- Tinències d'Alcaldia
- Antic Quarter Tetuan XIV
- Serveis Socials Centrals
- Servei d'Igualtat d'Oportunitats
- Consum
- Edifici Polif. Gaibiel
- Brigades
- Serveis Agraris
- Cementeri
- Casal Jove
- Convivència Social i Interculturalitat

Programa de Patrocinis
- Programa Anual de Patrocinis de la Ciutat de Castelló 2017
- Normativa
- Criteris de Selecció i Gestió dels Expedients
- Programa Anual de Patrocinis de l'Ajuntament de Castelló 2017
- Programa Anual de Patrocinis del Patronat de Festes 2017

Govern Obert

Participació Ciutadana
- Participació ciutadana
- Juntes de Districte
- Consells de Districte
- Consells Sectorials
- Consell participació ciutadana
- Events
- XX Aniversari Juntes de Districte
- Reconeixements
- Consell Sectorial d'Igualtat d'Oportunitats
-
- PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
- Pressupostos Participatius
- Què són els pressupostos municipals?
- Protocol d'actuació
-
- Subvencions
- SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
- Anar a la secció
-
- Síndic de Greuges

Obertura Comerços Minoristes

Benestar Social
- Carta de presentació
- Agència de Desenvolupament Local
- Beques de Formació
- Centres Socials
- Convivència Social i Interculturalitat
- Cooperació Social i Solidaritat
- Directori d´ONGs
- Dinamització Comunitària
- Família i Infància
- Gent Major
- Igualtat Dones i Homes
- Programes
- Serveis Socials
- Subvencions Igualtat Dones-Homes
- Subvencions a Associacions i Entitats
- Subvencions a ONGDs
- Telèfons d'Interés

Urbanisme
- Pla General
- Plan General: Ciudad viva
- Règim Transitori
- Pla General en Tramitació
-
- Fòrums d'Urbanisme
- Registre Municipal d'Urbanisme
- Informació Pública
- Bases Generals de Programació
- Legislació Urbanística
- Planejament Anterior
- Residencial Sectors
- Residencial U. E.
- Industrial Sectors
- Industrial U. E.
- Terciari Sectors
- Terciari U. E.
- Altres Àmbits
- Modificacions del PGOU
- Resum Estadístic de Plans i Programes Aprovats
- Expropiacions
- Unitats d'Execució i Sectors
- Altres Àmbits
- Obertura Comerços Minoristes
- Informació
- Normativa

Pla Especial Marjaleria
- Carta de l'Alcalde
- Legislació
- Notícies
- Cartografia
- Projectes en Licitació/Execució
- Obres en Licitació/Execució
- Servei Informació Marjaleria

Perfil de Contractant
- Informació
- Mesa de Contractació Permanent
- Criteris Socials en la Contractació
- Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
-
- Contractes d'Obres
- Contractes de Serveis
- Contractes de Subministrament
- Contractes de Gestió de Serveis Públics
- Concessions Administratives
- Contractes Privats
- Altres Contractes
-
- Suscripció Contractes Menors
- Contractes modificats
- Contractes formalitzats modificats

Ocupació Pública
- Ofertes d'Ocupació Pública
-
- Processos Selectius
-
- Bases Generals d'Oposicions
- Bases Procés Consolidació Ocupació Temporal
-
- Sol·licitud Admissió Proves Selectives
-
- Relacions Llocs de Treball
-
- Plantilles
-
- Personal Eventual
-
- Massa Salarial Personal Laboral

