Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el "Projecte d'adequació de la zona verda ZV-JL/081, Fase 1"

Número d'expedient: 2015/35190

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local de data 30 d´octubre de 2015. 

Data publicació en el B.O.P.: 3 de novembre de 2015. 

Data fi presentació proposicions: Fins el 16 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.
Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 3 de novembre de 2015.

APERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A) , acte no pùblic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirá a l'obertura documentació tècnica (SOBRE B) , acte públic: dimarts 17 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

 Acta obertura sobre B

- Data lectura d´informe tècnic sobre B i obertura  (SOBRE C), acte públic: dijous, 26 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Acta lectura informe tècnic sobre B i obertura sobre C

- Data lectura d´informe tècnic sobre C i proposta d´adjudicació: dilluns 30 de novembre de 2015, a les 9:00 hores.


DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA: 

Anunci d´adjudicació.

Anunci Licitació.

Plec Clàusulas Administratives Particulars.


Proyecto:

 1. Memòria.

2. Plec Condicions.

3. Medicions y Pressupos.

4. Plànols.

5. Estudi SyS.

6. Plànols  Estudi SyS

volver