Està en: INICI > Planetari

NORMES D'S DE LES INSTALLACIONS DEL PLANETARI DE CASTELL

 • 1. La utilitzaci de les installacions del Planetari, se sollicitar mitjanant instncia segons model normalitzat de sollicitud d'installacions del Planetari. A aquesta instncia, que inclou aquestes Normes d's de les Installacions del Planetari, s'adjuntar un imprs amb el ttol i un resum dels continguts i orientaci de l'activitat i tamb un programa, encara que siga preliminar, on s'especifiquen horaris i continguts. Tots els documents seran subscrits en cas d'associacions pel president de l'associaci i en cas de persones jurdiques pel legal representant. La sollicitud es presentar en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Castell.
 • 2. Les sollicituds seran ateses segons l'ordre de presentaci. En funci de la disponibilitat del centre per a la data sollicitada i valorada la idonetat de l'activitat a realitzar, s'autoritzar o denegar per escrit el perms d'utilitzaci. En aquesta autoritzaci quedaran especificades les condicions d's de la installaci sollicitada. Les activitats relacionades amb la cincia i la formaci tindran preferncia sobre altres activitats.
 • 3. L'horari de l'activitat ser acord al del personal del Planetari, ajustant-se essencialment a l'horari d'obertura.
 • 4. L'aforament del Sal d'Actes s de 117 persones assegudes a ms dels conferenciants o presentadors.
 • 5. El/la sollicitant ser responsable de la preparaci de la installaci sollicitada per a l'acte que es vaja a realitzar, aix com de la correcta utilitzaci de la mateixa, del mobiliari i/o del material cedit. De la mateixa manera, s'encarregar de deixar-la en condicions adequades perqu puga ser utilitzada a continuaci per a altra activitat. Per a aix, atendr en tot moment les indicacions del personal del Planetari de Castell.
 • 6. El material cedit pel centre ser retornat al finalitzar l'activitat. El/la sollicitant ser el responsable de qualsevol prdua, furt o desperfecte ocasionat en el Planetari (installacions, mobiliari i/o material cedit) com a conseqncia directa o indirecta de la celebraci d'aquesta activitat.
 • 7. Ser responsabilitat del/de la sollicitant mantenir l'ordre dins de les installacions per part de les persones que participen en l'activitat. Est prohibit menjar i fumar dins de les installacions del Planetari de Castell.
 • 8. Si es desitja realitzar algun tipus de catering, aquest correr a crrec del sollicitant, i es realitzar en la zona indicada pel personal del Planetari de Castell.
 • 9. En el material publicitari (fullets, catlegs, cartells, etc.) que realitze el/la sollicitant per a donar publicitat a la seua activitat, haur de figurar la collaboraci de l'Excm. Ajuntament de Castell de la Plana - Regidoria de Cultura i del Planetari de Castell. El/la sollicitant remetr al Planetari diversos exemplars del material publicitari per a la seua difusi i arxiu.
 • 10. El Planetari de Castell no es fa responsable de prdues o furts de qualsevol tipus de material dipositat (equips de so, cartells, etc.) aix com de la desaparici d'objectes personals.
 • 11. L'incompliment d'aquestes normes establides i/o la no atenci de les indicacions del personal del Planetari de Castell suposar la finalitzaci de l'activitat i la no concessi de noves autoritzacions d's de les installacions, junt amb l'execuci de les sancions que siguen d'aplicaci.

>> Formulari de Sollicitud d'Instalacions del Planetari.