Família i Infància.
Les actuacions dels serveis municipals destinades a Família i Infància es dirigeixen a l'atenció preventiva i integral de menors i les seues famílies. En aquesta línia, el Negociat de Família i Infància s'orienta a la gestió dels serveis, recursos i projectes municipals dirigits al recolzament a famílies i destinats a la prevenció i abordatge de situacions de risc social i a la promoció de la convivència familiar.

Intervenció Familiar.
Els menors tenen la consideració social i jurídica de subjectes de drets, amb capacitat progressiva per a exercir-los, l'interès superior de la qual constitueix una obligació per als poders públics, per a les seues famílies i per al conjunt de la societat.

La intervenció familiar es dirigeix a reduir els factors de risc en menors i famílies; preservació familiar; i en cas que s'haja separat a un menor de la família, reagrupació familiar.
 • Programa d'Absentisme Escolar. Pla interinstitucional per a l'abordatge de la problemàtica d'absentisme escolar en la ciutat de Castelló; Projecte ARCO IRIS; projecte de seguiment de l'alumnat absentista.
 • Accions formatives dirigides a la prevenció i intervenció en situacions de risc social. Aules de formació Familiar “La Llar” i Taller Jove.
  1. Blog Taller Jove
     Taller Jove
   Taller de Fusteria
  2. Unidad I: Plaça Urban, bungalows 16 - 17.
   Telèfon: 964 251 986.
   sanlorenzo.cs@caritas-sc.org.
  3. Unidad II: C/ Cronista Rocafort, 7 - Bajo.
   Telèfon: 964 207 051.
   zonanorte@caritas-sc.org.
  4. Taller Jove: Calle Larga, 1 - Baix.
   Telèfon: 964 245 516.
   tallerjoven@caritas-sc.org.
  5. Tallers per a la intervenció amb famílies i menors amb conductes de inadaptació i maltracte.
  6. Casa La Llar Zona Nord       Casa La Llar San Lorenzo
  7. Blog La Llar Aules de Formació Familiar.

SEAFI.
seafi@castello.es.

El Servei Especialitzat d'Atenció a Família i Infància (SEAFI) de l'Ajuntament de Castelló, fruit de l'experiència en intervenció familiar, ha previst en el desenvolupament del Projecte d'actuació per al 2014, dur a terme la vuitena edició del taller “Els xiquets i les xiquetes de tres anys”. L'objectiu principal és prevenir i detectar relacions disfuncionals mare/pare-fill/filla i facilitar l'adaptació de les mares i pares als canvis evolutius dels seus fills i filles.

En el taller es fomentarà la participació de les mares i pares a través de les seues experiències i coneixements previs.

Per a afavorir la participació comptarem amb professionals que ajuden en la cura dels xiquets i xiquetes durant les sessions.

Les xiquetes i xiquets de tres anys


Les Relacions Familiars en l'Adolescència.

El Servei Especialitzat d'Atenció a Família i Infància (SEAFI) de l'Ajuntament de Castelló ha previst, en el desenvolupament del Projecte d'actuació per al exercici 2014, dur a terme la primera edició del taller “Les relacions familiars en l'adolescència” dirigit a pares/mares o tutors dels alumnes que cursen Educació Secundària Obligatòria fins 16 anys.

Els Objectius del Taller són: Afavorir una convivència familiar de qualitat. Previndre que els canvis evolutius propis de l'adolescència es converteixen en problemes de relació en la família. Potenciar el rol parental afavorint les relacions constructives en la família.

En el taller se fomentarà la participació dels adults mitjançant les seues experiències i coneixements previs.

Estem a la seua disposició per a resoldre qualsevol dubte, consulta o sugerència en els telèfons 964 288 484 i 964 355 479.

Relacions familiars en l'adolescència

El Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància (SEAFI) dóna suport a les famílies que es troben en situacions especials per a l'acompliment d'una parentalidad positiva. Duu a terme mesures preventives i de suport psicològic i soci-educatiu per a totes les famílies a través de l'orientació, mediació i teràpia mitjançant un treball multidisciplinari i en xarxa amb els diferents agents socials i entitats que treballen en favor de les famílies.

RECOLZAMENT A FAMÍLIES.
Agrupa actuacions que promoguen i donen suport als nuclis familiars per a la millora de la qualitat vida i les situacions que disminueixen la capacitat de resposta de les famílies, a les seues necessitats afectives, socioculturals, educatives, d'oci i de subsistència.

Escoles infantils de titularitat municipal: “Chupetes”, “Biberons”, “Peücs”, “Los Duendes”.
L'Ajuntament de Castelló, en la seua oferta de recursos de suport a les famílies perquè desenvolupen adequadament la seua funció d'agent educatiu i socialitzador, és titular de quatre escoles d'educació infantil autoritzades per la Generalitat (Conselleria d'Educació) de titularitat íntegrament municipal.

Escoles Infantils de Titularitat Municipal Tràmits en el Portal de la Ciutadania:

   >> Escoles Infantils "Chupetes", "Biberons" i "Peücs" de titularitat municipal.
      - Barems.
      - Calendari d'Admissió.
      - Procediment d'Admissió.
      - Proposta de places vacants.

   >> Escola Infantil "Los Duendes" de titularitat municipal.


Coordinació Interinstitucional
La intervenció municipal en l'àmbit socioeducatiu amb menors i famílies integra actuacions de l'àrea de Serveis Socials, Conselleria de Benestar Social, Conselleria d'Educació, Sanitat, Justícia; així com la iniciativa social d'altres àrees municipals i altres administracions vinculades a l'atenció de menors, confluint la coordinació dels recursos i serveis d'atenció i suport a família i menors en situació de risc social en el Negociat de Família i Infància.


Negociat de Família i Infància
Edifici Quatre Cantons. C/ Enmig, nº 82 - Planta 1.
Telf.: 964 355 479

Equip Municipal d'Absentisme Escolar
Edifici Quatre Cantons - C/ Colón, baix.
Telf. 964 355 100 - ext. 4920 - 4919.

EMSS. Centre
Edifici Quatre Cantons - C/ Colón, baix.
Telf.: 964 355 100 - ext. 4905.

EMSS. Nord
C/ Historiador Escolano, 28 A.
Telf.: 964 247 600.

EMSS. Sud
C/ Onda, 1.
Telf.: 964 246 305.

EMSS. Est
C/ Marqués de la Ensenada, 10.
Telf.: 964 224 005.

EMSS. Oest
Plaça Urban, Bloc 1.
Telf.: 964 251 689.

EMSS. Grau
C/ Foradà, 8.
Telf.: 964 281 368.

SEAFI
C/ Foradà, 8.
Telf.: 964 288 484.
seafi@castello.es