Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat de "Remodelació de voreres i desaigües en grup Rafalafena dels Tarongers (Fase I)".  

Nº Expte Gestiona: 2015/06137

Órgano de Contractació: Decret de l´Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Servicis Urbans, de 13 de maig de 2015.

 Adjudicatario: Juan José Sánchez López SA (Jujosa).

 Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 27 de maig de 2015

Fecha Adjudicació del contracte: 13 de maig de 2015

Anuncio Adjudicació.

Data de Formalització del contracte: 18 de maig de 2015. 

Anuncio de Formalització.


volver