Ordenança Fiscal Reguladora:
TAXES PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS EN EL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA, EN FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE serveiS DE SUBMINISTRAMENTS.
Vigència: a partir del dia 1 de gener de 1999.
Vigència: arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 14 a partir del dia 1 de gener de 2005.


Ordenança Fiscal Reguladora:
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.
Vigència: a partir del dia 1 de gener de 1999.
Vigència: arts. 5, 15 i 16 a partir del dia 1 de gener del 2005.
Vigència: art. 17 a partir del dia 1 de gener de 2009.
Vigència: art. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13 i 18 a partir del dia 1 de gener de 2012.
Vigència: arts. 7 i 9 a partir del dia 1 de gener de 2014.


Ordenança Fiscal Reguladora:
TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER LA CELEBRACIÓ DE MERCATS EXTRAORDINARIS.
Vigència: a partir de l'1 de gener de 2012.


Ordenança Fiscal Reguladora:
TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL DE LA VIA PÚBLICA, TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I VOL DE LA VIA PÚBLICA AMB DETERMINATS APROFITAMENTS.
Vigència: a partir del dia 1 de gener de 1999.
Vigència: arts. 1, 3, 4, 14 i 15 a partir del dia 28 de maig de 2006.
Vigència: art. 16 a partir del dia 1 de gener de 2009.
Vigència: arts. 5, 8, 9 i 11 a partir del dia 1 de gener de 2012.
Vigència a partir del dia 1 de gener de 2014.
Vigència a partir del dia 1 de gener de 2016.