Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte de remodelació urbana del carrer Egual de Castelló de la Plana".

 
Nº Expte Gestiona: 1346/2015 

Órgano de Contractació: Decret de l´Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Servicis Urbans, de 11 de maig de 2015.

Adjudicatari: Telecso, SL

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 20 de maig de 2015.

Fecha Adjudicació del contracte: 11 de maig de 2015.

Anuncí Adjudicació.

Fecha Formalització: 18 de maig de 2015.

Anuncí Formalització.

 

 

volver