Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el Projecte d'increment d'alleugeriment de la séquia de L'Obra, Fase 1, marge esquerre del Riu Sec (Pla Especial de la Marjalería, Castelló)


Número d'expedient: 2015/35199
Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local Data publicació en el B.O.P.: 3 de novembre de 2015.

Data fi presentació proposicions: Fins el 16 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 3 de novembre de 2015.

APERTURA DE SOBRES:

-  Data obertura documentació administrativa (SOBRE A) , acte no pùblic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirá a l'obertura documentació tècnica (SOBRE B) , acte públic: dimarts 17 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Acta oberturs sobre B

- Data lectura informe tècnic de valoració del sobre B i obertura sobre C: divendres 4 de desembre de 2015, a les 14:00 hores.

 - Data apertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: Acta del Sobre C

- Data lectura informe sobre C i proposta d´adjudicació: divendres, 11 de desembre de 2015, a las 14:00 hores en el 2º pis del Edifici Noble.

Reunió de la Mesa de Contractació dia 23 de desembre de 2015 a les 9:00h, en el segon pis de l'Edifici Noble, a fi de tractar una incidència produïda en la tramitació de l'expedient.

Documentación Associada:
 

Anunci d´adjudicació

Anuncí licitació.

Plec Clàusules Administratives.

Projecte.

Aprobació Modificat núm. 1 "Increment d'alleugeriment de la séquia de L'Obra, Fase 1, marge esquerre del Riu Sec (Pla Especial de la Marajalería, Castelló)". 
Òrgan: Junta de Govern Local 
Data: 24 de juny de 2016  

  Data Formalització: 28 de juny de 2016  

Suspensió de l'execució de les obres a partir del 30 de juny de 2016 del contracte "Increment d'alleugeriment de la séquia de L'Obra, Fase 1, marge esquerre del Riu Sec (Pla Especial de la Marajalería, Castelló)"
Òrgan: Junta de Govern Local 
Data: 24 de juny de 2016  

Documentació Associada: 

Projecte Modificat núm. 1
   
Acord de la Junta de Govern Local
 

 

volver