Hisenda
- Calendari Contribuent
- Bonificacions Fiscals 2017
- Tribunal Econòmico Administratiu Municipal
- Recaptació
- Informac
- Legislació
- Procediments
- Web de Recaptació
- Detall de Rebuts Domiciliats
- Ordenances Fiscals i de Preus Públics
- Impostos
- Taxes Prestació Serveis
- Taxes Domini Públic
- Preus Públics
- Classificació General de les Vies Públiques
-
- Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta
- Plà de Pagaments Fraccionats a la Carta
- Video Informatiu
- Sol·licitud On-line
- C60 On-Line
- Introducció
- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
- Matrimonis Civils
- Escola de Matí i Vesprada
- Activitats de l'Àrea de Serveis a la Ciutadania
- Proves Selectives
- Instruments d'Intervenció Ambiental
- Serveis de l'Àrea de Seguretat Pública i Emergències
- Serveis de Sala del Teatre del Raval
- Documents que Expedisca l'Administració Municipal
- Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)
- Garanties en Efectiu
- Reintegraments
- ÀREA DE GESTIÓ DE TRIBUTS
- Gestió de Tributs
- Inspecció de Tributs
- GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABILITAT
- Aspectes Generals
- Organigrama
- Full de Tercers
- Pressupost
- Pressupost 2017
- Pressupost 2016
- Pressupost 2015
- Pressupost 2014
- Pressupost 2013
- Pressupost 2012
- Pressupost 2011
- Pressupost 2010
- Pressupost 2009
- Dades Economico-Financers Ajuntament
- Compte General
- Modificacions Pressupostàries
- Execució Pressupostària
- Informes Sindicatura de Comptes de València
- Informes Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal
- Indicadors de transparència economico-financera, urbanistica i endeutament.
- Liquidació de l'Any 2016
- Liquidació de l'Any 2015
- Liquidació de l'Any 2014
- Liquidació de l'Any 2013
- Liquidació de l'Any 2012
- Liquidació de l'Any 2011
- Liquidació de l'Any 2010
- Liquidació de l'Any 2009
- Pla d'Ajustament 2012-2022
- Intervenció General
- Informes Estabilitat Pressupostària
- Informes de Fiscalització Emesos per Òrgans de Control Externs
- Grau de compliment de les Inversions financerament sostenibles
- Tresoreria
- Contacte
- Funcions
- Documents
- Dades
- Informes Morositat
- Anuncis

Tràmits

Serveis a la Ciutadania
- ATENTICS 010
Servei Informació Ciutadana 010

- Butlletí d'Informació Municipal.
- Portal de la Ciutadania
- Servei Bloggeate
- Verificació Documental
- Punts Informació Multimèdia
- WifiCas
- S.M.C. Servei Manteniment Ciutat.
- Informació SMC

Consell Social de la Ciutat
- Presentació
- Què és?
- Seu
- Funcions
- Composició
- Composició Consell Social de la Ciutat 2015-2019
- Òrgans i Règim de Funcionament
- Informes
- Fonament Legal
- Normativa

Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions
- Presentació
- Qué són?
- Com presentar-les?
- Tramitació
- Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions
- Informes Anuals
- Altra Informació
- Normativa

AVE i Corredor de Mercaderies
- Notìcies
- Trobada de Capitals
- Declaració de Castelló
- Ciutats Adherides
- Súma't a la Declaració
- Contacta

Zona de premsa
- Presentació
- Agenda de Premsa d'Avui
- Agendes de Regidores i Regidors

Mapa Sección Ciudad

Agricultura
- Informació
- Banc de Terres
- Rutes entre tarongers

Atenció al Ciutadà
- Atenció al Ciutadà
- ATENTICS 010
Servei d'Informació Ciutadana 010

- Servei d'Informació Ciutadana 010WhatsApp
- Documentació
- Oficines d'Atenció Ciutadana
- Altres Contactes d'Interés
- ATENTICS EXPRESS
- Cita Prèvia
- ATENCIÓ ON-LINE DISCAP. AUDITIUS
- Demanar Cita Prèvia
- Consultar Cita Prèvia
- Eliminar Cita Prèvia
- CITA PREVIA TRIBUTS
- Cita Prèvia
- SUGGERIMENTS i RECLAMACIONS
- Anar a la Secció

Comerç
- L'Agència AFIC
- Antecedents històrics
- Què és?
- On estem?
- Organigrama
- Quins serveis prestem?
-
- Pla d'Acció Comercial
- Convenis
-
- Congrés Intermunicipal de Foment de Comerç
- Normativa comercial
- Creació d'Empreses
- Tràmits
- Llicències
-
- Informació i assessorament al comerciant
- Novetats fiscals 2009
- Formació
- Campanyes de dinamització
- Ajudes y subvencions
- Consell Sectorial en Matèria de Comerç
- Què és?
- Normativa
- Composició del Consell
- Guia de l'Associacionisme Comercial
- Què és?
- Normativa
- Associacions
- Confederacions
-
- Mercats municipals
- Guia "L'energia que necessites"
- Guia d'Accessibilitat
- Centres Comercials
- Venda No Sedentària
- Informació
- Mercat de Dilluns
- Mercat del Grau

Consum
- O.M.I.C.
- Junta Arbitral de Consum
- Concursos
- Cursos Consum

Cultura
- Agenda d'Activitats
- Cicles
- Veure Agendes
-
- Rutes Culturals
- Biblioteques
- Auditori i Palau de Congressos
- Galeries Art
- Instal·lacions
- Museus
- Música
- Organismes
- Subvencions
- Teatres
- Teatre Principal
- Honors i Distincions
- Normalització Lingüística
-
- Banda Municipal
- Premis
- Ciutat de Castelló
- Investigació Històrica de les Dones en Castelló
- Investigació sobre el Patrimoni Etnogràfic de Castelló
-
- Crida a Projecte: Identitat Corporativa MUCC
- Convocatòria de producció de projectes expositius a la Casa de Cultura
- Beques Hàbitat Artístic Castelló
- Guia Urbana d'Escultures
-

