Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent, per el projecte per a la instal·lació de neteges públiques en platges del Grau de Castelló de la Plana.

Número d'expedient: 2015/35197

Òrgan de Contractació: Decret del tinent d'Aldalde delegat de l'Àrea de Govern de Drets i Servicis.


Data publicació en el B.O.P.: 12 de novembre de 2015.

Data fi presentació proposicions: Fins el 25 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Data publicació en el Perfil de Contractant (data difussió): 12 de novembre de 2015.


APERTURA DE SOBRES:

 Data obertura documentació administrativa (SOBRE A) , acte no pùblic i en el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, es procedirá a l'obertura documentació tècnica (SOBRE B) , acte públic: dijous, 26 de novembre de 2015, a les 14:00 hores.

Lloc: 2º Pis Edifici Noble.

 Acta del Sobre B
 
- Data lectura informe sobre B i obertura documentació del  sobre C, acte públic: dijous, 3 de desembre de 2015, a les 12:00 hores.

Lloc: 2º Pis Edifici Noble.

-Acta de lectura informe sobe B i obertura del sobre C

- Data lectura informe sobre C i proposta d´adjudicació: divendres, 11 de desembre de 2015, a las 14:00 horas.

Lloc: 2º Pis Edifici Noble.

Acta de lectura informe sobre C i proposta d´adjudicació.

Anuncí adjudicació.

Anunci de formalització


Documentación Associada:
 

- Anuncí Licitació.

-Plec Cláusules Administratives Particulars.

- Projecte.volver