Està en: INICI > Festes
El Patronato Municipal de Fiestas de Castelln de la Plana, s un organisme autnom creat per acord de l'Ajuntament Ple de data 27 de juliol de 2012, que es regula pels Estatuts aprovats en eixe mateix acord plenari com a conseqncia del nou rgim jurdic establit per als organismes autnoms en la Llei 57/ 2003 de 16 de desembre, de mesures per a la Modernitzaci del Govern Local. Estos nous Estatuts han derogat els Estatuts de la Fundaci Municipal de Festes de Castell de la Plana aprovats pel Ple de l'Ajuntament per acord de 29 de setembre de 1988 amb les modificacions aprovades definitivament per acord plenari de 25 d'abril de 1994.

Les finalitats del Patronat Municipal de Festes sn promoure, fomentar organitzar les Festes de la Ciutat de Castell de la Plana, l'organitzaci de les quals correspon a l'Excm. Ajuntament de Castell de la Plana, i collaborar i assessorar en la celebraci d'altres festes que s'organitzen en la ciutat per associacions, entitats, carrers i barris, etc., sempre que aquestes festes tinguen carcter pblic.

El Patronat t la seua seu en el Palau de la Festa, c/Riu Sella, 1, de la ciutat.

El Patronat est presidit per l'Excm. Sr. Alcalde de la Ciutat i est format pels rgans segents:
 1. 1. rgan de Participaci
       L'Assemblea General.
 2. 2. rgans Superiors
       El Consell Rector.
       La Presidncia.
 3. 3. rgan Directu
       La Gerncia.
 4. 4. rgan de Collaboraci
       La Junta de Festes.
La duraci del mandat de tots els membres dels rgans del Patronat ser quadriennal i s'haur de renovar dins dels sis mesos segents a la celebraci de les eleccions municipals.

L'Assemblea General.

Composta per representants de l'Ajuntament, del Consell Rector i pels representants de tots els ens festius, associacions de vens, associacions culturals i empreses collaboradores, s l'rgan de participaci ciutadana del Patronat, amb funcions de proposta, impuls, informaci i consulta de tots aquells assumptes que siguen de la competncia del Patronat. Les seues principals atribucions sn:
 • La representaci i defensa dels interessos dels distints sectors que intervenen en les activitats de les Festes davant de l'Ajuntament i estretir els llaos de cordialitat entre els distints ens que participen en les festes de la ciutat de Castell.
 • Proposar iniciatives per al foment i millora de les festes, el seu xit, difusi i prestigi.
 • Proposar a la presidncia del patronat el nomenament del President/a de la Junta de Festes.
 • Orientar l'activitat del Patronat de Festes fixant els seus objectius, prioritats i criteris d'actuaci i proposar mesures per a fomentar la pervivncia de les tradicions i cultura castellonera.
 • Conixer i valorar el resultat de les festes, proposant al Consell Rector les millores que estimen adequades.
L'Assemblea General es reunir en sessi ordinria entre els mesos de juny i juliol de cada any en la data i hora que determine la presidncia.

L'Assemblea General es va constituir per primera vegada en sessi extraordinria celebrada el dia 9 de febrer de 2013.

El Consell Rector.

Compost per l'Alcalde que s el president nat, pel regidor de festes de l'Ajuntament com a president d'aquest, la vicepresidenta, sis representants dels grups poltics municipals que poden ser o no regidors, quatre vocals en representaci de l'Assemblea General, s el mxim rgan collegiat del Patronat i les seues principals atribucions sn l'aprovaci de les propostes del pressupost i les seues modificacions, aix com rendir el compte general, proposant al Ple de l'Ajuntament la seua aprovaci i aprovar anualment el programa oficial de les Festes proposat per la Junta de Festes i la resta de competncies de carcter decisori i executiu.

El Consell Rector es reunir en sessi ordinria, com a mnim una vegada al trimestre en la data que acorde aquest i el President de la Junta de Festes assistir a les seues sessions.

El Consell Rector es va constituir per primera vegada en sessi extraordinria celebrada el dia 15 de febrer de 2013.

La Presidncia i la Vicepresidncia.

L'Alcalde de Castell s el president nat del Patronat i li correspon el nomenament de la Presidncia i Vicepresidncia d'aquest.

La Presidncia del Patronat li correspon al Regidor de Festes de l'Ajuntament.

La Vicepresidncia del Patronat li correspon a un dels membres de la Corporaci municipal i substitux el president en els casos de vacant, absncia, malaltia o abstenci legal o reglamentria. La Vicepresidncia del Patronat l'ostenta la Illma. Sra. Vicealcaldessa.

Correspon a la Presidncia la representaci institucional del Patronat, sense perju que exercisca l'Alcaldia, convocar i presidir les sessions de l'Assemblea General i el Consell Rector, la publicaci, execuci i compliment dels seus acords i la resta d'atribucions que no s'atribusquen expressament en els Estatuts a altres rgans del Patronat.

La Junta de Festes.

s l'rgan de collaboraci i suport a les funcions d'organitzaci i protocol de les festes i actua sota la dependncia de la Presidncia del Patronat.

La Junta de Festes la integran dos equips de treball. L'Equip de Gesti i l'Equip de Collaboraci, al capdavant dels quals es troba un Coordinador General que es denomina President/a de la Junta de Festes designat per la Presidncia del Patronat a proposta de l'Assemblea General.

L'Equip de Gesti.

Est compost per un mxim de 12 membres designats pel President de Patronat, a proposta del President de la Junta de Festes, d'entre els quals es designar un Coordinador de Grup que s el Vicepresidente/a primer de la Junta de Festes.

L'Equip de Collaboraci.

Est compost per un mxim de 12 membres que tindran un Coordinador de Grup que s el Vicepresidente/a segon, designat entre els membres de l'Equip de Gesti.

Les persones de l'Equip de Collaboraci seran designades per la Presidncia per un perode de dos anys i a proposta dels collectius festers:
 1. 5 membres entre les propostes formulades per les Gaiates.
 2. 4 membres entre les propostes formulades per les Colles.
 3. 1 membre entre les propostes de les Ens Vinculats.
 4. 1 membre entre les propostes de Festes de Carrer i Barris de la Ciutat.
 5. 1 membre entre les propostes de Grups de Teatre i Danses.
Ambds equips actuaran sota la direcci del President de la Junta de Festes d'acord amb les directrius fixades per la Presidncia del Patronat.