Directori Carrers

Educació
- Escolarització
- Calendari Escolar
- Guia Educativa
- C.E.I.P. Infantil i Primària Públics
- C.F. Permanent d'Adults
- Infantil, Primària i E.S.O.Concertats
- Infantil, Primària i E.S.O. Privats
- Centres d'Educació Especial
- E.S.O., Postobligatòria i Cicles Formatius Públics
- Postobligatòria i Cicles Formatius Privats
-
- Escoles infantils municipals
- Altres
- Ats i Oficis
- Associacions
- Centres d'Idiomes
- Centres de Música
- Centres de Perruqueria
- Universitat

Ermites
- Introducció
- Basílica del Lledó
- Ermita del Salvador
- La Magdalena
- Sant Francesc de la Font
- Sant Isidre i Sant Pere
- Sant Jaume de Fadrell
- Sant Josep
- Sant Joanet del Riu Sec
- Sant Nicolau de Bari
- Sant Roc del Pla
Sant Roc de Canet

- Verge del Carme

Esports
- Guia d'Activitats
- Abonaments
- Agenda
- Lloguer de Pistes
- Atletisme
- Bàsquet
- Biblioteca
- Curses
- Centre d'Estudis Olímpics
- Ciutat Europea de l'Esport 2012
- Consell Rector
- Contacta
- Perfil de Contractant
- Cultura i Esport
- Enllaços
- Esport i Salut
- Joventut
- Escoles Esportives
- Futbol 7
- Futbol Sala
- Homenatge a l'Esport
- Instal·lacions
- Jocs Esportius
- Manteniment Físic Persones Adultes
- Marató
- Natac
- Pàdel
- Persones amb discapacitat
- Publicacions
- Rutes
- Special Olympics
- Subvencions
- Tràmits
- Estiu
- Multimèdi@

Gent Major
- Introducció
- Ciutat Amigable amb les Persones Majors
- Asesoria Jurídica
- Assesorament Psicològic
- Subvencions
- Activitats
- Centres
- Residències
- Enllaços d'Interés

Joventut

Localització
- Directori de Carrers
- Ortofoto
- Formulari Mapa Ciutat
- Navegadors GPS
- Descàrregues (pdf)
- Localització
- Accessos a la ciutat
- En la província
- En la península
- Distància a les poblacions
- Distància a capitals de província

Medi Ambient
- Carta d'Aalborg
- Arreplega de Fems
- Ecoparc
- Ecoparc Mòbil
- Agenda 21 Local Castelló
- Banc de Terres
- Climate KIC Accelerator
- Concursos
- Paratges Naturals
- Ermitori de la Magdalena
- Parcs i Jardins
- Apadrina el teu arbre
- Ciutat de Parcs
- Fitxes de Parcs de la Ciutat
- Visita Virtual al Parc de Ribalta
- Molí de la Font
- Parc del Meridià
- Nomenplantor
- Estudi dels Plàtans del Parc Ribalta
- Qualitat de l'Aire
- Valors de contaminació atmosfèrica
- Pla Acústic Municipal
- Introducció
- Objecte
- Resultats
- Documents
- Contacte
-
- Zones Acústicament Saturades
- Plans Acústics Zonals
- Pla d'Acció Contra el Soroll

Mobilitat
- Informació
- Lloguer de Vehicles
- meres de Trànsit
- Carrers Tallats
- Gasolineras
- Pàrquings
- Prestec de Bicicletes
- Joc Biciplay
- Transports
- Autobusos Urbans e Interurbans
- Estació de Ferrocarril
- Taxis
- Mapa Carrils Bici

Presentació de la Ciutat
- Passió x Castelló
- Historia
- Agermanaments
- El Grau de Castelló
- El Meridià de Greenwich
- Gastronomia Popular

Salut Pública
- Prevenció de Plagues
- Animals de Companyia
- Educació en Salut
- Per a la Gent Major
- Per a la Família
- Subvencions
- Estratègia de Promoció de la Salut
- Convenis
- Ambulatoris i
Centres de Salut

- Hospitals
- Urgències
- Farmàcies
- Farmàcies de Guàrdia
- Parafarmàcies
- Creu Roja
- Contacte

Seguretat Pública
- POLICIA LOCAL
- Informació
- Acta de creació de la Guàrdia Municipal
- Un segle d'història
- Serveis que prestem
- Organigrama
- Dependències
- Central de Policia Local
- Tinències d'Alcaldia
-
- Seguretat Viària
- Gestió de la Qualitat
- Certificacions ISO
- Manual de Qualitat
-
-
Bombers

