• 1. Designació del Gerent del Patronat Municipal de Festes de Castelló.
  más información
 • 2. Designació del Gerent del Patronat Municipal d’Esports de Castelló.
  más información
 • 3. Cessament i designació de les i els membres del Tribunal Econòmic Administratiu del Municipi de Castelló.
  más información
 • 4. Designació de Vicepresidents i Vicepresidentes dels Districtes.
  más información
 • 5. Delegació de funcions de l'Alcaldessa per autoritzar matrimonis civils.
  más información
 • 6. Delegació de competències de la Junta de Govern Local.
  más información
 • 7. Delegació de competències de l'Alcaldia.
  más información
 • 8. Delegació pel secretari general de l'Administració Municipal de firma de resolucions de determinats membres de la Corporació a favor de la secretària general del Ple.
  más información
 • 9. Designació de Vicealcaldessa i Tinents d'Alcalde.
  más información
 • 10. Designació de regidors/es presidents/es dels Districtes.
  más información
 • 11. Determinació de les Àrees de Govern i regidories delegades i Nomenament de tinents d'Alcalde delegats/ades d'àrea i dels regidors/es delegats/ades.
  más información
 • 12. Designació de les i els membres de la Junta de Govern Local.
  más información
 • 13. Designació del Regidor Secretari de la Junta de Govern Local.
  más información
 • 14. Delegació de la Presidència del Consell Escolar Municipal de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
  más información
 • 15. Designació de la Presidenta i Vicepresidente del Patronat Municipal de Turisme.
  más información
 • 16. Designació de la Presidenta i Vicepresidenta del Patronat Municipal de Festes.
  más información
 • 17. Designació del President i Vicepresident del Patronat Municipal d'Esports.
  más información
 • 18. Designació de Presidentes i Presidents de Consells Sectorials.
  más información
 • 19. Delegació de funcions del Secretari General de l'Administració Municipal.
  más información
 • 20. Nomenament del Secretari General de l'Administració Municipal com Titular de l'Òrgan de Suport a la Junta de Govern Local.
  más información
 • 21. Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei Municipal de Teleajuda Domiciliaria.
  más información
 • 22. Instrucció per a la inclusió de criteris socials en la contractació pública de l´Ajuntament de Castelló.
  más información
 • 23. Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei Municipal d'Ajuda a Domicili Polivalent.
  más información
 • 24. Decret de l'Excm. Sr. Alcalde, d'implantació del tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Castelló.
  más información
 • 25. Bases reguladoras de la autorización de ocupación de viviendas sociales del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
  más información
 • 26. Decret per el que s´aproven models de declaració responsable normalitzada a efectes del Reial Decret 1000/2010 de 5 d´agost, sobre visat colegial obligatori, i annexes.
  más información
 • 27. Decret de l’Excm. Sr. Alcalde pel qual es crea la Comissió Assessora de Valoració Documental.
  más información
 • 28. Decret de l´Excmo. Sr. Alcalde pel qual s´aprova el canvi de denominació del Comité Assessor d´Agricultura pel d´Observatori i s´amplia el nombre de membres i funcions.
  más información
 • 29. Bases per a regular la col.laboració entre l´ Excmo. Ajuntamiento de Castelló de la Plana i les entitats de crédit per a recaptació de tributs locales i altres ingressos.
  más información
 • 30. Bases per a regular la selecció d´adquirents que pretenen accedir a qualsevol tipus de vivienda protegida de promocions a realizar en sòl adjudicat per l´Ajuntament de Castelló, mitjançant concurs públic.
  más información
 • 31. Aprovació del document de seguretat anomenat "Política General de Seguretat en el Tractament de Dades de Caràcter personal de l´Ajuntament de Castelló de la Plana".
  más información
 • 32. Implantació de la tramitació electrònica dels certificats de dades individualitzades dels padrons, matrícules, censos i la resta dels documents tributaris i ingressos públics.
  más información
 • 33. Decret de l´Excm. Sr. alcalde aprovant la Instrucció per a la regulació dels Grups del Sistema de Coordinació i Millora de l´Ajuntament de Castelló i els seus Organismes Públics.
  más información
 • 34. Nomenament Coordinadors Generals de les Àrees de Govern de l´Ajuntament de Castelló.
  más información
 • 35. Regulació del Sistema de Cartes de Servei en l´Ajuntament de Castelló de la Plana.
  más información
 • 36. Creació i aprovació del règim regulador de la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Castelló.
  más información