Ordenana Fiscal Reguladora:
TAXES PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUTS EN EL SL, SUBSL I VOL DE LA VIA PBLICA, EN FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE serveiS DE SUBMINISTRAMENTS.
Vigncia: a partir del dia 1 de gener de 1999.
Vigncia: arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 14 a partir del dia 1 de gener de 2005.


Ordenana Fiscal Reguladora:
TAXA PER UTILITZACI PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PBLIC LOCAL, PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PBLICA PER APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.
Vigncia: a partir del dia 1 de gener de 1999.
Vigncia: arts. 5, 15 i 16 a partir del dia 1 de gener del 2005.
Vigncia: art. 17 a partir del dia 1 de gener de 2009.
Vigncia: art. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13 i 18 a partir del dia 1 de gener de 2012.
Vigncia: arts. 7 i 9 a partir del dia 1 de gener de 2014.


Ordenana Fiscal Reguladora:
TAXES PER UTILITZACI PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PBLIC LOCAL PER LA CELEBRACI DE MERCATS EXTRAORDINARIS.
Vigncia: a partir de l'1 de gener de 2012.


Ordenana Fiscal Reguladora:
TAXES PER UTILITZACI PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PBLIC LOCAL PER OCUPACIONS DEL SUBSL, SL DE LA VIA PBLICA, TERRENYS D'S PBLIC I VOL DE LA VIA PBLICA AMB DETERMINATS APROFITAMENTS.
Vigncia: a partir del dia 1 de gener de 1999.
Vigncia: arts. 1, 3, 4, 14 i 15 a partir del dia 28 de maig de 2006.
Vigncia: art. 16 a partir del dia 1 de gener de 2009.
Vigncia: arts. 5, 8, 9 i 11 a partir del dia 1 de gener de 2012.
Vigncia a partir del dia 1 de gener de 2014.
Vigncia a partir del dia 1 de gener de 2016.