Està en: INICI > Planetari

NORMES D'S DE LES INSTALLACIONS DEL PLANETARI DE CASTELL

  • 1. La utilitzaci de les installacions del Planetari, se sollicitar mitjanant instncia segons model normalitzat de sollicitud d'installacions del Planetari. A aquesta instncia s'adjuntar un imprs de Normes d's de les Installacions del Planetari. Ambds documents seran subscrits en cas d'associacions pel president de l'associaci i en cas de persones jurdiques pel legal representant. La sollicitud es presentar en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Castell .
  • 2. Les sollicituds seran ateses segons l'ordre de presentaci. En funci de la disponibilitat del centre per a la data sollicitada i valorada la idonetat de l'activitat a realitzar, s'autoritzar o denegar per escrit el perms d'utilitzaci. En aquesta autoritzaci quedaran especificades les condicions d's de la installaci sollicitada. Les activitats relacionades amb la cincia i la formaci tindran preferncia sobre altres activitats.
  • 3. L'horari de l'activitat ser acord al del personal del Planetari, ajustant-se essencialment a l'horari d'obertura.
  • 4. El/la sollicitant ser responsable de la preparaci de la installaci sollicitada per a l'acte que es vaja a realitzar, aix com de la correcta utilitzaci de la mateixa, del mobiliari i/o del material cedit. De la mateixa manera, s'encarregar de deixar-la en condicions adequades perqu puga ser utilitzada a continuaci per a altra activitat. Per a aix, atendr en tot moment les indicacions del personal del Planetari de Castell.
  • 5. El material cedit pel centre ser retornat al finalitzar l'activitat. El/la sollicitant ser el responsable de qualsevol prdua, furt o desperfecte ocasionat en el Planetari (installacions, mobiliari i/o material cedit) com a conseqncia directa o indirecta de la celebraci d'aquesta activitat.
  • 6. Ser responsabilitat del/de la sollicitant mantenir l'ordre dins de les installacions per part de les persones que participen en l'activitat. Est prohibit menjar i fumar dins de les installacions del Planetari de Castell.
  • 7. Si es desitja realitzar algun tipus de catering, aquest correr a crrec del sollicitant, i es realitzar en la zona indicada pel personal del Planetari de Castell.
  • 8. En el material publicitari (fullets, catlegs, cartells, etc.) que realitze el/la sollicitant per a donar publicitat a la seua activitat, haur de figurar la collaboraci de l'Excm. Ajuntament de Castell de la Plana - Regidoria de Cultura i del Planetari de Castell. El/la sollicitant remetr al Planetari diversos exemplars del material publicitari per a la seua difusi i arxiu.
  • 9. El Planetari de Castell no es fa responsable de prdues o furts de qualsevol tipus de material dipositat (equips de so, cartells, etc.) aix com de la desaparici d'objectes personals.
  • 10. L'incompliment d'aquestes normes establides i/o la no atenci de les indicacions del personal del Planetari de Castell suposar la finalitzaci de l'activitat i la no concessi de noves autoritzacions d's de les installacions.

>> Formulari de Sollicitud d'Instalacions del Planetari.