Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Xarxa de clavegueram en atrevit de la Marina del Grau de Castelló".

Nº Expte Gestiona: 6083/2015

Órgano de Contractació: Decret de l´Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Servicis Urbans, de 14 maig de 2015

Adjudicatario: ADC Infraestructuras y Sistemas SL

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 27 de maig de 2015.

Fecha Adjudicació del contracte: 14 de maig de 2015.

Fecha Formalització del contracte: 19 de maig de 2015.

Anuncí Adjudicació.

 
Anuncí Formalització.

  .

volver