Contractació, per procediment obert, per a contractar les obres incloses en el "Projecte d´evacuació de les aigües i clavegueram de la 1a Travessera de la Marjalería de Castelló. (1ª Fase).

Número d´expedient: 037/2014.

Òrgan de Contractació: Decreto del Alcalde en Funciones de fecha 30 de diciembre de 2014.

Data publicació en el B.O.P.: 8 de enero de 2015.

Data fi presentació proposicions: Fins al 3 de febrer de 2015, a les 13:00 hores.

Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 8 de enero de 2015.


Avís: En el Plec de Clàusules Adminitrativas Particulars (Pag.- 4) s´ha advertit un error quant a les dades que han de figurar en l´exterior del sobre B (Proposició tècnica) , a presentar per les empreses licitadores. En l´exterior haurà de figurar el nom de l´empresa igual que en la resta dels sobres, i no presentar-se de forma anònima.


APERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic:  dimarts 10 de febrer de 2015, a partir de les 10:00h.

Lloc: 2n pis de l´Edifici Noble de l´Ajuntament. En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació en la mateixa sesió i en acte públic procedirá a l´obertura del sobre B.

Acta del sobre B de data 10 de febrer de 2015.

- Data lectura d´informe tècnic sobre B i obertura del sobre C (Proposició económica), acte públic:  divendres, 27 de febrer de 2015, a partir de les 13:30 h.
Lloc: 2n pis de l´Edifici Noble de l´Ajuntament.

Acta lectura d´informe tècnic sobre B i  obertura del sobre C, de fecha 27 de febrer de 2015.

- Data lectura d´informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació, acte públic: divendres, 6 de març de 2015, a les 13:30 h.
Lloc: 2n pis de l´Edifici Noble de l´Ajuntament.

Acta lectura d´informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació de fecha 6 març 2015.


Data per a donar compte dels informes sobre les al·legacions presentades per la mercantil Construccions Plaça Germans Becker 2011 València, S.L. (CONSTRUBECKER, S.L.) i fer la proposta d´adjudicació, acte públic: dimecres, 18 de març de 2015 a les 11:30 h.
Lloc: 2n pis de l´Edifici Noble de l´Ajuntament.


Acta per a donar compte dels informes sobre les al·legacions de data 18 març 2015.ADJUDICACIÓ:

- Data adjudicació: 1 d´abril de 2015.

- Adjudicatari: Becsa, SAU

FORMALITZACIÓ:


- Data formalització: 1 d´abril de 2015.Documentación Associada:

 -Projecte.


- Plec Cláusules Administratives.


-Anunci Licitació.Anunci Adjudicació.


Anunci Formalització.


volver