• 1. Creaci de la Comissi d'Avaluaci ambiental de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
  ms informacin
 • 2. Normes d'organitzaci i funcionament del Consell Municipal de la Infncia i Adolescncia de Castell de la Plana.
  ms informacin
 • 3. Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei de Teleassitncia Domiciliria de l'Ajuntament de Castell.
  ms informacin
 • 4. Designaci de la Presidenta del Consell Municipal de Persones Majors.
  ms informacin
 • 5. Designaci de la Presidenta del Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental.
  ms informacin
 • 6. Designaci del President de la Taula de Coordinaci Interna de la Infncia i l'Adolescncia.
  ms informacin
 • 7. Designaci del Gerent del Patronat Municipal de Festes de Castell.
  ms informacin
 • 8. Designaci del Gerent del Patronat Municipal dEsports de Castell.
  ms informacin
 • 9. Cessament i designaci de les i els membres del Tribunal Econmic Administratiu del Municipi de Castell.
  ms informacin
 • 10. Designaci de Vicepresidents i Vicepresidentes dels Districtes.
  ms informacin
 • 11. Delegaci de funcions de l'Alcaldessa per autoritzar matrimonis civils.
  ms informacin
 • 12. Delegaci de competncies de la Junta de Govern Local.
  ms informacin
 • 13. Delegaci de competncies de l'Alcaldia.
  ms informacin
 • 14. Delegaci pel secretari general de l'Administraci Municipal de firma de resolucions de determinats membres de la Corporaci a favor de la secretria general del Ple.
  ms informacin
 • 15. Designaci de Vicealcaldessa i Tinents d'Alcalde.
  ms informacin
 • 16. Designaci de regidors/es presidents/es dels Districtes.
  ms informacin
 • 17. Designaci de les i els membres de la Junta de Govern Local.
  ms informacin
 • 18. Determinaci de les rees de Govern i regidories delegades i Nomenament de tinents d'Alcalde delegats/ades d'rea i dels regidors/es delegats/ades.
  ms informacin
 • 19. Designaci del Regidor Secretari de la Junta de Govern Local.
  ms informacin
 • 20. Delegaci de la Presidncia del Consell Escolar Municipal de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
  ms informacin
 • 21. Designaci de la Presidenta i Vicepresidente del Patronat Municipal de Turisme.
  ms informacin
 • 22. Designaci de la Presidenta i Vicepresidenta del Patronat Municipal de Festes.
  ms informacin
 • 23. Designaci del President i Vicepresident del Patronat Municipal d'Esports.
  ms informacin
 • 24. Designaci de Presidentes i Presidents de Consells Sectorials.
  ms informacin
 • 25. Delegaci de funcions del Secretari General de l'Administraci Municipal.
  ms informacin
 • 26. Nomenament del Secretari General de l'Administraci Municipal com Titular de l'rgan de Suport a la Junta de Govern Local.
  ms informacin
 • 27. Instrucci per a la inclusi de criteris socials en la contractaci pblica de lAjuntament de Castell.
  ms informacin
 • 28. Barem socieconmic relatiu a la prestaci del Servei Municipal d'Ajuda a Domicili Polivalent.
  ms informacin
 • 29. Decret de l'Excm. Sr. Alcalde, d'implantaci del tauler d'edictes electrnic de l'Ajuntament de Castell.
  ms informacin
 • 30. Bases reguladoras de la autorizacin de ocupacin de viviendas sociales del Ayuntamiento de Castelln de la Plana
  ms informacin
 • 31. Decret per el que s´aproven models de declaració responsable normalitzada a efectes del Reial Decret 1000/2010 de 5 d´agost, sobre visat colegial obligatori, i annexes.
  ms informacin
 • 32. Decret de l’Excm. Sr. Alcalde pel qual es crea la Comissió Assessora de Valoració Documental.
  ms informacin
 • 33. Decret de l´Excmo. Sr. Alcalde pel qual s´aprova el canvi de denominació del Comité Assessor d´Agricultura pel d´Observatori i s´amplia el nombre de membres i funcions.
  ms informacin
 • 34. Bases per a regular la col.laboració entre l´ Excmo. Ajuntamiento de Castelló de la Plana i les entitats de crédit per a recaptació de tributs locales i altres ingressos.
  ms informacin
 • 35. Bases per a regular la selecció d´adquirents que pretenen accedir a qualsevol tipus de vivienda protegida de promocions a realizar en sòl adjudicat per l´Ajuntament de Castelló, mitjançant concurs públic.
  ms informacin
 • 36. Aprovació del document de seguretat anomenat "Política General de Seguretat en el Tractament de Dades de Caràcter personal de l´Ajuntament de Castelló de la Plana".
  ms informacin
 • 37. Implantació de la tramitació electrònica dels certificats de dades individualitzades dels padrons, matrícules, censos i la resta dels documents tributaris i ingressos públics.
  ms informacin
 • 38. Decret de l´Excm. Sr. alcalde aprovant la Instrucció per a la regulació dels Grups del Sistema de Coordinació i Millora de l´Ajuntament de Castelló i els seus Organismes Públics.
  ms informacin
 • 39. Nomenament Coordinadors Generals de les Àrees de Govern de l´Ajuntament de Castelló.
  ms informacin
 • 40. Regulació del Sistema de Cartes de Servei en l´Ajuntament de Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 41. Creació i aprovació del règim regulador de la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Castelló.
  ms informacin