Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el Projecte d'inversió financerament sostenible d'ampliació de la capacitat d'alleugeriment séquia de la Plana. (Castelló) .

Número d'expedient: 2015/35201

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.  

Data publicació en el B.O.P.: 27 d´octubre de 2015. 

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins el 9 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.
 
Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 27 d´octubre de 2015.

APERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A) , acte no pùblic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirá a l'obertura documentació tècnica (SOBRE B) , acte públic: dimarts 10 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

 Lloc: 2º Pis edifici Noble.

Data obertura del SOBRE B: divendres, 13 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Lloc: 2º Pis edifici Noble.

Acta Sobre B.

- Data apertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: divendres, 27 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Acta lectura informe tècnic sobre B i obertura sobre C

-
 Data lectura informe tècnic de valoració del sobre C i, en el seu cas, proposta d´adjudicació:  divendres 4 de desembre de 2015, a las 14:00h.

Acta lectura informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació


Anuncí adjudicació.

Anunci de formalització

Documentación Associada:

- Anunci Licitació.

- Plec de Clàusules Administratives Particulars.

- Projecte.Suspensió de l'execució de les obres incloses en el Projecte d'inversió financerament sostenible d'ampliació de la capacitat d'alleugeriment de la séquia la Plana. (Castelló). 

Òrgan: Junta de Govern Local
 
Data: 8 d'abril de 2016 

Modificat núm. 1 del contracte d'obres incloses en el Projecte d'inversió financerament sostenible: increment alleugeriment séquia de la Plana. (Castelló). Òrgan: Junta de Govern Local 
Data: 27 de maig de 2016 

Data Formalització: 1 de juny de 2016 

Documentació Associada: 

_Projecte Modificat núm. 1 

_Acord de la Junta de Govern Local
volver