Està en: INICI > Planetari

NORMES D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL PLANETARI DE CASTELLÓ

  • 1. La utilització de les instal·lacions del Planetari, se sol·licitarà mitjançant instància segons model normalitzat de sol·licitud d'instal·lacions del Planetari. A aquesta instància s'adjuntarà un imprès de Normes d'Ús de les Instal·lacions del Planetari. Ambdós documents seran subscrits en cas d'associacions pel president de l'associació i en cas de persones jurídiques pel legal representant. La sol·licitud es presentarà en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Castelló .
  • 2. Les sol·licituds seran ateses segons l'ordre de presentació. En funció de la disponibilitat del centre per a la data sol·licitada i valorada la idoneïtat de l'activitat a realitzar, s'autoritzarà o denegarà per escrit el permís d'utilització. En aquesta autorització quedaran especificades les condicions d'ús de la instal·lació sol·licitada. Les activitats relacionades amb la ciència i la formació tindran preferència sobre altres activitats.
  • 3. L'horari de l'activitat serà acord al del personal del Planetari, ajustant-se essencialment a l'horari d'obertura.
  • 4. El/la sol·licitant serà responsable de la preparació de la instal·lació sol·licitada per a l'acte que es vaja a realitzar, així com de la correcta utilització de la mateixa, del mobiliari i/o del material cedit. De la mateixa manera, s'encarregarà de deixar-la en condicions adequades perquè puga ser utilitzada a continuació per a altra activitat. Per a això, atendrà en tot moment les indicacions del personal del Planetari de Castelló.
  • 5. El material cedit pel centre serà retornat al finalitzar l'activitat. El/la sol·licitant serà el responsable de qualsevol pèrdua, furt o desperfecte ocasionat en el Planetari (instal·lacions, mobiliari i/o material cedit) com a conseqüència directa o indirecta de la celebració d'aquesta activitat.
  • 6. Serà responsabilitat del/de la sol·licitant mantenir l'ordre dins de les instal·lacions per part de les persones que participen en l'activitat. Està prohibit menjar i fumar dins de les instal·lacions del Planetari de Castelló.
  • 7. Si es desitja realitzar algun tipus de catering, aquest correrà a càrrec del sol·licitant, i es realitzarà en la zona indicada pel personal del Planetari de Castelló.
  • 8. En el material publicitari (fullets, catàlegs, cartells, etc.) que realitze el/la sol·licitant per a donar publicitat a la seua activitat, haurà de figurar la col·laboració de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana - Regidoria de Cultura i del Planetari de Castelló. El/la sol·licitant remetrà al Planetari diversos exemplars del material publicitari per a la seua difusió i arxiu.
  • 9. El Planetari de Castelló no es fa responsable de pèrdues o furts de qualsevol tipus de material dipositat (equips de so, cartells, etc.) així com de la desaparició d'objectes personals.
  • 10. L'incompliment d'aquestes normes establides i/o la no atenció de les indicacions del personal del Planetari de Castelló suposarà la finalització de l'activitat i la no concessió de noves autoritzacions d'ús de les instal·lacions.

>> Formulari de Sol·licitud d'Instalacions del Planetari.