Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte de millora de clavegueram i solució d´arreplega d´aigües superficials en els carrers Córdoba i Jaén del Grup Sant Agustí i Sant Marcos de Castelló".

 Nº Expte Gestiona: 6143/2015 

Adjudicatario: Becsa. SAU

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 20 de maig de 2015.

Órgano de Contractació: Decret de l´Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Servicis Urbans, de 14 maig de 2015.

Fecha Adjudicació del contracte: 14 de maig de 2015.

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 18 de maig de 2015.

Anuncí Formalització.


volver