- S.A.M.U.
- Protecció Civil
- Informació
- Enllaços d'interés
-
- Teléfons d'Urgencia
- Multimedi@

Turisme i Oci
- Llocs d'Interés
- Platges
- Web de Turisme
- Allotjament
- Hotels
- Hotels-Residència
- Pensions
- Oci
- Cinemas
- Bous

Webcam
- Webcam

Aules de Formació d'Informàtica

Convivència Social i Interculturalitat
- Què és A.M.I.C.S.?
-
- II Pla Castelló Ciutat Intercultural 2012-2016
-
- Anàlisi de la Realitat Migratòria
- Pla d´Acollida
- Oficina d´Informació
- Primera Acollida
- Accessibilitat en la Comunicació
- Informació Jurídica
- Servei de Mediació Intercultural
- Traducció i Interpretació de Codis Culturals
- Mediació Intercultural
- Programes Transversals
- Educació
- Salut
- Integració Social de la Dona
- Sensibilització. Convivència Intercultural
- Tallers de Interculturalidad i Educació en Valors
- Programes de Dinamització Cultural
- Dia Internacional de les Persones Migrades
- Premi Periodístic Convivència Intercultural
- Activitats Interculturals
- Promoció de la Participació i l´Associacionisme
- Projecte Acostant
- Directori d'Associacions

Estadística
- Col·legis Electorals
- Consulta Cens Electoral
- Estadístiques de Població
- Dades Població

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat
- Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat

Festes
- Introducció
- Actes Anuals
- Concursos
- Autoritzacions Demanials
- Festes al carrer
- Enllaços d´Interés
- Subvencions
- Festes de la Magdalena:
- Programa Oficial
- Cort d'Honor
- Regines anteriors
- Comissions de Gaiates
- Cartells
- Calendari Futur
- Bases d'Elecció de la Reina i Dames de la Ciutat
- Patronat Municipal de Festes:
- Informació General
- Normativa
- Contacta
- Reglament Recompenses
- Programa de Patrocinis
- Video festes

Igualtat Dones i Homes

Oficina Municipal de Vivenda
- Cita Prèvia
- Programa de Captació de Vivenda Buida
- Assessorament en matèria de Vivenda
- Enllaços d'Interés
- Ajudes

Planetari
- El Planetari
- Horaris i Reserves
- Contacte
- Galeria Fotogràfica
- Estació Meteorológica
- Cessió d'Instal·lacions
- ACTIVITATS:
- Projeccions Astronomia
- Exposicions
- Cursos
- Congressos i Jornades
- Observacions Cel
- Altres Events
- PROGRAM. EDUCATIVA:
- Informació i Visites
- Formulari Visita Col.legis
- Materials
- SABER DE...
- El Cel del Mes
- Efemèrides Astronòmiques
- El Sistema Solar
- Meteorologia
- Glosari
- Enllaços

Relacions amb la UE
- Presentació
- Projectes Europeus
- Enllaços
- Contacta
-
- Présentation
- Projets européens
- Liens
- Contactez
-
- Presentation
- European projects
- Links
- Contact

Special Olympics
- Presentació
- Agenda
- Col.laboració
- Contacta
- Dossier
- Esportistes
- Fotos VI Jocs Nacionals
- Imatges
- Mascota
- Organització
- Patrocini
- Vídeo Promocional
- Vídeo Resum
- Voluntariat
- Web Oficial

Mapa Sección Otros

Accessibilitat
- Pautes Usades
- Ajude´ns a millorar
- Mida de Text

Multimedi@
- Enllaços
- Logotips
- Mitjans Socials
- sica
- Vídeos

Administració Electrònica
- Presentació de la Seu
- Normativa
- Identificació i seguretat de la Seu Electrònica
- Segells electrònics utilitzats
- Validació Documental
- Sistemes de firma electrònica admesos
- Informació com a prestador de serveis de la societat de la informació
- Navegació i descàrrega de software
- Calendari de dies inhàbils
- Identificació de la ciutadania per funcionari
- Queixes i Suggeriments
- Dossier Portal
- Tauler d'Edictes

Normalització Lingüística
- Legislació lingüística
- Eines i recursos
- Actualitat Lingüística
- Publicacions
- Concurs

Buscador

Protecció de Dades

Sobre la Web
- Cercador
- Mapa Web
- Últims continguts inclosos / modificats
- Retalls de Premsa.
- Protecció de Dades
- RSS
- Punts Informació Multimèdia
- WifiCas
- Ús de Cookies
- Navegació i software

Ús de Cookies