I. MISSIÓ: El programa de Cooperació Social i Solidaritat, té com a missió sensibilitzar a la ciutadania sobre la situació de desigualtat dels països en vies de desenvolupament. Així mateix, gestiona i tramita subvencions destinades a col·lectius afectats per la pobresa i l'exclusió social en el municipi de Castelló, subvencions destinades a la ajuda humanitària i d'emergència en països en desenvolupament, com a conseqüència de catàstrofes naturals o provocades per l'acció de l'home, subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en països i poblacions estructuralment empobrits, que realitzen les Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (ONGD), subvencions destinades a projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització social, així com gestió i tramitació de subvencions nominatives destinades a projectes de caràcter social i de cooperació al desenvolupament.

II. VALORS: Els principals valors en els quals es basa el treball del Programa de Cooperació Social i Solidaritat són:
 • Professionalitat.
 • Credibilitat.
 • Publicitat.
 • Transparència.
 • Eficàcia.
 • Proximitat.
III. SERVEIS: Els serveis que es presten des del Negociat de Cooperació Social i Solidaritat s'agrupen en les següents àrees:
 1. 1. INFORMACIÓ: A través d'aquest servei s'informa a les Organitzacions No Governamentals (ONGDs) Locals dels tràmits necessaris per a la seua constitució i inscripció en els registres corresponents, així com de les convocatòries de subvencions, requisits, documentació i justificació de les mateixes.
 2. Directori d'ONGs
  Directori d'ONGs de la Ciutat de Castelló.
 3. 2. SOLIDARITAT I CORRESPONSABILITAT:
  • Subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament. Estes subvencions tenen com objectiu el desenvolupament de projectes de cooperació al desenvolupament en països i poblacions estructuralment empobrits, que realitzen les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD) entenent el desenvolupament com un procés multidimensional d'ampliació de les capacitats i opcions de les persones a través del qual s'amplien els drets efectius de les persones i s'incrementa el seu grau de llibertat, al poder fer realitat aquells escenaris de vida que considera desitjables.
  • Campanyes de sensibilització per a la Solidaritat: Té com a objectiu promoure una ciutadania global generadora d'una cultura de la solidaritat compromesa en la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com la promoció del desenvolupament humà i sostenible.
  • Concurs Escolar “Un altre món és possible ... per un món més just i solidari”: L'objectiu és estimular i premiar els treballs relacionats amb la situació i condicions de vida dels països en vies de desenvolupament, així com la capacitat creativa per a promoure els canvis necessaris que facen possible un món més just i solidari.

   Poden concursar els/es alumnes de Tercer Cicle de Primària i de 1er i 2on de l'ESO.

   El termini de presentació dels treballs serà del 27 de febrer al 13 de març de 2017.


  X Concurs Escolar 2016-2017
  "Un altre món és possible ... per un món més just i solidari"
  .

  >> Fallada dels premis del X Concurs Escolar 2016-2017 "Un altre món és possible... per un món més just i solidari".
 4. Subvencions destinades al foment de projectes d'Educació per al Desenvolupament i sensibilització per la solidaritat.
 5. Subvencions destinades a recolzar projectes d'ajuda humanitària i d'emergència: Estos projectes tenen com objectiu socórrer i atendre a les víctimes de catàstrofes naturals o de circumstàncies i efectes comparables.
 6. 3. PARTICIPACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ACCIÓ SOCIAL: Subvencions Municipals a les Associacions i Entitats Prestadores de Serveis Socials. Aquestes subvencions tenen com a objectiu recolzar econòmicament les activitats i projectes dirigits a atendre la problemàtica social de col·lectius afectats per la pobresa, l'exclusió social, la marginació i qualsevol forma de discriminació, contribuint a millorar les condicions de vida d'aquests col·lectius, prevenint la dependència, fomentant la seua autonomia, rehabilitació psicosocial i integració en la societat.
 7. >> Veure informació sobre convocatòries.

Aquelles persones interessades, poden demanar informació en:

Menador Espai Cultural.
Localització

Plaça Hort dels Corders, 4.
Telf.: 964 355 475
Fax: 964 355 484