De conformitat amb l'article 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, els òrgans de contractació acceptaran com a prova preliminar del compliment dels requisits previs per a participar en un procediment de licitació el denominat document europeu únic de contractació (d'ara endavant DEUC).

El DEUC, tal com estableix el Reglament d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació, consisteix en una declaració formal de l'operador econòmic interessat en la qual se certifica que aquest no es troba en alguna de les situacions en les quals haja de o puga ser exclòs de la licitació corresponent, i que compleix amb els criteris de selecció pertinents.

>> DEUC en format paper i PDF.

>> DEUC en format electrònic.


Legislació relacionada: