Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent, per el Projecte de renovació de l'estació de bombament Mare de Déu del Carme del Grau de Castelló.

Número d'expedient: 2015/35187

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local 

Data publicació en el B.O.P.: 27 d´octubre de 2015 

Data fi presentació proposicions: Fins el 9 de novembre de 2015, a les 14:00 hores
 
Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 27 d´octubre de 2015

APERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A) , acte no pùblic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirá a l'obertura documentació tècnica (SOBRE B) , acte públic: dimarts 10 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Lloc: 2º Pis Edifici Noble.

Acta Sobre B.

-Data lectura d´informe tècnic sobre B i obertura  (SOBRE C), acte públic: dimats 24 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.
Lloc: 2º Pis Edifici Noble.

Acta lectura informe tècnic sobre B i obertura sobre C

- Data lectura d´informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació, acte públic: dilluns 30 de novembre de 2015, a les 9:00h.

Acta lectura informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació

Anuncí Adjudicació.

Anunci de Formalització

Documentación Associada:
 

Anuncí de Licitació.

Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Projecte.  

 

volver