• 1. ORDENANÇA REGULADORA EN EL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA DE L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS IEE.CV.
  más información
 • 2. ORDENANCES MUNICIPALS DE POLICIA DE L'EDIFICACIÓ DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 3. ORDENANÇA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE EN CATELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 4. ORDENANÇA REGULADORA DELS PATROCINIS PRIVATS D'ACTIVITATS MUNICIPALS.
  más información
 • 5. TEXT REFÓS DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS.
  más información
 • 6. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PLATJA DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 7. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE LLICÈNCIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PER A OBRES MENORS I OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA VINCULADA DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 8. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÁRIA I MERCAT DEL GRAU DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 9. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'APROFITAMENT D'ENERGIA SOLAR FOTOFOLTAICA EN EL MUNICIPI DE CASTELLÓ.
  más información
 • 10. ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 11. ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
  más información
 • 12. ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.
  más información
 • 13. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES EN EL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 14. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 15. ORDENANÇA REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 16. ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÉNCIA CIUTATANA DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 17. ORDENANÇA MUNICIPAL D'ACCESSIBILITAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 18. ORDENANÇA REGULADORA DE L'APARCAMENT PER TEMPS LIMITAT EN DETERMINADES VIES PÚBLIQUES URBANES DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 19. Bases Generals per a l'adjudicació de Programes d'Actuació Integrada per Gestió Indirecta en el Terme Municipal de Castelló.
  más información
 • 20. ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA, ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I SOBRE EL SERVEI MUNICIPAL D'ARREPLEGA D'ANIMALS.
  más información
 • 21. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ACTIVITAT DE LOCUTORI TELEFÒNIC.
  más información
 • 22. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CARTELLS DE PUBLICITAT VISIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA.
  más información
 • 23. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES LLICÈNCIES DE GUALS PER ÚS COMÚ ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL I DE LES AUTORITZACIONS PER ALTRES APROFITAMENTS ESPECIALS.
  más información
 • 24. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D'ABOCAMENTS LÍQUIDS RESIDUALS.
  más información
 • 25. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SERVEIS LOCALS DE CONSUM.
  más información